Hotărârea nr. 102/2021

Hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Suceava pentru anul 2021,a proiectelor declarate câștigătoare de Comisia de evaluare și selecție în data de 18.05.2021

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www. primariasv. ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTARARE

privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Suceava pentru anul 2021, a proiectelor declarate câștigătoare de Comisia de evaluare și selecție în

data de 18.05.2021

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Suceava înregistrat cu nr. 16417/20.05.2021, Raportul de specialitate al Serviciului Buget și finanțări nerambursabile din fonduri publice din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate înregistrat cu nr. 16418/20.05.2021, precum și Avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în baza HCL nr. 27/25.03.2021 privind aprobarea Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava pe anul 2021 și a Programului anual al finanțărilor nerambursabile din fondurile publice ale Municipiului Suceava pentru anul 2021;

în baza HCL nr. 3/30.01.2020 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate din fonduri publice pentru activități nonprofit de interes local;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.e), alin. (7), art. 139 alin. (3) lit.a), art. 140 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lita) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă finanțarea din fonduri nerambursabile, de la bugetul local al Municipiului Suceava pentru anul 2021, a proiectelor declarate câștigătoare de Comisia de evaluare și selecție în data de 18.05.2021, înscrise în Anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Municipiului Suceava prin serviciile de specialitate.

CONTRASE SECRETAR GEN® Jrs.

MUNICIPIU

1TAC


Nr. 102 din 27 Mai 2021