Hotărârea nr. 1/2021

HOTĂRÂRE,privind schimbarea temporară a destinației spațiilor situate în municipiul Suceava:,str. 1 Decembrie 1918, fn – Sala de Sport a Școlii Generale ”Ion Crengă”, ,str. Păcii nr. 10 - Sala de Sport a Școlii Generale ”Miron Costin”, ,str. Vasile Alecsandri nr. 3 – Sala de sport a Colegiului Național ”Ștefan cel Mare”,,str. Grigore Ghica Voievod - Sala de Sport a Școlii Generale ”Grigore Ghica Voievod” ,în structuri medicale – centre de vaccinare

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5 A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind schimbarea temporară a destinației spațiilor situate în municipiul Suceava: str. 1 Decembrie 1918, fu - Sala de Sport a Școlii Generale ”Ion Crengă”, str. Păcii nr. 10 - Sala de Sport a Școlii Generale ”Miron Costin”, str. Vasile Alecsandri nr. 3 - Sala de sport a Colegiului Național ”Ștefan cel Mare”, str. Grigore Ghica Voievod - Sala de Sport a Școlii Generale ”Grigore Ghica Voievod” în structuri medicale - centre de vaccinare

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava Înregistrat la nr. 1443/18.01.2021, Raportul de specialitate Înregistrat la nr. 1444/18.01.2021 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

Potrivit Ordinului nr. 2171 din 21.12.2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID - 19,

în baza Strategiei din 27.11.2020 de vaccinare împotriva COVID - 19 în România, a Hotărârii nr. 13 din 16.01.2021 a Comitetului Județean pentru situații de urgență Suceava, precum și acordul Inspectoratului Școlar Județean Suceava,

în temeiul prevederilor art. 129 al. (2) lit. c și al. (6) lit. b, art. 139 al. (3) lit. g, art. 140, alin.l) și art. 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă schimbarea temporară a destinației spațiilor situate în municipiul Suceava: str. 1 Decembrie 1918, fn - Sala de Sport a Școlii Generale ”Ion Crengă”, str. Păcii nr. 10 - Sala de Sport a Școlii Generale ”Miron Costin”, str. Vasile Alecsandri nr. 3 - Sala de sport a Colegiului Național ”Ștefan cel Mare”, str. Grigore Ghica Voievod - Sala de Sport a Școlii Generale "Grigore Ghica Voievod” în structuri medicale - centre de vaccinare pe perioada desfășurării campaniei de vaccinare în România.

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.CONTR SECRETAR Jrs.