Hotărârea nr. 10/2021

HOTĂRÂRE,privind aprobarea modificării valorilor de inventar pentru bunurile imobile, ,proprietate a Municipiului Suceava, ce fac obiectul contractul de delegare a gestiunii,prin concesionare a serviciului public de transport, distribuţie şi furnizare,a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Suceava, ,contract înregistrat la SC Thermonet SRL sub nr. 66 din 15.10.2015 şi,înregistrat la registratura Primăriei municipiului Suceava sub nr. 30104 din 15.10.2015

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării valorilor de inventar pentru bunurile imobile, proprietate a Municipiului Suceava, ce fac obiectul contractul de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Suceava, contract înregistrat la SC Thermonet SRL sub nr. 66 din 15.10.2015 și înregistrat la registratura Primăriei municipiului Suceava sub nr. 30104 din 15.10.2015

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Referatul de aprobare a Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 2010/22.01.2021, Raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 2011/22.01.2021, Avizul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară și al Comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism;

în baza Legii nr. 82/1991 - Legea contabilității, republicată cu modificările ulterioare;

în conformitate cu prevederile OG nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale;

în baza Ordinului nr. 3471/2008 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimonial instituțiilor publice;

In coformitate cu prevederilor art. 129, alin.(2), lit.c), art. 139, alin.(3), lit.g), art. 196 și art.291 alin 3, lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă diminuarea valorii de inventar pentru bunurile proprietate publică a Municipiului Suceava, aferente serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Suceava, contract înregistrat la S.C. Thermonet SRL sub nr. 66 din 15.10.2015 și înregistrat la registratura Primăriei municipiului Suceava sub nr. 30104 din 15.10.2015, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a Municipiului Suceava aferente serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Suceava, contract înregistrat la S.C. Thermonet SRL sub nr. 66 din 15.10.2015 și înregistrat la registratura Primăriei Municipiului Suceava sub nr. 30104 din 15.10.2015, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

specialitate vor duce laPREȘEDINTE DE Ș^INȚĂ LUCIAN HARȘOy^CHI


EMNEAZĂ

ERAL MUNICIPIU UTAC

Nr. 10 din 28 ianuarie 2021