Proces verbal din 30.01.2020

Proces verbal ședință din 30 ianuarie 2020

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROCES VERBAL încheiat astăzi 30 IANUARIE 2020

Dl Lucian Harșovschi, președintele de ședință, declară deschise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava convocată în baza Dispoziției Primarului nr. 86/23.01.2020, pentru data de 30.01.2020, ora 14.00în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava și informează că sunt prezenți 21 consilieri locali. Lipsește motivat: dl Păduraru Andrei-George.

La ședință participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Secretar General al municipiului loan Ciutac, directorii: d-na. Elisabeta Văideanu, d-na. Cerasela Bejenar, dl. Paul Iftimie, dl. Neculai Frunzaru, dl. Dura Florentin Dan, d-na. Marchitan Narcisa, d-na. Lazăr Virginia, d-na. Violeta Bujorean - Șef Serviciul acte administrative, relații publice, circulația și păstrarea documentelor, d-na. Mirela Dziubinschi - Șef Serviciul resurse umane, dna. Floarea Țurcanu - Șef Serviciul patrimoniu, dna. Mihaela Siretianu Șef Serviciul finanțare învățământ preuniversitar, d-na. Xenia Vodă - Șef Serviciul Urbanism, dl. Marius Botîrcă - Șef Serviciul Autoritatea locală de autorizare transport, d-na Carmen Greceanu - Șef Serviciul Contabilitate, dl. Văideanu Ștefan - Șef Serviciul Direcția Generală Tehnică și de Investiții, d-na. Doina Ungurean -- - Șef Birou evidența și administrarea imobilelor de locuit și d-na. Maxim Mariana Simona - consilier superior la Serviciul Buget și finanțări nerambursabile din fonduri publice.

Din partea mass-media participă reprezentanți ai presei scrise și ai televiziunilor locale.

Dl Harșovschi prezintă ordinea de zi a ședinței și o supune la vot:

 • 1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din data de 19 decembrie 2019 și 30 decembrie 2019;

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării, în cursul anului 2020, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019, în sumă de 217.212,18 lei - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General centralizat al Municipiului Suceava pe anul 2020 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea “Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate din fonduri publice pentru activități nonprofît de interes local” - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea “Regulamentului privind încheierea contractelor de asociere între Municipiul Suceava și persoane juridice, în vederea realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local” - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 7. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația “10 pentru folclor” Udești, Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic “Petru Mușat” cod SMIS 126402 și a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici a proiectului “Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic “Petru Mușat” cod SMIS 126402 - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Rețea canalizare strada Ștrandului, Ițcani, municipiul Suceava” -inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian Andronache;

 • 11. Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul public al Municipiului Suceava a străzii “Emil Cioran” - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 12. Proiect de hotărâre privind organizarea licitației pentru concesionarea unei parcele de teren proprietate privată a Municipiului Suceava, situată în Suceava, strada Calea Unirii, în vederea amplasării unui spațiu de producție și desfacere produse de patiserie și înghețată - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 13. Proiect de hotărâre privind concesionarea și stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a Municipiului Suceava, situată în Suceava, strada Mihai Eminescu nr. 30 în vederea extinderii clinicii stomatologice existente la parterul blocului de locuințe nr. 36 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 14. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Casa de Cultură a Studenților din Municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii certificatului “Primul arbore al vieții” - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Consilier Local dna. Angela Zarojanu;

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Registrului Agricol în format electronic pentru perioada 2020-2024 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 17. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor denumiri de străzi în Municipiul Suceava - str. Tamara Buciuceanu Botez., str. Vasile Andriu - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 18. Proiect de hotărâre privind zonarea intravilanului și extravilanului Municipiului Suceava, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 19. Proiect de hotărâre privind atribuirea autorizațiilor taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

 • 20. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții al Primăriei Municipiului Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 21. Proiect de hotărâre privind atribuirea în locațiune cu titlu oneros a unei locuințe proprietate publică a Municipiului Suceava situată în Suceava, str. Putna nr.14, B1.A01, ap.7 către Spitalul Județean de Urgență “Sfântul loan cel Nou” - Suceava, respectiv dnei State Nicoleta - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian Andronache;

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordul de Parteneriat în cadrul Programului Social “Dăruiește Responsabil” - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

 • 23. Proiect de hotărâre privind Planul cu principalele activități ce urmează a fi desfășurate de Poliția Locală Suceava în anul 2020, obiectivele stabilite și indicatorii de performanță - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr.300 din 25 octombrie 2018, cuprinzând norme privind buna conviețuire, ordinea și liniștea publică, transportul public de călători, gospodărirea orașului și protecția mediului, precum și comercializarea produselor și serviciilor de piață în municipiul Suceava - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

 • 25. Raportul Comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedura de atribuire a autorizațiilor taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi;

 • 26. Informare privind activitatea Direcției de Asistență Socială în anul 2019;

 • 27. Informare privind activitatea desfășurată de Poliția Locală Suceava în trimestrul IV 2019 înregistrată sub nr. 170224 din 16.01.2020;

 • 28. Informare privind activitatea desfășurată de Poliția Locală Suceava în anul 2019 înregistrată sub nr. 170232 din 17.01.2020;

 • 29. Diverse.

VOT: DA-21

Ordinea de zi a fost aprobată.

Dl Harșovschi prezintă ordinea de zi suplimentară a ședinței și o supune la vot, cu câteva completări: se adaugă două puncte pe ordinea de zi suplimentară, respectiv punctul 7 și punctul 8 și un Raport de evaluare a performanțelor dlui Secretar General al municipiului.

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea manifestărilor cultural - artistice și finanțarea necesară organizării împlinirii celor 632 de ani de atestare documentară a Sucevei și a Cetății de Scaun a Sucevei în perioada 14 - 15 februarie 2020 - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

 • 2. Proiect de hotărâre privind numirea grupului de lucru cu rol consultativ pentru stabilirea temei, obiectivelor și cerințelor Planurilor Urbanistice Zonale inițiate de municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 3. Proiect de hotărâre privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 4. Proiect de hotărâre privind atestarea bunurilor imobile - teren și clădiri - proprietate publică a municipiului Suceava aflate în administrarea unităților de învățământ preuniversitar - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 5. Proiect de hotărâre privind atestarea bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, administrate de S.C. Thermonet S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei de alimentare cu energie termică a municipiului Suceava” - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuințe pentru tineri, destinate închirierii realizate prin programul ANL, din Ansamblul Privighetorii, Str. Privighetorii nr. 3B, Bl. B5, ap.ll, dnei Paicu Adina Elena - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian Andronache;

 • 8.  Proiect de hotărâre privind atribuirea locuinței, aparținând domeniului public al municipiului Suceava, str. Calea Unirii nr.15, cămin nr.2, camera nr.20, doamnei Dafin Georgeta - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian Andronache.

 • 9. Raport de evaluare a performanțelor dlui Secretar General al municipiului.

DI Primar motivează actualizarea ordinii de zi suplimentare, cu cele două proiecte.

DI Mocanu propune retragerea punctului 6 de pe ordinea de zi suplimentară - Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei de alimentare cu energie termică a municipiului Suceava”. în numele grupului PSD solicită retragerea deoarece consideră că un astfel de subiect nu ar trebui să se regăsească ca ultim punct de pe ordinea de zi suplimentară. Precizează că acest proiect nu este asumat de nimeni, spre deosebire de strategia din 2016 sau de studiul de fezabilitate din 2008. Trebuie acordată poziția necesară pentru a fi studiat și aprobat de specialiști.

Dl Primar precizează că se dorește modernizarea punctului termic de la Gară, în zona Nicolae lorga și alte modificări de termoficare în municipiu. Pentru a beneficia de bani pe programul de termoficare 2016-2020 și este necesar un aviz ANRE. Este o strategie actualizată a sistemului de încălzire a municipiului Suceava, pentru a beneficia de această finanțare.

VOT: DA-14

NU-7

Ordinea de zi suplimentară a fost aprobată, cu completările menționate.

Dl Secretar General al municipiului Suceava solicită consilierilor locali să comunice dacă există un potențial conflict de interese/incompatibilitate cu privire la vreun proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi inițială sau suplimentară.

PUNCTUL 1 Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din data de 19.12.2019 și 30.12.2019;

Se supun la vot procesele verbale ale ședințelor Consiliului Local din data de 19.12.2019 și 30.12.2019;

VOT: DA-21

Procesele verbale au fost aprobate.

PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării, în cursul anului 2020, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019, în sumă de 217.212,18 lei - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar precizează că există un excedent bugetar în sumă de 217.212,18 lei. Se propune repartizarea după cum urmează:

 • -   7.469,83 lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

 • -  209.742,35 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalaje între veniturile și cheltuielile de funcționare în anul curent sau pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar al acestei secțiuni la sfârșitul exercițiului bugetar.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-15

ABT-6

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 3 Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General centralizat al Municipiului Suceava pe anul 2020 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. în Suceava există un sistem de bugetare participativă și suntem apreciați de către Ministerul Dezvoltării pentru această modalitate. Domnia sa precizează că au fost purtate discuții pe marginea proiectului, cu cel puțin o lună în urmă, și s-au adjudecat peste un milion de euro pentru această bugetare participativă. Au fost purtate discuții cu asociațiile de proprietari, cu directorii și profesorii școlilor și cu consilierii locali și consideră că din acest punct de vedere sunt îndeplinite condițiile legate de transparența decizională. Este un buget optimist, destul de mare, cu 50% mai mare față de anul trecut, datorită faptului că se dispune de mai mulți bani din fonduri europene. La ora actuală sunt contracte de finanțare, care sunt licitate - de 60 milioane de euro - din fonduri europene.

Pe categorii, dacă discutăm de bugetul local al municipiului Suceava, avem un total de 545.415.486 lei; bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții - 14.387.951 lei; bugetul împrumuturilor interne - numai secțiunea de dezvoltare - 45.935.030 lei cu un total de 598.753.059 lei. Procentul este de 45,68% cheltuieli de funcționare și 54,32 cheltuieli de dezvoltare.

Este pentru prima dată după Revoluție când, în bugetul Primăriei municipiului Suceava, cheltuielile de dezvoltare sunt mai mari față de cheltuielile de funcționare, lucru datorat fondurilor europene.

Dacă discutăm de investiții, totalul aestora este de 323.842.910 lei din care:

 • 1. lucrări în continuare - 223.297.322 lei

 • 2. lucrări noi - 82.528.742 lei

 • 3. achiziții de bunuri și alte cheltuieli - 18.016.846 lei.

Cele mai importante proiecte de investiții sunt:

 • a) Proiecte europene:

1.Sistem integrat transport public ecologic în municipiul Suceava - 161.616.279 lei

- achiziționarea a 50 autobuze, autobază, str. Vasile Pârvan

 • 2. Construire grădiniță în cartierul Burdujeni Sat din municipiul Suceava - 3.167.502 lei

 • 3. Unitate de învățământ pentru preșcolari în zona centrală a municipiului Suceava - 4.102.729 lei

 • 4. Centru Multifuncțional „Arta” Ițcani - 6.425.130 lei

 • 5. Creșterea eficienței energetice a clădirii Primăriei Municipiului Suceava - 9.134.151 lei

 • 6. Revitalizare spațiu public urban din Municipiul Suceava - 16.264.016 lei

 • 7. Zonă Agrement parc Șipote - 1.646.784 lei

 • 8. Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale la Colegiul Th. „Petru Mușat” - 2.601.079 lei

9.1mbunătățirea infrastructurii educaționale prin consolidare, reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară - 2.269.628 lei

 • 10.Construire corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național „Petru Rareș” - 1.476.380 lei

11 .Reabilitare spații destinate utilizării publice în cartierele cu comunități defavorizate 2.165.160 lei - este vorba de modernizarea stadionului de la Ițcani

 • 12.Alte investiții finanțate din fonduri europene nerambursabile - 1.422.548 lei.

 • b) Proiecte cu finanțare din bugetul local și credite interne:

l.Rută Alternativă Suceava-Botoșani (rută+podeț) - 14.750.000 lei

2.Instalație iluminat - Nocturnă Stadion Areni - 8.000.000 lei (Licitație ce a avut loc deja, cu 4 firme înscrise)

 • 3. Modernizare 9 străzi în execuție (T. Țăranu, Crângului, St. Luchian, Micșunelelor, M. Sadoveanu, Lev. Tolstoi, Delavrancea + sistematizare parcări ANL + drumuri și parcări zona Tătărași) -6.514.180 lei

 • 4. Construire hală cu parcare subterană pentru Piața Agroalimentară George Enescu - 4.050.000 lei

 • 5. Parcare Supraterană etajată - 3.000.000 lei

 • 6. Roata Panoramică - 3.600.000 lei

 • 7. Modemizare Ștrand Ițcani - 3.500.000 lei

 • 8. Alimentare energie electrică stație de autobuze - 2.865.571 lei

 • 9. Gaz Metan Burdujeni Sat - 2.798.443 lei

 • 10. Modemizare 10 locuri dejoacă - 2.600.000 lei

11 .Fântână Arteziană zona centrală (Union) - 2.600.000 lei

 • 12. Parcări de reședință - 2.000.000 lei

 • 13. Canalizare Menajeră Dobrilă Eugen, Făgetului, Molidului - 2.000.000 lei

 • 14. Corp laboratoare Petru Rareș - 1.588.117 lei

 • 15. Alimentare cu apă zona Tătărași - 1.500.000 lei

 • 16. Administrația Piețelor - 1.500.000 lei

 • 17. Reabilitare strada Emil Cioran, Alea Jupiter, 28 Noiembrie - 1.000.000 lei

 • 18. Modemizare Stadion Areni - 1.000.000 lei

 • 19. Finalizare seră - 928.868 lei

 • 20. Reabilitare termica clădiri - 800.000 lei

 • 21. Modernizare sistem transport distribuție energie termică în municipiul Suceava (PT Gara și Apeductului) - 500.000 lei

22.Instalații semaforizare - 500.000 lei

23 .Energie electrică cartierul EUROPA - 500.000 lei

24.Teren sport în Municipiul Suceava- Colegiul Samuil Isopescu - 500.000 lei

25 .Alimentare energie electrică instalație Nocturnă stadion - 500.000 lei

26.Supraveghere video Platforme colectare gunoi menajer - 500.000 lei

 • 27. Modernizare Strada Ștefan Tomsa - 500.000 lei

 • 28. Centru de zi pentru recreerea pensionarilor - 450.000 lei

 • 29. Centru de servicii sociale - 450.000 lei

 • 30. Alimentare cu energie termica BAZAR - 400.000 lei.

Dl Primar menționează că sunt foarte multe investiții care doresc să se realizeze în acest an. Pentru subvenții este alocată suma de 18.518.000 lei, astfel:

suma de 12.018.000. lei - subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energie termică;

 • -   suma de 6.500.000 lei - subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la biletele TPL.

S-a înscris în proiectul de buget, conform prevederilor legale, fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului local, în sumă de 5.000.000 lei, care se încadrează în procentul prevăzut de lege, respectiv de până la 5 % din totalul cheltuielilor.

Capitolele de cheltuieli dețin următoarele ponderi în totalul cheltuielilor:

 • -  Autorități executive: 5,71 %;

 • -  Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor: 1,45 %;

 • -  Datoria publică: 1,16 %;

 • -   Ordine publică și siguranță națională: 2,46 %;

 • -  învățământ: 11,54 %;

 • -   Sănătate: 1,44 %;

Cultură, recreere și religie: 10,68 %;

 • -  Asigurări și asistență socială: 5,92 %;

 • -  Locuințe, servicii și dezvoltare publică: 8,29 %;

 • -  Protecția mediului: 8,59 %;

 • -  Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă: 0,59 %;

 • -  Combustibil și energie: 5,40 %;

 • -  Transporturi: 35,62 %;

 • -  Alte acțiuni economice: 1,16 %.

Domnul Primar trece prin anexele importante ale bugetului, cum ar fi: învățământ: în acest an, bugetul este de 65.784.122 lei, iar jumătate din această sumă este destinată investițiilor și reparațiilor - 7.873.726 lei. Pe fonduri europene avem:

 • -  Grădiniță Burdujeni Sat

 • -  Grădiniță Centru

 • -  Colegiul Național Petru Mușat

 • -   Colegiul tehnic de industrie alimentară

 • -  Colegiul Național Petru Rareș

Din fonduri proprii:

 • -   Grădiniță cu 4 săli de grupă, cartier Ițcani

 • -  Finalizare Grădiniță Mihai Eminescu

 • -   Grădiniță în curtea Școlii Generale Nr. 1

 • -  Școala nr. 8 - mansardare

Școala nr. 10 - sală de sport

Școala nr. 4 - sală de sport

 • -   Spini Haret - finalizare sală gimnastică

Colegiul Samuil Isopescu - Teren de sport

Avem o creștere de buget de 39.4 % și la învățământ

Un alt capitol important din bugetul local:

Străzi - suma de 48.630.000 lei, din care 22.500.000 lei este pentru reparații străzi și 24.850.000

- lucrări de investiții;

 • -  Ruta alternativă Suceava - Botoșani etapa I - pod peste râul Suceava - 14.750.000 lei;

 • -  Parcarea supraterană etajată în municipiul Suceava - 4.000.000 lei;

 • -  Parcări de reședință - 2.000.000 lei;

 • -   Străzi care sunt în lucru: Lev Tolstoi, Traian Tăranu, Crângului, Ștefan Luchian, Micșunelelor, Barbu Ștefanescu Delavrancea, Ștefan Tomșa, Emil Cioran, Aleea Jupiter, 28 Noiembrie, Ștefan Octavian losif, Petuniilor - străzi mai mici din cartierul Zamca;

La fel de important, la sumele prevăzute pentru reparații, avem un număr de 24 străzi care vor fi asfaltate, cu covor asfaltic - Strada Prof. Leca Morar iu, Oituz, Tudor Vladimirescu, 6 Noiembrie, Mihai Eminescu, Mihail Kogălniceanu, Octav Băncilă, Ștefan Dracinschi, Mărășesti, Luceafărului, Lazăr Vicol, Aleea Jupiter, Victoriei, Stațiunii, Mesteacănului, Castanilor, Calea Burdujeni, Priteniei, Rândunicii, Muncii, Mitocului, Nicolae lorga;

 • -  De asemenea, pentru reparații, sunt 148 străzi. Există în curs de desfășurare o licitație și domnia sa își exprimă dorința față de posibilitatea de a se lucra mai mult comparativ cu anul trecut, când nu s-au cheltuit toți banii prevăzuți în bugetul local pentru acest capitol, din cauza lipsei forței de muncă;

Capitolul sport este prevăzut în bugetul local: pentru fotbal - 2.500.000, pentru handbal -200.000 lei, pentru rugby - 300.000, pentru volei - 100.000 lei, tenis de câmp - 100.000;

 • -   Contracte de asociere pentru activități culturale.

Dl Primar precizează că este un buget mare, un buget optimist, elaborat la fel ca în fiecare an. Consideră că este oportun să fie prins mai mult în buget, pentru că sunt anumite chestiuni care nu depind de domnia sa (modul cum se accesează fondurile europene, cum se obține un credit, ș.a.m.d) iar această modalitate permite plierea pe parcurs. Domnia sa este mulțumit vis a vis de execuția bugetului de anul trecut, care a fost undeva la 66-67% din buget și că au fost făcute lucruri bune. Consideră că acest lucru se va întâmpla și în acest an.

Dl Primar menționează că în această formulă se află la al 4 - lea și ultimul buget pe care îl aprobă în acest mandat și mulțumește pentru buna colaborare pe care a avut-o pe linia bugetului.

Menționează că este dreptul consilierilor de a face amendamente, dar bugetul este închis deoarece nu ar avea variante pentru a-1 modifica. Din acest motiv, pentru fiecare solicitare de amendament domnia sa a răspuns pozitiv; inclusiv a prins suma de 200.000, solicitată de către doamnele Cocriș și Fuior, pentru sterilizarea animalelor.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

DI Milici precizează că bugetul este unul dintre cele mai importante lucruri care privește în primul rând sucevenii și activitatea Consiliului Local. Apreciază faptul că, deși este vorba de an electoral, acest buget nu a fost croit în scop electoral. Este mulțumit atât dumnealui cât și ceilalți membri ALDE că s-au prins în buget sume consistente pentru învățământ. Dorește să facă o scurtă prezentare a unei doleanțe care consideră că ar trebui să preocupe, deopotrivă aleșii locali și actualul edil al municipiului Suceava, cât și cei care vor continua în următorul mandat. Consideră că trebuie să fie toată lumea de acord că este necesar un efort susținut din partea tuturor consilierilor de la toate partidele politice, pentru ca învățământul în municipiul Suceava să se desfășoare într-un singur schimb. Face această afirmație atât în calitate de profesor cât și în calitate de părinte. Ar trebui să fie o prioritate dotarea și construirea unor corpuri noi de clădire, care sunt supradimensionate din punct de vedere al populației școlare, astfel încât copiii să învețe dimineața. Sucevenii își doresc și este necesar acest lucru.

De asemenea, domnia sa menționează că a purtat discuții cu sportivii din municipiul Suceava iar aceștia sunt mulțumiți de alocările făcute.

Dl Primar precizează că acest aspect, fiind o problemă, a mai fost discutat și este luat în calcul. Sunt deja 5 proiecte europene pentru învățământ și este deschis pentru soluționarea acestei probleme, mai ales pentru învățământul primar.

Dl Buciac dorește să își exprime nemulțumirea față de acest buget nerealist. Dacă în ultimii 3 ani bugetul municipiului Suceava a fost de 75-80 milioane de euro, acum a fost mărit la 110 milioane de euro, cu o execuție bugetară, in fiecare an, de aproximativ 60% și consideră că este exagerat. In legătură cu parcările, s-a alocat o sumă foarte mică. De asemenea, consideră că municipiul Suceava nu are nevoie de o roată panoramică. Roata panoramică are un cost de 3.600.000 lei iar pentru parcări a fost alocată suma de 2.000.000 Iei, ceea ce este puțin pentru 4364 locuri de parcare, rezultând mai puțin de 100 euro pentru un loc de parcare. Fiind Suceava o destinație de excelență, domnia sa întreabă ce sumă a fost alocată pentru turism.

Dl Primar precizează că roata panoramică este destinată turismului.

Dl Buciac menționează că dl Primar a participat la ședința consiliului consultativ pentru tineret în care a promis alocarea unei sume special pentru tineret. A fost făcută o adresă de către cei care fac parte din acel consiliu în care s-a cerut 350.000 lei iar această sumă nu a fost alocată.

Dl Primar subliniază faptul că bugetul în acest an este mai mare cu 45 milioane de euro datorită fondurilor europene. Pentru strategia de turism, este necesară roata panoramică despre care s-a discutat. De asemenea, domnia sa consideră că suma alocată din buget pentru școli este cea mai mare din țară și s-a obținut și un premiu de excelență din acest punct de vedere. în tot mandatul, 360 milioane de euro au fost alocați pentru învățământ. Suma de 365.000 de lei este prinsă în buget pentru strategia de turism, iar 110.000 lei pentru tineret.

Dl Harșovschi menționează că suma de 2.000.000 lei este pentru prima parte a anului. Anul trecut, în 6 luni de zile, s-au făcut 1001 parcări de reședință.

Dl Roibu consideră că un exemplu de bună practică este mansardarea școlii generale nr. 10, care a fost inițiată în urmă cu 8 ani de zile și s-a finalizat anul trecut. Acest lucru s-ar putea face la toate școlile care permit mansardarea ultimului etaj.

DI Primar precizează că sunt la școala nr.8 lucrări de mansardare, dar nu au avizul ISU. Acesta este foarte important pentru a efectua toate lucrările, renovările și mansardările.

Dl Cristescu face referire la bugetul pentru sport alocat anul acesta, fiind unul dintre anii în care s-au alocat cei mai mulți bani pentru acest domeniu. De aceea domnia sa dorește să fie anul sportului în Suceava, referindu-se la promovarea echipei de handbal, de fotbal. Vis-a-vis de dotarea stadionului cu nocturnă, domnia sa își exprimă bucuria față de acest lucru deoarece este vorba de un fenomen social și trebuie tratat ca atare. Totodată consideră că suma de 1.000.000 lei este cam mică pentru repararea stadionului, deoarece o tribună este nefuncțională, alta este pe punctul de a se prăbuși.

Dl Primar precizează că este un început cu această sumă de 1.000.000 lei, iar dorința domniei sale este de a înlocui scaunele, pentru a face funcțional măcar trei sferturi din stadion.

Dl Cristescu - Ar mai trebui făcut ceva cu tribuna suspendată, pentru momentele în care stadionul va fi neîncăpător.

Dl Primar precizează că parcarea supraterană, așa cum este concepută, se întinde până la stadion. Pe peretele parcării supraterane va fi amplasată o altă tribună.

Dna Zarojanu - Ca membră a Comisiei relația cu societatea civilă consideră că s-a folosit o expresie nepotrivită ”Să lăsăm prostiile cu ONG-urile”. Acestea reprezintă o componentă importantă a comunității, reprezintă un pilon important în respectarea drepturilor într-o societate democratică, astfel încât fiind reprezentanți ai administrației publice locale, Consiliul Local are îndatorirea și obligația de a sprijini societatea civilă în activitățile și acțiunile pe care le au. Nu trebuie să ignorăm societatea civilă și solicitările ONG-urilor.

Dna Cocriș face referire la problema câinilor fără stăpân. Menționează că a avut câteva întâlniri cu dl Primar, cu dl Viceprimar Harșovschi, cu dna consilier Fuior și cu cei de la adăpostul Primăriei. Consideră că Primăria trebuie să își asume integral această problemă a gestionării câinilor fără stăpân. Până nu demult s-a primit ajutor în mod eficient de la asociațiile din străinătate, însă acum situația este diferită: nu s-au mai făcut sterilizări și nu se mai reușește să se țină în adăpost oameni care să lucreze, etc. Se propune microciparea și sterilizarea animalelor cu stăpân, fapt pentru care s-a solicitat un buget; de cei fără adăpost se ocupă asociațiile.

Dl Andronache este mulțumit deoarece este un buget al dezvoltării. Având atribuții pe partea de investiții se declară mulțumit dacă pentru 50% din aceste lucrări se va începe execuția iar dacă aproximativ 70% din acestea vor fi finalizate va fi și mai mulțumit. - Partidul Mișcarea Populară va vota acest buget pentru că suntem un partid de dreapta și punem mare accent pe dezvoltarea Sucevei.

Se supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul inițiatorului:

VOT: DA-14

ABȚ-7

Hotărârea a fost adoptată, cu amendamentul inițiatorului.

PUNCTUL 4 Proiect de hotărâre pentru aprobarea “Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate din fonduri publice pentru activități nonprofit de interes local” -inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-21

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 5 Proiect de hotărâre pentru aprobarea “Regulamentului privind încheierea contractelor de asociere între Municipiul Suceava și persoane juridice, în vederea realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local” - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune Ia vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-21

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 6 Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Din bugetul care a fost deja aprobat se alocă:

 • -  Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților Seminarul Teologic „Mitropolitul Dosoftei” - 1.000.000 lei - pentru lucrări de construire a noului sediu administrativ;

 • -  Parohia „Nașterea Domnului” - Catedrala Suceava - 1.000.000 lei - pentru lucrări de pictură;

 • -  Parohia „Sfântul Andrei” Suceava - 300.000 lei - pentru construire anexă, având destinația de clopotniță și paraclis;

Domnia sa, în calitate de inițiator propune un amendament:

 • -  Pentru Biserica Penticostală „Filadelfia” să fie alocată suma de - 500.000 lei.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot amendamentul inițiatorului:

VOT: DA-16

ABT-5

Amendamentul a fost aprobat.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-19

ABȚ-2

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 7 Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația “10 pentru folclor” Udești, Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Este vorba de asocierea „10 pentru folclor” la nivelul municipiului Suceava, cu dna Mihaela Bârsan care depune un efort deosebit iar datorită dumneaei și primăriilor implicate în 200 de școli s-a introdus ca obiect de studiu folclorul. Acest spectacol va avea loc pe data de 13 februarie 2020 în cinstea celor 632 de ani de la prima atestare documentară a municipiului Suceava.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-13

ABT-8

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 8 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic “Petru Mușat” cod SMIS 126402 și a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Așa cum a declarat și în conferința de presă, a fost la ADR - Piatra Neamț și mulțumește domnului loan Ștefan - Ministrul dezvoltării, pentru că s-a ținut de promisiune și a aprobat toate suprafinanțările până la 120%. Pentru Colegiul Tehnic „Petru Mușat” era stabilită finanțarea, care era mult mai mare, și astăzi se aprobă doar 2%.

Domnia sa propune un amendament, iar articolul 3 se modifică astfel:

„Art.3. Se aprobă contribuția proprie ce revine Municipiului Suceava în valoare de 243.639,94 lei, ce reprezenta suma cheltuielilor neeligibile ale proiectului și cofinanțarea de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în valoare de 107,148,76 lei. Municipiul Suceava se obligă să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale” - comparativ cu 2.881.071,31 lei, cum era prevăzut inițial.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot amendamentul inițiatorului: VOT: DA-21

Amendamentul a fost aprobat.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT: DA -21 Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 9 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici a proiectului “Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic “Petru Mușat” cod SMIS 126402 - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre și propune un amendament. La anexa nr. 1 - litera a) -la valoarea proiectului - în Ioc de suma de 5.601.078,04 să fie 5.250.000 sprijin nerambursabil și 350.788 contribuția bugetului local.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot amendamentul inițiatorului: VOT: DA-21

Amendamentul a fost aprobat.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT: DA-21 Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 10 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Rețea canalizare strada Ștrandului, Ițcani, municipiul Suceava”;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Se va începe un proiect important în această vară, mai exact modernizarea ștrandului. S-a terminat proiectarea, s-a licitat lucrarea, dispunem de o parte din bani prin credit și este necesară această rețea de canalizare, care se supune spre aprobare.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT: DA-21

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 11 Proiect privind apartenența la domeniul public al Municipiului Suceava a străzii “Emil Cioran”;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Această stradă este licitată pentru asfaltare.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

DI Buciac menționează că în capătul acestei străzi se regăsește strada Petru Comămescu. în cadrul bugetului este alocată o sumă pentru studii de fezabilitate și este propusă extinderea energiei electrice, așa cum a mai fost și acum un an și speră ca anul acesta să se concretizeze.

Dl Primar menționează că strada Emil Cioran a fost 2 ani în rezervă și se va ajunge și pe strada Petru Comămescu.

Dl Buciac solicită din nou ca atunci când se vor repara străzile și trotuarele să fie făcută rampa de intrare/coborâre conform regulilor, astfel încât părinții cu cărucioare cu copii/persoanele cu handicap să nu depună efort pentru a trece.

Se supune Ia vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-21

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 12 Proiect privind organizarea licitației pentru concesionarea unei parcele de teren proprietate privată a Municipiului Suceava, situată în Suceava, strada Calea Unirii, în vederea amplasării unui spațiu de producție și desfacere produse de patiserie și înghețată;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Harșovschi, președintele de ședință, menționează că este necesară propunerea a 3 membri din Consiliul Local, pentru comisia de licitație. Se propune pe dl Băițan, dl Munteanu, dl Roibu iar pentru supleanți dl Unguri an, dl Arămescu și dl Milici.

Cele 6 persoane nominalizate vor fi votate pe rând prin vot secret.

Se supune la vot, prin vot secret, alegerea dlui Băițan.

VOT: DA-20

NU -1

Se supune la vot, prin vot secret, alegerea dlui Munteanu.

VOT: DA-21

Se supune la vot, prin vot secret, alegerea dlui Roibu.

VOT: DA-21

Se supune la vot, prin vot secret, alegerea dlui Ungurian.

VOT: DA-21

Se supune la vot, prin vot secret, alegerea dlui Arămescu.

VOT: DA-16

NU-4

ABȚ- 1

Se supune la vot, prin vot secret, alegerea dlui Milici.

VOT: DA-21

Se supune la vot proiectul de hotărâre, cu membrii comisiei votați mai sus:

VOT: DA-14

NU-5

ABT-2

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 13 Proiect privind concesionarea și stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a Municipiului Suceava, situată în Suceava, strada Mihai Eminescu nr. 30 în vederea extinderii clinicii stomatologice existente la parterul blocului de locuințe nr. 36;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT: DA-14

NU-6

ABȚ-1

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 14 Proiect privind asocierea între Municipiul Suceava și Casa de Cultură a Studenților din Municipiul Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Este o asociere, ca și în ultimii ani, iar dl Primar consideră că este oportună colaborarea cu Universitatea.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-14

NU-5

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 15 Proiect privind aprobarea emiterii certificatului “Primul arbore al vieții”;

Dl Primar îi oferă cuvântul dnei consilier Angela Zarojanu.

Dna Zarojanu îi mulțumește dlui Primar și menționează că ne interesează ca Suceava să devină un oraș cu dezvoltare durabilă iar o prioritate este protejarea mediului. Pentru că apariția unui copil este o bucurie atât pentru familie cât și pentru întreaga comunitate, vine cu propunerea ca, la nașterea unui copil, Primăria municipiului Suceava să iși ia angajamentul de a planta un copac, iar pe lângă certificatul de naștere, fiecare părinte să primească un certificat eliberat de Primăria Suceava. Operațiunile de plantare vor avea loc în perioada propice pentru această activitate, probabil aprilie și septembrie. Se va anunța lista cu copiii pentru care se va planta acest arbore. - Pe lângă faptul că salutăm bucuria pe care o avem de a crește populația municipiului Suceava, ne preocupăm și pentru crearea unui mediu prielnic pentru generația viitoare. Așadar, fiecare copil va primi în dar un arbore - „Primul arbore al vieții”.

Dl Primar menționează că este deja un proiect apreciat, fiind felicitat de Ministerul Mediului. Acesta s-a oferit să pună la dispoziție materialul săditor.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Mitici felicită inițiatorii. Consideră că este un proiect de care Suceava avea nevoie și că este o mândrie acest proiect.

Dl Mocanu precizează că se oferă, gratuit, în măsura posibilităților dumnealui, să determine în coordonate acel arbore plantat iar acestea să le primească fiecare copil împreună cu certificatul de naștere.

Dl Primar apreciază ideea.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-21

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 16 Proiect privind aprobarea Registrului Agricol în format electronic pentru perioada 2020-2024;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. în urma unei noi reglementări, prin HG 985 din 27.12.2019, este necesară organizarea Registrului Agricol în format electronic.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-21

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 17 Proiect privind atribuirea unor denumiri de străzi în Municipiul Suceava - str. Tamara Buciuceanu Botez., str. Vasile Andriu;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-21

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 18 Proiect privind zonarea intravilanului și extravilanului Municipiului Suceava, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Având în vedere că au apărut o serie de străzi noi se face zonarea intravilanului și a extravilanului. Sunt străzi care se regăsesc într-o zonă mai bună iar delimitarea se face în funcție de poziția terenului față de centrul localității, de rețelele edilitare, etc.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.                       \

Dl Buciac roagă, ca și anul trecut, ca strada Leonard Mociulschi să fie intabulată pe municipiul Suceava. Momentan, aceeași stradă este intabulată pe strada Emil Cioran, numele vechi, după care a fost schimbat în Leonard Mociulschi. Din acest motiv, pentru că nu este clar delimitată, Poliția Locală nu poate interveni când este necesară aplicarea unor sancțiuni, pentru abandonarea mașinilor în zonă, ceea ce face ca traficul să fie îngreunat în zonă.

Dl Harșovschi precizează că Poliția Locală va primi intabularea cu Emil Cioran și schimbarea de denumire, pentru a le aduce la cunoștință că au posibilitatea de a sancționa.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-21

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 19 Proiect privind atribuirea autorizațiilor taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Harșovchi precizează că este vorba de 3 mașini cu motor termic și una cu motor electric.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-21

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 20 Proiect privind actualizarea statului de funcții al Primăriei Municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre și propune un amendament:

Art.6. Se aprobă transformarea unui post - funcției publică de consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant în consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent în structura de personal a Serviciul acte administrative, relații publice, circulația și păstrarea documentelor pentru promovarea, în condițiile legii, a titularului funcției publice respective în gradul profesional următor, la expirarea perioadei de debut.

Art.6 se renumerotează Art.7 și va avea următorul cuprins:

Art.7. Potrivit art.1-6 se aprobă, în formă actualizată, statul de funcții al Primăriei municipiului Suceava, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 se renumerotează Art.8

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot amendamentul inițiatorului:

VOT: DA-21

Amendamentul a fost aprobat.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-21

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 21 Proiect privind atribuirea în locuțiune cu titlu oneros a unei locuințe proprietate publică a Municipiului Suceava situată în Suceava, str. Putna nr.14, B1.A01, ap.7 către Spitalul Județean de Urgență “Sfântul loan cel Nou;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Este o locuință la care s-a renunțat iar ulterior Spitalul a recomandat pe altcineva pentru această locuință de necesitate.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-21

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 22 Proiect privind aprobarea Acordul de Parteneriat în cadrul Programului Social “Dăruiește Responsabil”;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Primăria municipiului Suceava a achiziționat containere, la cererea sucevenilor, pentru depozitarea hainelor uzate. Din acest motiv se face acest contract de parteneriat cu Fundația „Ana”, care gestionează proiectul - colectează hainele, le dezinfectează și le distribuie.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Harșovschi menționează că aceste locații sunt în proiectul de hotărâre al Consiliului Local. Se va încerca amplasarea lor cât mai aproape de camerele de supraveghere pentru a evita ca aceste containere să devină coșuri de gunoi.

Dna Zarojanu precizează că sunt două feluri de containere, pentru copii și pentru adulți, și roagă sucevenii să acorde multă atenție atunci când fac aceste colete iar hainele să fie într-o stare bună pentru a putea fi folosite.

Dl Arăm eseu întreabă când se va înceta cu aceste acțiuni lipsite de sens. Ar trebui făcut un cadru legislativ pentru a permite oamenilor să își câștige existența.

Dl Mocanu precizează că a căutat în acest acord de parteneriat și nu a identificat unde va fi „feedback-ul”, pentru a ști unde ajung aceste haine donate.

Dl Harșovschi menționează că singurii care au răspuns pozitiv pentru acest parteneriat a fost Fundația „Ana” și se menționează clar că aceste haine vor fi spălate pentru a fi distribuite, iar împreună cu cei de la Direcția de Asistență Socială se vor întocmi procese verbale de predare/primire și vor fi necesare prezentarea rapoartelor lunare în legătură cu locul unde s-au predat.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-21

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 23 Proiect privind Planul cu principalele activități ce urmează a fi desfășurate de Poliția Locală Suceava în anul 2020, obiectivele stabilite și indicatorii de performanță - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre și menționează că a participat la bilanțul Poliției - la IPJ, iar toți cei care au luat cuvântul au apreciat activitatea și disponibilitatea deschiderii Poliției Locale. Desigur, mai este mult de lucru, însă consideră că se află pe drumul cel bun. Rămâne să stăm în contact cu Poliția Națională și Jandarmeria pentru a duce la îndeplinire lucrul cel mai important, mai exact asigurarea siguranței cetățeanului și a bunurilor pe care le au aceștia.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT: DA-21

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 24 Proiect privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr.300 din 25 octombrie 2018, cuprinzând norme privind buna conviețuire, ordinea și liniștea publică, transportul public de călători, gospodărirea orașului și protecția mediului, precum și comercializarea produselor și serviciilor de piață în municipiul Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Este vorba de autorizațiile speciale de transport.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Harșovschi menționează că este vorba de acele autorizații speciale de transport - AST-urile. Sunt trecute zonele exacte unde vor putea circula după ce plătesc taxele prevăzute.

Se supune Ia vot proiectul de hotărâre: VOT: DA-21

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 25 Raportul Comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedura de atribuire a autorizațiilor taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi;

Comisiile de specialitate au avizat favorabil Raportul.

Se supune la vot Raportul:

VOT: DA -21

Raportul a fost aprobat.

PUNCTUL 26 Informare privind activitatea Direcției de Asistență Socială în anul 2019;

PUNCTUL 27 Informare privind activitatea desfășurată de Poliția Locală Suceava în trimestrul IV 2019 înregistrată sub nr. 170224 din 16.01.2020;

PUNCTUL 28 Informare privind activitatea desfășurată de Poliția Locală Suceava în anul 2019 înregistrată sub nr. 170232 din 17.01.2020;

Ordinea de zi suplimentară

PUNCTUL 1 Proiect de hotărâre privind aprobarea manifestărilor cultural - artistice și finanțarea necesară organizării împlinirii celor 632 de ani de atestare documentară a Sucevei și a Cetății de Scaun a Sucevei în perioada 14 - 15 februarie 2020;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Se dorește sărbătorirea împlinirii celor 632 de ani de atestare documentară a Sucevei. Este vorba de un spectacol de muzică ușoară - 142.000 lei, închiriere scenă, ecrane led, sonorizare, mixere, microfoane, onorariu prezentator - 70.000 lei, spectacol muzică clasică - 48.000 lei, spectacol pirotehnic - 40.000 lei.

Domnia sa invită pe cei interesați pe data de 15 Februarie, la Teatrul Matei Vișniec, unde se va inaugura noul pian.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-21

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind numirea grupului de lucru cu rol consultativ pentru stabilirea temei, obiectivelor și cerințelor Planurilor Urbanistice Zonale inițiate de municipiul Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Este vorba de constituirea grupului de lucru cu rol consultativ pentru stabilirea temei, obiectivelor și cerințelor Planurilor Urbaniste Zonale inițiate de municipiul Suceava. Tot mai multe documentații cer actualizările Planurilor Urbanistice Zonale.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-21

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 3 Proiect de hotărâre privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Suntem în faza de inventariere. Sunt foarte multe anexe care pot fi consultate la Serviciul acte adiministrative.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-14

ABT-7

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 4 Proiect de hotărâre privind atestarea bunurilor imobile - teren și clădiri — proprietate publică a municipiului Suceava aflate în administrarea unităților de învățământ preuniversitar;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-21

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 5 Proiect de hotărâre privind bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, administrate de S.C. Thermonet S.R.L;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-19

ABȚ-2

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 6 Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei de alimentare cu energie termică a municipiului Suceava”;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Obiectivul este de a mai atrage niște bani de la Guvern. Sunt foarte multe lemne în curtea de la BioEnergy ceea ce domnia sa consideră că este un lucru foarte bun. La nivel de UE sunt interdicții de a mai funcționa societăți de termoficare pe cărbune. S-a întâlnit cu delegația băncilor, a creditorilor și sunt hotărați să se implice în reabilitarea de rețele.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Mocanu menționează că avem nevoie de strategie serioasă, pentru că în oraș există două sisteme - cei cu centrală și cei fără, și trebuie gândit foarte serios ce se va face de exemplu când pe o scară de bloc un apartament va fi fără centrală iar 12 cu centrală și invers.

Dl Primar precizează că există un act normativ la nivel de UE prin care să se interzică centralele de apartament.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-14

ABT-7

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 7 Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuințe pentru tineri, destinate închirierii realizate prin programul ANL, din Ansamblul Privighetorii, Str. Privighetorii nr. 3B, Bl. B5, ap.ll, dnei Paicu Adina Elena;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Este un caz excepțional, deoarece dna care este prima pe lista de priorități pentru ANL împlinește vârsta de 38 ani, iar dacă nu i se aprobă repartizarea unei locuințe în această ședință își pierde dreptul odată cu împlinirea vârstei.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT: DA-21

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 8 Proiect de hotărâre privind atribuirea locuinței, aparținând domeniului public al municipiului Suceava, str. Calea Unirii nr.15, cămin nr.2, camera nr.20, doamnei Dafin Georgeta;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT: DA-21

Hotărârea a fost adoptată.

Raport de evaluare a performanțelor dlui Secretar General al municipiului Suceava;

Dl Primar consideră că nota corespunde cu activitatea dlui Secretar.

Se supune la vot Raportul: VOT: DA-21

Raportul a fost aprobat

Dl Primar aduce la cunoștință că ședința lunii februarie 2020 va avea loc pe data de 27.

Dl Harșovschi declară închise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava din data 30 ianuarie 2020 și mulțumește celor prezenți pentru participare.


SECRETAR GEN

Jrs. IC


> AL MUNICIPIULUI IUTAC


ÎNTOCMIT

IOANA-LARISA NIȚĂ