Proces verbal din 27.05.2020

Proces verbal şedinţă din 27 mai 2020

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROCES VERBAL încheiat astăzi 27 MAI 2020

Dl Viceprimar Harșovschi, președintele de ședință declară deschise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava convocat în baza Dispoziției Primarului nr. 1.100/22.05.2020, pentru data de 27.05.2020, ora 14.00 în incinta Centrului multicultural „Bucovina” - Teatrul „Matei Vișniec” Suceava și informează că sunt prezenți toți cei 23 de consilieri locali.

La ședință participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Secretar general municipiu loan Ciutac, directorii: dl. Paul Iftimie, d-na. Narcisa Marchitan, d-na. Cerasela Bejenar, d-na. Camelia Damian, dl. Ovidiu Doroftei, dl. Mihai Hostiuc, dl. Cristian Curelușă, d-na. Virginia Lazăr, dl. Neculai Frunzaru, d-na Violeta Bujorean - șef Serviciul acte administrative, relații publice, circulația și păstrarea documentelor, d-na. Floarea Țurcanu - șef Serviciul patrimoniu, d-na. Mirela Sofian - șef Serviciul buget, d-na. Carmen Greceanu - șef Serviciul contabilitate, d-na. Viorica Nicolescu - șef Serviviul fiscalitate persoane juridice, d-na. Xenia Vodă - șef Serviciul urbanism, d-na. Chim Luminița - consilier Serviciul urbanism și d-na. Rodica Blîndu - consilier Serviciul urbanism.

Mai participă: dl. arhitect Gorcea și dl. Croitoru.

Din partea mass-media participă reprezentanți ai presei scrise și ai televiziunilor locale.

Dl Viceprimar Harșovschi informează asupra faptului că date fiind condițiile în care se desfășoară ședința, se va vota prin ridicarea mâinbii. Domnia sa prezintă ordinea de zi a ședinței și o supune la vot:

 • 1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din data de 30.04.2020 și 08.05.2020;

 • 2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile: iunie, iulie și august 2020 - inițiator - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție pentru bugetul general al municipiului Suceava și situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2019 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 10 privind Numărul maxim de posturi pentru anul 2020, aprobată prin HCL nr. 2/30.01.2020 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 6. Proiect de hotărâre privind efectuarea de virări de credite și repartizarea disponibilităților din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului creditelor interne pentru anul 2020 -inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 8. Proiect de hotărâre de aprobare a acordării de ajutoare de urgență familiilor Buracioc Mihai și Huțuleac Luminița Genovica, a căror locuințe au fost distruse în urma incendiului din 10.05.2020 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale pentru anul 2020 încheiat între Municipiul Suceava și Asociația „Sfântul loan cel Nou de la Suceava” - Serviciul social de îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice, proiect intitulat „Alături de cei nevoiași și suferinzi” - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Suceava în calitate de partener la realizarea proiectului „Health & Greenspace - Health - responsive planning and management of urban green infrastructure - Planificarea și gestionarea responsabilă a zonelor urbane verzi” cod 5584, faza de implementare, cofinanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului de cooperare teritorială URBACT III cât și asigurarea fondurilor necesare impelementării proiectului anterior menționat - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico -economici aferenți obiectivului de investiții „Sistem de supraveghere video pentru amplasamentele îngropate și semiîngropate pentru colectarea deșeurilor de pe raza municipiului Suceava” - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent pentru construirea unui bloc de locuințe colective și funcțiuni complementare locuirii, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticală și branșamente / racorduri la rețelele de utilități tehnico - edilitare pe teren proprietate privată - solicitant S.C. Bioartemisia S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent pentru construire bloc de locuințe, locuri de parcare, spațiu de joacă pentru copii, sistematizare verticală, racorduri / branșamente, împrejmuire, pe teren proprietate privată - solicitant S.C. Ericada S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unui bloc de locuințe colective și funcțiuni complementare locuirii, amenajare locuri de parcare, împrejmuire, sistematizare verticală, pe teren proprietate privată - solicitant S.C. Imperium Palas S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea ansamblului rezidențial „Ștefan cel Mare” cu funcțiuni complementare și dotări aferente, pe terenuri proprietăți private -solicitanți: S.C. General Construct S.R.L., Parohia Sfântul Nicolae, Ado Travel Company S.R.L., Croitoru Gheorghe și Croitoru Lina - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent inițiat în vederea construirii unei locuințe colective, locuri de parcare, împrejmuire, sistematizare verticală, racorduri / branșamente pe teren proprietate privată - solicitant S.C. Fidocat Construct S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unui cartier de locuințe și funcțiuni complementare locuirii, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri / branșamente pe teren proprietate privată - solicitant S.C. Vivat Construct S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării funcțiunii parcelei cadastrale nr. 34278 în suprafață de 476 mp teren proprietate privată situat pe b-dul. Ana Ipătescu, dintr-o zonă cu funcțiunea de spații verzi (Vp) - parcuri, spații publice sau semi - publice (pentru riverani), așa cum este tratată parcela de teren în PUZ zona centrală aprobat prin HCL nr. 94/26.04.2009, într-o zonă cu funcțiune mixtă (M) - locuințe și dotări compatibile cu funcțiunea de locuire, astfel cum este tratată parcela de teren adiacentă parcelei cadastrale nr. 34278 în suprafață de 476 mp teren - solicitant Trifina Marius Liviu, în calitate de administrator al S.C. DUO STIL S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 19. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 62 din 27.02.2020 privind inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările și completările ulterioare -inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 20. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii spațiului comercial situat în Suceava, strada Ștefan cel Mare nr. 6 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 21. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava strada Tineretului nr. 3 în vederea extinderii apartamentului nr. 1, din bl. 38, sc. F cu un windfang - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 22. Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul public al municipiului Suceava a unui bun imobil situat în Suceava str. Petru Rareș nr. 58 - 60 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 23. Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unei parcele de teren situată în Suceava b-dul. George Enescu, nr. 19, bl. T 38, sc. A, ap. 2 -inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 24. Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unei parcele de teren situată în Suceava str. Calea Burdujeni, fn. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 25. Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unei parcele de teren situată în Suceava str. Prieteniei, nr. 4 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 26. Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unei parcele de teren situată în Suceava str. Luceafărului - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 27. Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unei parcele de teren situată în Suceava str. Aleea Nucului, nr. 3 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 28. Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unei parcele de teren situată în Suceava str. Petru Rareș, nr. 52A - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 29. Proiect de hotărâre privind prelungirea suspendării temporare a activității din Complexul Comercial Bazar, sistarea plății chiriei pentru terenurile ocupate de chioșcurile din Complexul Comercial Bazar, precum și pentru terenurile ocupate de chioșcurile de alimentație publică și terase sezoniere situate pe terenul aparținând domeniului public și privat al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 30. Proiect de hotărâre privind încetarea transmiterii în folosință gratuită a unor bunuri imobile: - cămin în suprafață de 847 mp, identic cu nr. cadastral 40983 - C2, din incinta Colegiului național de Informatică „Spiru Haret”, - internatul nr. 1, în suprafață de 617 mp, identic cu nr. cadastral 52766 - C9 din incinta Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară, - căminul nr. 1 în suprafață de 593 mp, identic cu nr. cadastral 47995 - CI din incinta Colegiului Național „Mihai Eminescu”, către Spitalul Județean de Urgență „Sfântul loan cel Nou” Suceava -pentru bolnavii oligo / asimptomatici și darea în administrare către unitățile de învățământ, respectiv Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară și Colegiul Național „Mihai Eminescu” -inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 31. Proiect de hotărâre privind completarea bunurilor de retur ce fac obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 17/5013/13.04.2010, încheiat între Municipiul Suceava și ACET S.A. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 32. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții al Primăriei municipiului Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 33. Informare cu privire la plângerea nr. 36/11.03.2020 adresată Consiliului Local de către Chiuaru Vasile și S.C. Lepam Corn Prod S.R.L. prin administrator Chiuaru Ileana și semnată de un grup de proprietari ai blocului nr. 28 de pe str. Ștefan cel Mare nr. 28, înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub nr. 9501/16.03.2020;

VOT: DA-22

Ordinea de zi a fost aprobată.

Dl Secretar general solicită consilierilor locali să comunice dacă există un potențial conflict de interese / incompatibilitate cu privire la vreun proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței.

D-na Zarojanu propune păstrarea unui moment de reculegere în memoria înalt Preasfmțitului Pimen și a foștilor consilieri locali dl. Steiciuc Mihai și dl. Grosar Cornel.

Se păstrează un moment de reculegere.

Dl Primar precizează că după ce lucrurile vor intra în normal, se va organiza un eveniment pentru comemorarea victimelor coronavirusului din Suceava.

Domnia sa informează asupra faptului că la Proiectul de hotărâre de la punctul 29 s-a strecurat o eroare. închiderea și deschiderea Bazarului se hotărăște de către Comitetul local pentru situații de urgență, iar în cadrul ședinței care a avut loc în această dimineață s-a hotărât în unanimitate deschiderea Bazarului începând cu data de 30 mai 2020. Astfel la proiectul de hotărâre de la punctul 29 se va propune scutirea la plata chiriei pentru chioșcurile din Bazar pentru luna mai. Redeschiderea se va face în condiții de maximă siguranță, cu respectarea protocoalelor impuse de lege legate de măsurile sanitare ce trebuie respectate. Restaurantele și barurile din Bazar rămân închise.

Se reiau lucrările ședinței.

PUNCTUL 1 Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din data de 30.04.2020 și 08.05.2020;

Comisiile de specialitate au avizat favorabil.

Se supun la vot procesele verbale al ședințelor Consiliului Local din data de 30.04.2020 și 08.05.2020:

VOT: DA-23

Procesele verbale au fost aprobate.

PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile: iunie, iulie și august 2020 - inițiator - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Viceprimar Harșovschi propune pe d-na Zarojanu.

Dl Mocanu propune pe dl. Buciac.

Se supun votului secret propunerile:

-D-na Zarojanu: VOT: DA - 14

NU -9

-Dl Buciac: VOT: DA-10

ABT-13

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerea votată:

VOT: DA-15

ABT-8

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 3 Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție pentru bugetul general al municipiului Suceava și situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2019 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Execuția în proporție de 67,48% este una bună, prevederile bugetare inițiale au fost de 366.808.477 lei, s-a executat 247.362.141 lei. Din păcate situația trimestrului I este destul de critică, încasările sunt mai mici cu 48% față de aceeași perioadă a anului trecut, în cifre cu aproximativ 10 mii lei mai puțin.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Buciac precizează că în 2019 la Dezvoltare au fost aproape 6 mii. de euro, 7,6% din bugetul pe anul 2019 și întreabă care simt previziunile pentru acest an.

Dl Primar precizează că se speră la o execuție bună a bugetului motivat de faptul că sunt la execuție multe proiecte europene.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-15

ABT-8

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 4 Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 10 privind Numărul maxim de posturi pentru anul 2020, aprobată prin HCL nr. 2/30.01.2020 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 5 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Este o solicitare de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” de redistribuirea sumei de 26.000 lei de la Reparații curente și va fi dusă în Investiții. Pentru acoperirea mai multor solicitări de la Serviciul Investiții se iau 456.000 lei de la Subvenții, urmând ca după data de 30 iunie să se facă o reanaliză a bugetului local și să se reîntregească sumele. La Secțiunea de dezvoltare 17.000 lei de la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale pentru achiziționarea unui ceas care să fie montat în Cartierul Burdujeni. La Colegiul Tehnic „Petru Mușat” rectificarea Listei de investiții cu suma de 25.000 lei de la un capitol la altul. La Poliția Locală - dotări stații sistem tetra. Domnia sa mulțumește pe această cale Poliției Locale pentru implicarea în pandemie, structura s-a aflat în subordinea Ministerului afacerilor interne. Pentru Poliția Locală acesta a fost „examenul de maturitate”, din păcate s-a plătit și tributul, respectiv 16 polițiști locali au fost infectați cu Covid 19.

La Colegiul Național „Ștefan cel Mare” suma de 26.000 lei de la o poziție de investiție la una de funcționare. La Direcția Administrația Piețelor suma de 25.000 lei, sumă necesară pentru achiziționarea a 5 tuneluri de dezinfecție pentru funcționarea în condiții de siguranță sanitară. Astfel Fondul de rezervă se rectifica în plus cu suma de 264.000 lei.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-15

ABȚ -8

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 6 Proiect de hotărâre privind efectuarea de virări de credite și repartizarea disponibilităților din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Sunt repartizate sumele astfel: 10.000 lei la Autoritățile executive, Serviciul Patrimoniu pentru evaluarea unor clădiri; pentru plata utilităților Căminului nr. 2 din str. Calea Unirii nr. 15 - 64.000 lei; Poliția Locală cu dotări - 125.000 lei; Biroul energetic 400.000 lei din care apă, canalizare, salubrizare 150.000 lei și 250.000 lei pentru paza obiectivelor S.C. Termica S.A.; suma de 65.000 la Biroul energetic lei pentru iluminat public și electrificări.

în caritate de inițiator supune aprobării câteva amendamente, respectiv o solicitare a Serviciului investiții - iluminat Ruta alternativă Suceava - Botoșani suma de 76.000 lei pentru studiile necesare; și Alimentarea cu gaze naturale str. Parcului cu suma de 40.000 lei. Domnia sa înmânează d-lui Secretar general propunerile pentru a fi păstrate la prezenta mapă.

Se supun Ia vot amendamentele d-lui Primar:

VOT: DA-16

ABȚ -7

Amendamentele au fost aprobate.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele aprobate anterior:

VOT: DA-16

ABT -7

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 7 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului creditelor interne pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Astfel se diminuează cu suma de 251.223 lei, s-a întocmit o ducumentație pentru a lua un credit de finanțare pentru proiectele europene, este prins acest proiect de la Liceul Alimentar, din păcate lucrurile întârzie, însă proiectul este pe lista de rezervă, cu siguranță va fi titular, s-a scos această sumă pentru a merge mai departe cu proiectul pentru cofinanțare deoarece vin proiecte pentru care trebuie plătită cota de cofinanțare.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-16

ABT -7

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 8 Proiect de hotărâre de aprobare a acordării de ajutoare de urgență familiilor Buracioc Mihai și Huțuleac Luminița Genovica, a căror locuințe au fost distruse în urma incendiului din 10.05.2020 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Domnia sa supune la vot propunerea de modificare a art.2 deoarece s-a strecurat o greșeală în sensul că în loc de ajutor de urgență s-a scris sprijin financiar.

Se supune la vot propunerea:

VOT: DA-23

Propunerea a fost aprobată.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 9 Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale pentru anul 2020 încheiat între Municipiul Suceava și Asociația „Sfântul loan cel Nou de la Suceava” - Serviciul social de îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice, proiect intitulat „Alături de cei nevoiași și suferinzi” - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Contribuția municipiului Suceava nu depășește 6.500 lei pe lună.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 10 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Suceava în calitate de partener la realizarea proiectului „Health & Greenspace - Health - responsive planning and management of urban green infrastructure - Planificarea și gestionarea responsabilă a zonelor urbane verzi” cod 5584, faza de implementare, cofinanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului de cooperare teritorială URBACT III cât și asigurarea fondurilor necesare impelementării proiectului anterior menționat - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Contribuția municipiului Suceava este de 874,52 euro.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 11 Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Sistem de supraveghere video pentru amplasamentele îngropate și semiîngropate pentru colectarea deșeurilor de pe raza municipiului Suceava” - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Se intenționează montarea a 37 de camere de supraveghere în 29 de locații necesare pentru a se putea lua măsurile ce se impun pentru ca activitatea de colectare a deșeurilor de pe raza municipiului Suceava să se realizeze în condiții optime. Valoarea totală a investiției este de 444.848,09 lei, termenul de realizare - 6 luni.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că în municipiul Suceava sunt mai multe probleme cu aceste puncte de colectare, de la amplasarea lor până la modul cum unii înțeleg să depoziteze aceste deșeuri, până acum nu s-a mers pe aplicarea de amenzi pentru că operatorul mai are de montat 6 astfel de puncte de colectare și finalizează cele 200 care trebuiau finalizate conform contractului până la sfârșitul anului. Pentru a fi viabil și eficient, acest proiect necesită implicare atât din partea autorităților cât și a simțului civic al cetățenilor municipiului Suceava în sensul colectării selective a deșeurilor și respectării măsurilor impuse. în cazul în care se vor sesiza nereguli, cu sprijinul Poliției Locale și a angajaților din cadrul Serviciului ecologizare vor fi luate măsurile ce se impun.

Dl Cernescu întreabă ce se întâmplă cu locația de pe B-dul George Enescu.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că această locație este funcțională, iar în măsura în care se va identifica un nou spațiu aceasta va fi mutată.

Dl Primar precizează că astfel de probleme se regăsesc și în marile orașe ale Europei, trebuie luată partea bună a lucrurilor, respectiv realizarea activității de salubrizare a municipiului în condiții optime.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 12 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent pentru construirea unui bloc de locuințe colective și funcțiuni complementare locuirii, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticală și branșamente / racorduri la rețelele de utilități tehnico - edilitare pe teren proprietate privată - solicitant S.C. Bioartemisia S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Domnia sa menționează că urmează a fi supuse aprobării o serie de documentații de urbansim, toate acestea au fost discutate în Comisia tehnică și au fost incluse pe ordinea de zi a ședinței pentru a fi dezbătute în cadrul Consiliului Local.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-8

ABT-15

Hotărârea nu a fost adoptată.

PUNCTUL 13 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent pentru construire bloc de locuințe, locuri de parcare, spațiu de joacă pentru copii, sistematizare verticală, racorduri / branșamente, împrejmuire, pe teren proprietate privată - solicitant S.C. Ericada S.R.L. -inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA -8

ABȚ-15

Hotărârea nu a fost adoptată.

PUNCTUL 14 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unui bloc de locuințe colective și funcțiuni complementare locuirii, amenajare locuri de parcare, împrejmuire, sistematizare verticală, pe teren proprietate privată - solicitant S.C. Imperium Palas S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Domnia sa precizează că proiectul a mai fost supus aprobării Consiliului Local, ulterior au fost aduse modificări documentației.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-13

ABT-10

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 15 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea ansamblului rezidențial „Ștefan cel Mare” cu funcțiuni complementare și dotări aferente, pe terenuri proprietăți private - solicitanți: S.C. General Construct S.R.L., Parohia Sfântul Nicolae, Ado Travel Company S.R.L., Croitoru Gheorghe și Croitoru Lina - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Domnia sa aduce la conoștință faptul că reprezentanți ai solicitanților sunt prezenți în sală.

Această documentație se dezbate în Comisia tehnică de un an de zile, au fost invitați toți cei implicați din zonă precum și alte persoane interesate. In măsura în care se va concretiza acest proiect va rezolva două probleme, respectiv fluidizează traficul în această zonă aglomerată și modernizează orașul. Este un proiect bine făcut de dl. arh. Gorcea, iar solicitanții sunt capabili să facă un lucru bun. Au fost purtate discuții nenumărate legate de casele din zonă, însă sunt implicate două case neîngrijite care se dărâmă. Dezvoltatorii au dat garanții celor din zonă că vor fi despăgubiți în cazul în care se va impune. Acesta este un proiect care se dezbate de o lungă perioadă de timp, care revoluționează zona centrală a orașului prin două elemente esențiale: fluidizează traficul prin dispariția clădirii autogării și modernizează centrul orașului, această investiție dacă va fi realizată va rămâne un plus pentru municipiul Suceava.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

D-na Zarojanu consideră că acest proiect deschide drumul spre modernizarea centrului Sucevei. Domnia sa formulează o serie de întrebări care i-au fost transmise de cetățeni ai municipiului Suceava care simt interesați de dezvoltarea Sucevei și de protejarea monumentelor istorice și solicită d-lui arh. Gorcea să aducă clarificările necesare. Prima întrebare care s-a pus a fost referitoare la conservarea monumentelor istorice, a doua referitoare la dimensiunea spațiilor, a treia este legată de numărul de locuri de parcare, de eficientizare a circulației în zonă, iar a patra dacă nivelul de înălțime P+8 nu afectează într-un mod negativ dezvoltarea urbanistică a centrului Sucevei. Domnia sa solicită ca dl Gorcea să fie invitat pentru a clarifica aceste aspecte sesizate de cetățeni ai municipiului Suceava.

Domnia sa propune a fi luată în calcul posibilitatea ca pe viitor str. Dragoș Vodă să fie stradă cu sens unic la fel ca str. Armenească și str. Ion Creangă, propunerea nu are nicio legătură cu acest proiect, însă ar contribui la fluidizarea traficului.

Dl Buciac întreabă referitor la spațiul verde, deorece la un amplasament este aproximativ 7,60 și la celălalt 4,50% din suprafața construită, respectiv dacă pot fi găsite soluții pentru ca acesta să fie cât mai mult, 15 - 20% din suprafață.

Dl Viceprimar Harșovschi invită pe dl arh.Gorcea să ia cuvântul.

Dl Primar mulțumește în numele comunității d-lui arh. Gorcea pentru proiectarea clădirii Centrului Cultural „Bucovina”.

Dl. arh. Gorcea răspunde la întrebarea formulată de dl Buciac, în sensul că procentele par mici deoarece este o problemă tehnică, ele reprezintă efectiv suprafața de spațiu verde pe teren, pe sol, dar la fiecare din lucrări, în Regulament este prevăzut spațiu verde în incintă peste terasele parcărilor, este obligatoriu să se ajungă la suprafețe mai mari de spațiu verde, nu pot fi exprimate în procent pentru că ar fi denaturat ocuparea la sol. Se creează practic niște incinte care au în mijloc suprafețele acestea, tersele spațiilor de parcare care sunt practic suprafețe pietonale și amenajate. Deci spațiul verde disponibil este mult mai mare. în plus, proiectul prevede foarte multe terase, conceptul care se dorește a fi promovat pentru locuire și care în momentul de față este adaptat situației, este acela ca foarte multe apartamente vor avea terase, vor fi un fel de apartamente - casă cu terase. Inclusiv aceste terase vor fi amenajate cu spațiu verde. Imaginea acestui ansamblu nu va fi una din beton auster ci va fi înierbat și pe terasele creeate din volumetria foarte diversificată.

Referitor la problema integrării în relația cu patrimoniul, în zonă, acesta din urmă este foarte divers, deci e clădirea Colegiului Național „Ștefan cel Mare” care este ultima clădire de patrimoniu, dar care reprezintă o arhitectură de secol XIX implementată de administrația austriacă, și care este primul gest urbanistic real într-o zonă care până la data respectivă putea fi caracterizată ca o zonă semirurală. Clădirea Colegiului Național „Ștefan cel Mare” are înălțime, robustețe și volumetric fiind de factură tipic urbană, față de restul zonei care este semirurală, zona comercială a Sucevei care a fost distrusă în jurul anilor 1982. Oricum Suceava este cel mai distrus oraș de investițiile comuniste, alături de Piatra Neamț. Avem două tipuri de clădiri pe care să le protejăm și să le integrăm, nu toate sunt mici ca dimensiune - casele din zona str. Dragoș Vodă și Armenească. Aceste două străzi sunt catalogate ca sit arhitectural, nu e nici măcar ca ansamblu, asta înseamnă că au elemente de arhitectură valoroase și în mometul în care s-a pus problema intervenției s-au făcut studii istorice care au arătat care sunt acele clădiri valoroase. Studiile au fost întocmite de specialiști și aprobate în comisiile Ministerului Culturii și practic sunt trei tipologii de case valoroase pentru clădirile mici: tipologia caselor cum este cea din spatele Cinematografului și cea de pe teren -- fosta grădiniță și fosta clădire a jandarmeriei, clădire eclectică neoclasică, cu colane de cărămidă și mai sunt trei, patru case dar aceasta e ultima formă. Sunt clădirile de tip comercial de front la stradă cum erau cele din str. Karl Marx și străzile de lângă Biserica Sf. Dumitru, casă a comunității evreiești comerciale, casă de front tot cu arhitectură eclectică și mai sunt acele case mari de târgoveți care sunt pe modelul caselor populare care au un fel de foișor de lemn, marea majoritate a acestora sunt monumente istorice ele în sine.

In momentul acesta, pe terenul pe care se intervine, conform studiilor există două case valoroase - fosta grădiniță și casa care aparține Parohiei Sf. Nicolae care este din tipologia caselor de front, caselor comerciale. Restul s-au dovedit a fi fără valoare, deci ele nu au determinat clasarea sitului, clădirile în sine nefiind monumente. Domnia sa aduce la cunoștință faptul că beneficiarul a organizat un concurs de arhitectură pentru acest proiect, domnia sa a fost singurul concurent care a păstrat acele case, restul concurenților din Cluj și Suceava au propus dărâmarea lor. Domnia sa precizează că pe lângă faptul că a preferat păstrarea lor proiectul le și pune în valoare, clădirile care urmează a fi construite sunt retrase în spatele acestor case, aliniamentele și fronturile la str. Dragoș Vodă și Armenească, sunt continuate și păstrate. Clădirea înaltă este în spatele acestor case cu valoare arhitecturală încadrate în situl protejat. Domnia sa atrage atenția asupra faptului că protecția caselor nu reprezintă a lăsa casele să se autodemoleze, nu înseamnă să văruiești în culoarea pe care o dorești, nu înseamnă să pui tabla pe care ți-o dorești, a restaura o casă înseamnă să o aduci la voarea inițială. Ideea principală este că această zonă este o interfață între orașul masiv, înalt, inițiat de clădirea Colegiului Național „Ștefan cel Mare” și aceste case de tipolgie semirurală sau de târg. Prin acest proiect s-a încercat o soluție pentru această confruntare, și s-a urmărit a se da o soluție unitară respctând și cerințele orașului modem și cerințele zonelor de o anumită factură protejată, nu se propune dărâmarea a nimic valoros.

Referitor la locurile de parcare, majoritatea lor nu sunt la suprafață, sunt 105 locuri de parcare pentru aproximativ 75 de apartamente și spații comerciale la prima zonă, și 79 de locuri de parcare pentru aproximativ 50 de apartamente și spații comerciale în zona fostei autogări. Există prevederi în regulament, deoarece în această fază nu se poate preciza exact numărul apartamentelor și al spațiilor comerciale, dată fiind dinamica investițiilor edilitare. Calitatea acestui PUZ este dată de colaborarea dezvoltatorilor, deoarece numai așa s-a putut găsi soluția cu sensuri giratorii care să rezolve toate accesele, fiind un efort financiar și investițional și câștigul va fi și restaurarea clădirilor.

Dl Viceprimar Harșovschi invită pe dl Dan Croitoru să ia cuvântul.

Dl Dan Croitoru precizează că nu face parte din nici un partid politic și că dorește, în calitate de cetățean al municipiului Suceava să prezinte carențele și 5 aspecte problematice idetificate de domnia sa în legătură cu acest PUZ, astfel:

1-locurile de parcare. Sunt prevăzute 125 de apartamente și spații comerciale și 184 de locuri de parcare, în medie, aceste locuri de parcare ajung la limita de jos comparativ cu numărul de apartamente, calculat la imul sau două locuri de parcare pe fiecare apartament în funcție de suprafața fiecăruia. Dacă în mod legal mai aducem 20% în plus pentru vizitatori și dacă se iau în calcul cei 4.400 mp de spații comerciale pentru care în mod legal ar trebui alocate un număr de 100 de locuri de parcare pentru aceste spații, ajungem la un total de 350 - 400 de locuri de parcare. Domnia sa amintește de ambuteiajele din zonă creeate doar de un singurul agent economic, respectiv Banca Transilvania. Directiva Parlametului European nr. 94/2014 care a fost propusă spre implementare prin modificarea HG nr. 525/1996 prevede un număr de o stație de încărcare pentru automobile electrice la trei locuri de parcare, iar acest plan nu prevede nimic din aceste cerințe. în loc să se fluidizeze traficul prin acest PUZ se va ștrangula și mai mult circulația în acea zonă.

 • 2 - monumentele istorice. Așa cum bine a prezentat dl arhitect, casele vechi, monumente istorice din zonă sunt foarte frumoase, Biserica Armenească, este foarte importantă pentru patrimoniul cultural al Sucevei, clădirea Colegiului Național „Ștefan cel Mare”, toate acestea sunt monumente istorice și nu se respectă distanțele legale față de aceste monumente istorice, stabilită prin lege, aceste monumente trebuie conservate și nu trebuie alterate printr-un PUZ care le va degrada iremediabil.

 • 3 - încadrarea greșită în zonă. Dacă se privește cu atenție propunerea de PUZ, zona este MC -zonă mixtă la limita centrului Sucevei, ori în fapt, acest proiect este încadrat în zona locuințelor individuale protejate în centrul Sucevei. Regimul de înălțime este de P+2, clădirea Colegiului Național „Ștefan cel Mare” are P+3, blocurile din față simt de P+3 maxim P+4, ceea ce arată încadrarea incorectă în zonă. Domnia sa aduce la cunoștință Hotărârea Tribunalului Cluj nr. 2408/2016 prin care PUZ - ul adoptat a fost anulat într-o speță similară pentru neîncadrarea corectă în zonă.

 • 4 - regimul de înălțime. Prin acest proiect este specificat P+8 în această zonă de locuințe individuale de P+2, fiind luat ca etalon clădirea Civica. Clădirea Civica a fost elaborată în anii 2006 - 2007 fără a respecta nici un regim tehnic, nici regimul de înălțime al zonei, nici distanța față de monumentele istorice, nici POT nici CUT, iar acum această clădire este luată ca etalon pentru un ansamblu rezidențial care din nou nu respectă normele.

 • 5 - spațiile verzi. Citind propunerea de proiect la 17.100 mp, doar 625 de mp de spațiu verde, dacă e să raportăm la întreaga suprafață desfășurată înseamnă 3,7% spațiu verde într-un oraș care se confruntă deja cu aceste probleme. Dacă ne raportăm la suprafața construită, acesta este de aproximativ 6,6%. Domnia sa precizează că a analizat Extrasele de carte funciară din mapele de ședință, unele nu sunt corecte deoarece ridicarea topo nu este corectă.

Domnia sa menționează că toate cele prezentate anterior au fost trimise Primăriei municipiului Suceava și în etapa de dezbatere și acceptare a propunerilor și în perioada de elaborare a PUZ -ului. Domnia sa menționează că a trimis de două ori aceste informații către Primărie, a primit din partea Primăriei răspuns cu antetul dezvoltatorului General Construct și semnat din partea dezvoltatorului, Iară ca General Construct să facă parte din administrația publică locală.

Domnia sa menționează că nu este împotriva dezvoltării Sucevei, ba chiar o susține, însă aceasta trebuie făcută sustenabil, beneficiari trebuie să fie și locuitorii Sucevei, și dezvoltatorii și administrația publică locală, nu doar o singură parte. Domnia sa solicită amânarea votului acestui PUZ pentru o dată ulterioară după ce vor fi abordate aceste probleme. Mulțumește pentru timpul acordat.

Dl Primar precizează că acest PUZ a fost supus dezbaterii de cel puțin 5 ori în cadrul Comisiei tehnice, și întreabă pe dl. Croitoru de ce nu s-a prezentat în cadrul acestora pentru a clarifica problemele identificate. Domnia sa a primit informații din mediul on line despre prezența d-lui Croitoru la lucrările ședinței Consiliului Local al municipiului Suceava, dacă dl. Croitoru era un cetățean de bună credință participa la una din ședințele Comisiei tehnice în care s-a disutat acest PUZ. De reținut este faptul că se lucrează spre binele cetățenilor, cu documentații aprobate anterior de specialiștii Comisiei tehnice.

Dl Viceprimar Harșovschi întreabă pe dl. Croitoru dacă locuiește în zonă.

Dl Croitoru precizează că locuiește pe str. Armenească și cunoaște foarte bine zona.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că în Consiliul Local se votează oportunitatea unor proiecte. Referitor la distanțele legale la care dl Croitoru a făcut referire sunt prezenți în sală atât directorul Direcției urbanism cât și angajați din cadrul direcției care pot să dea lămuriri.

D-na Bejenar menționează că sunt respectate prevederile legii.

Dl arh. Gorcea precizează că dl Croitoru a citat eronat din Legea nr. 422, în cuprinsul ei nu sunt prevăzute distanțe minime. Spațiile verzi sunt doar prevăzute în acest moment în regulament, însă este o situație reglementată, iar nerespectarea duce la imposibilitatea autorizării și a recepției finale. Referitor la parcări, Primăria municipiului Suceava are un studiu care se numește „Mobilitate urbană”, iar circulația într-un oraș nu se rezolvă numai prin numărul de parcări, impunerea prevederii a două locuri de parcare pentru fiecare apartament ar fi fost cea mai mare eroare, pentru că s-ar aduce și mai multe mașini în oraș. Circulația și problemele legate de autovehicule se rezolvă și prin alte măsuri pe care Primăria municipiului Suceava le are în vedere, deci nu prevederea unui număr foarte mare de parcări rezolvă problema. Domnia sa precizează că tot haosul din zonă este datorat autogării.

Dl Croitoru precizează că locuiește de 30 de ani în zonă, iar haosul a început când s-a edificat clădirea.

Dl Primar precizează că blocul Civica a fost construit înainte de 2004, înainte de primul mandat al domniei sale.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că o țară civilizată nu este cea în care săracul merge cu mașina la serviciu ci cea în care bogatul merge la serviciu cu mijloacele de transport în comun, asta înseamnă mobilitate urbană, proiect în curs de implementare la nivelul municipiului Suceava.

Dl Viceprimar Andronache întreabă dacă toate locurile de parcare sunt subterane și dacă vor fi spații comerciale la parterul tuturor blocurilor și dacă suprafața lor este cea menționată de 4.400 mp.

Dl arh. Gorcea precizează că nu toate locurile de parcare sunt subterane, numărul este specificat foarte clar, locurile de parcare fiind atât subterane cât și de suprafață. La blocurile de la autogară sunt mai multe spații comerciale care vor fi determinate și în funcție de cerere, dar deja investitorul are mai multe cereri de spații comerciale, dar nu sunt spații comerciale ample, de mari suprafețe, la celălalt bloc spațiile vor fi preponderent pentru locuințe la str. Dragoș Vodă. Referitor la suprafața de 4.400 mp spații comerciale, aceasta nu este definitivă la nivel de PUZ, în principiu sunt posibile amenajarea de spații comerciale la parter și parțial la etaj, zona fiind mixtă și regulamentul permite.

Dl Buciac întreabă ce se va întâmpla cu autogara.

Dl Primar precizează că Primăria municipiului Suceava are un proiect de relocare a autogării, care va fi discutat cu S.C. TPL S.A. și supus aprobării Consiliului Local, cei de la SC TA SA au cumpărat clădirea Carpatica din str. Traian Vuia și vor să facă o colaborare cu municipalitatea și cu S.C. TPL S.A.

Dl Arămescu consideră că municipiul Suceava trebuie să se modernizeze, este nevoie de astfel de dezvoltatori care să investească și să contribuie la evoluție.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că încă un aspect necesar pentru municipiul Suceava este mutarea autogării din centrul orașului.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 16 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent inițiat în vederea construirii unei locuințe colective, locuri de parcare, împrejmuire, sistematizare verticală, racorduri / branșamente pe teren proprietate privată - solicitant S.C. Fidocat Construct S.R.L. -inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-8

NU-1 ABT -14

Hotărârea nu a fost adoptată.

PUNCTUL 17 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unui cartier de locuințe și funcțiuni complementare locuirii, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri / branșamente pe teren proprietate privată - solicitant S.C. Vivat Construct S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-22

ABT -1

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 18 Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării funcțiunii parcelei cadastrale nr. 34278 în suprafață de 476 mp teren proprietate privată situat pe b-dul. Ana Ipătescu, dintr-o zonă cu funcțiunea de spații verzi (Vp) - parcuri, spații publice sau semi -publice (pentru riverani), așa cum este tratată parcela de teren în PUZ zona centrală aprobat prin HCL nr. 94/26.04.2009, într-o zonă cu funcțiune mixtă (M) - locuințe și dotări compatibile cu funcțiunea de locuire, astfel cum este tratată parcela de teren adiacentă parcelei cadastrale nr. 34278 în suprafață de 476 mp teren - solicitant Trifina Marius Liviu, în calitate de administrator al S.C. DUO STIL S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre, acesta propune corectarea unei erori care s-a strecurat la întocmirea Registrului spațiilor verzi, o suprafață privată a fost inventariată la Registrul spațiilor verzi.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 19 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 62 din 27.02.2020 privind inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările și completările ulterioare - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 20 Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii spațiului comercial situat în Suceava, strada Ștefan cel Mare nr. 6 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-22

ABȚ-1

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 21 Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava strada Tineretului nr. 3 în vederea extinderii apartamentului nr. 1, din bl. 38, se. F cu un windfang - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Domnia sa menționează că susține activitatea desfășurată de cei de la CAR Pensionari în sprijinul acestei categorii de cetățeni ai municipiului Suceava.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-21

ABT-2

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTU 22 Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul public al municipiului Suceava a unui bun imobil situat în Suceava str. Petru Rareș nr. 58 - 60 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 23 Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unei parcele de teren situată în Suceava b-dul. George Enescu, nr. 19, bl. T 38, sc. A, ap. 2 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Dl Viceprimar Harșovschi menționează că aceste proiecte tratează individual inventarierea la domeniul privat al municipiului Suceava.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT: DA-23 Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 24 Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unei parcele de teren situată în Suceava str. Calea Burdujeni, fn. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-13

NU-8

ABȚ -2

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 25 Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unei parcele de teren situată în Suceava str. Prieteniei, nr. 4 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 26 Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unei parcele de teren situată în Suceava str. Luceafărului - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-15

NU-7

ABT -1

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 27 Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unei parcele de teren situată în Suceava str. Aleea Nucului, nr. 3 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 28 Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unei parcele de teren situată în Suceava str. Petru Rareș, nr. 52A - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-13

NU-8

ABT -2

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 29 Proiect de hotărâre privind prelungirea suspendării temporare a activității din Complexul Comercial Bazar, sistarea plății chiriei pentru terenurile ocupate de chioșcurile din Complexul Comercial Bazar, precum și pentru terenurile ocupate de chioșcurile de alimentație publică și terase sezoniere situate pe terenul aparținând domeniului public și privat al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar precizează că s-a strecurat o eroare, obiectul concret al proiectului de hotărâre este aprobarea scutirii la plata chiriei pentru luna mai a chioșcurilor din Centrul Comercial Bazar, la fel potrivit prevederilor legale la chioșcurile de alimentație publică care nu și-au desfășurat activitatea în perioada pandemiei, spații și terase care au contracte cu Municipiul Suceava.

Dl Viceprimar Harșovschî menționează că așa cum a prezentat dl Primar la începutul ședinței Comitetul local pentru situații de urgență a hotărât redeschiderea Complexului Comercial Bazar, municipalitatea se implică pentru a se asigura măsurile de siguranță sanitară, astfel: intrarea se va face pe două tuneluri de dezinfectare la Poarta nr.l pentru accesul pietonal și accesul auto la Poarta nr.3, se va ieși din Bazar pe la Poarta nr. 2 de la dig pentru pietoni, iar ieșirea auto va fi pe la Poarta nr.4.

Domnia sa precizează că solicitarea este de a se respecta aceste lucruri și toți comercianții să poarte măști pentru a se evita izbucnirea unui focar de infecție cu noul Coronavirus.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Roibu întreabă dacă această măsură de scutire la plata chiriei nu poate fi aplicată tuturor comercianților care au contracte cu Primăria municipiului Suceava.

DI Primar precizează că Primăria municipiului Suceava acționează potrivit prevederilor legale, dar și în spiritul echității, astfel încât vor fi scutiți la plata chiriei comercianții care au contracte cu municipalitatea, condiția este ca acești comercianți să nu-și fi desfășurat activitatea pe perioada pandemiei. Domnia sa precizează că a primit solicitări în acest sens de la comercianți de pe aleea comercială din Piața Mică, însă când s-au făcut verificări jumătate din acele spații funcționau, deci nu aveau activitatea suspendată. Procedura legală este formularea unei cereri de suspendare a activității depuse la Direcția Administrația Piețelor din cadrul Primăriei municipiului Suceava, după care comerciantul își suspendă efectiv activitatea. Toți cei care au respectat aceste prevederi vor fi scutiți la plata chiriei, solicitările vor fi analizate punctual.

Domnia sa prezintă amendamentele aduse în calitate de inițiator proiectului de hotărâre:

-Titlul: Hotărâre privind sistarea plății chiriei aferente lunii mai 2020 pentru terenurile ocupate de chioșcurile din Complexul Comercial Bazar, precum și pentru terenurile ocupate de chioșcurile de alimentație publică și terase sezoniere situate pe terenul aparținând domeniului public și privat al municipiului Suceava;

-Art. 1 Se aprobă sistarea achitării contravalorii chiriei aferente lunii mai 2020 pentru chioșcurile proprietate ale operatorilor economici amplasate pe terenul aparținând domeniului public al Municipiului Suceava din incinta Complexului Comercial Bazar.

-Art. 2 Se aprobă, sistarea achitării contravalorii chiriei pentru luna mai 2020, pentru operatorii economici care dețin chioșcuri de alimentație publică pe terenul aparținând domeniului public și privat al Municipiului Suceava în baza contractelor de închiriere sau de acordare a dreptului de folosință.

Sistarea chiriei se va face în baza cererii agentului economic însoțită de declarația notarială din care să rezulte faptul că nu a desfășurat activitate în perioadele menționate. Cererile vor fi avizate pentru conformitate, acolo unde e cazul, de către Direcția Administrației Piețelor.

 • - Art. 3 Se aprobă, sistarea achitării contravalorii chiriei aferente lunii mai 2020, pentru operatorii economici care aveau încheiate contracte cu Municipiul Suceava, având ca obiect închirierea terenului cu destinație terasă sezonieră.

 • - Art. 4 Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Se supun la vot amendamentele propuse de dl Primar:

VOT: DA - 23

Amendamentele au fost aprobate.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele aprobate:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 30 Proiect de hotărâre privind încetarea transmiterii în folosință gratuită a unor bunuri imobile: - cămin în suprafață de 847 mp, identic cu nr. cadastral 40983 - C2, din incinta Colegiului Național de Informatică „Spini Haret”, - internatul nr. 1, în suprafață de 617 mp, identic cu nr. cadastral 52766 - C9 din incinta Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară, - căminul nr. 1 în suprafață de 593 mp, identic cu nr. cadastral 47995 - CI din incinta Colegiului Național „Mihai Eminescu”, către Spitalul Județean de Urgență „Sfântul loan cel Nou” Suceava - pentru bolnavii oligo / asimptomatici și darea în administrare către unitățile de învățământ, respectiv Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară și Colegiul Național „Mihai Eminescu” - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre, municipalitatea a pus la dispoziția Spitalului Județean „Sfântul loan cel Nou” Suceava aceste cămine la începutul pandmiei, iar acum este supusă aprobării încetarea transmiterii în folosință gratuită a acestor bunuri imobile. Domnia sa mulțumește consilierilor locali pentru sprijinul acordat în această perioadă dificilă pentru omenire, municipalitatea s-a comportat exemplar, s-a reușit aproape nesperat cumpărarea din Coreea de Sud a acelui aparat PCR, cele 10 ventilatoare, 1.000 de combinezoane și măștile care au fost date spitalului. S-a reușit tratarea și reducerea numărului de persoane infectate de la 9,87% cât erau la începutul lunii aprilie la 1,81% cât erau la momentul ridicării carantinei. Domnia sa amintește că municipalitatea pregătește școlile pentru data de 2 iunie 2020 pregătirile și 12 iunie 2020, data la care începe susținerea examenelor de capacitate ale claselor a VIII a și a examenelor de bacalaureat ale claselor a XII a. Domnia aduce la cunoștință că este în vigoare un ordin comun al Ministerului Educației și Sănătății și solicită consilierilor locali, membri în Consiliile de Administrație ale școlilor să se implice pentru stabilirea circuitelor în școli, normelor suplimentare de igienă, respectarea intervalelor orare, buna organizare a acestor examene și desfășurării lor în condiții de siguranță sanitară. Municipalitatea a achiziționat de 25 de tuneluri de dezinfecție care vor fi montate până la data de 1 iunie, precum și pentru toate școlile au fost cumpărate termometre non contact pentru verificarea copiilor la intrarea în școală.

Domnia sa menționează că intenționează organizarea, la momentul la care acest lucru se va putea realiza, a unui eveniment pentru comemorarea victimelor coronavirusului din municipiul Suceava.

Dl Viceprimar Harșovschi menționează că în data de 8 mai 2020 a fost emis un Ordin comun al Ministerului Educației și Cercetării și al Ministerului Sănătății, care prevede că se recomandă dotarea cu tuneluri de dezinfecție, lavoare pentru spălarea mâinilor, etc.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT: DA -23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 31 Proiect de hotărâre privind completarea bunurilor de retur ce fac obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 17/5013/13.04.2010, încheiat între Municipiul Suceava și ACET S.A. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 32 Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții al Primăriei municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 33 Informare cu privire la plângerea nr. 36/11.03.2020 adresată Consiliului Local de către Chiuaru Vasile și S.C. Lepam Corn Prod S.R.L. prin administrator Chiuaru Ileana și semnată de un grup de proprietari ai blocului nr. 28 de pe str. Ștefan cel Mare nr. 28, înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub nr. 9501/16.03.2020;

Consiliul Local al municipiului Suceava a luat act de cele prezentate în informare.

Dl Primar aduce la cunoștință că în perioada 28 - 29 mai se va afla în concediu de odihnă.

Consiliul Local al municipiului Suceava a luat act de cele prezentate.

PUNCTUL Diverse.

 • 1. Dl Buciac solicită alocarea sumelor necesare pentru achiziționarea de tablete și cartele SIM pentru copiii ai căror părinți nu au posibilități financiare pentru ca și aceștia să participe la învățământul on line dacă din toamnă se va continua cu acest sistem de predare.

Dl Primar precizează că s-a făcut o invetariere la nivel de școli, astfel sunt necesare 753 de tablete pentru copiii care nu au dispozitive pentru predarea on line, costurile se ridică la aproximativ 3,5 mii lei. însă dl. Primministru a anunțat că Guvernul României ia de la Fondul de rezervă sumele necesare pentru sprijinirea a 250.000 de copii în care sunt incluși și copiii din municipiul Suceava, banii vor veni prin Primărie și se vor achiziționa tablete și se va asigura suportul tehnic pentru copiii care nu au astfel de dispozitive. Acestea vor fi date în folosință gratuită și vor fi restituite la finalul anului școlar.

 • 2. Dl Roibu reiterează rugămintea d-lui Cemescu de a lua în calcul posibilitatea relocării buncărelor semiîngropate de pe B-dul George Enescu din fața spațiului de alimentație publică.

Dl Primar precizează că nici domnia sa nu este de acord cu acea locație, problema e că s-au pus în fața unei unități de alimentație publică, din păcate este foarte greu de găsit o locație pentru relocarea lor.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că pentru amplasarea acelor buncăre semiîngropate există acordul asociației de proprietari și a locuitorilor din zonă. Domnia sa este de acord cu cele mențonate de dl Primar, iar în măsura în care se va găsi o altă locație, acestea vot fi mutate. Zona str. Aleea Lalelelor este foarte aglomerată, ghenele blocurilor turn sunt închise potrivit normelor europene, mutarea lor ar însemna amplasarea lor sub geamurile locuitorilor. Pe vechea locație, în gang, aceste buncăre semiîngropate nu pot fi amplasate deoarece sunt conducte și accesul autospecialelor este impropriu.

Dl Primar îi propune d-lui Roibu să meargă împreună în teren pentru identificarea unei locații mai potrivite în zonă.

 • 3. Dl Primar informează că începând cu luna viitoare ședințele Consiliului Local vor avea loc în sediul Primăriei, în sala nr. 50, cu respectarea normelor de distanțare socială și a măsurilor de siguranță sanitară ce se impun.

 • 4. Dl Arămescu mulțumește d-lui Primar pentru eforturile depuse în perioada pandemiei și îl felicită pentru atitudinea domniei sale, cel mai afectat oraș a fost gestionat responsabil.

Dl Primar precizează că important este faptul că la Spitalul Județean „Sfântul loan cel Nou” Suceava este un aparat performat de testare SARS COV 2019, ventilatoarele, precum și cele necesare pentru a veni în sprijinul cetățenilor municipiului Suceava, într-o nouă eventuală etapă de pandemie se va putea face față cu mai mult succes.

 • 5. Dl arh. Gorcea înmânează un proiect inițiat și discutat deja cu Primăria municipiului Suceava, Transformarea unei case de lângă Uzina de Ape, Casa pompelor, Uzina de Ape este monument istoric și probabil cel mai premiat obiectiv de arhitectură din zona nostră. Domnia sa a depus o solicitare înainte de întocmirea bugetului în acest sens. Astfel un grup de tineri arhitecți au întocmit acest proiect preliminar și se dorește depunerea oficială cu adresă din partea Ordinului arhitecților, cu rugămintea de a-1 lua în considerare. Acesta va ajunge și la S.C. ACET S.A. și la conducerea Teatrului „Matei Vișniec”, anul acesta se poate iniția proiectul, grosul investitei ar fî pentru anul viitor. Teatrul are nevoie de o sală mică, de o sală atelier, amenajarea acestei clădiri vechi cu o sală de 100 de locuri în care pot avea loc repetiții, mici spectacole, etc.

Dl Primar precizează că acest proiect a fost stopat din cauza pandemiei, domnia sa apreciază potrivită această inițiativă.

Dl Viceprimar Harșovschi declară închise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava din data de 27 mai 2020 și mulțumește celor prezenți pentru participare.


SECRETAR

Jrs. Ij


EJLAL MUNICIPIU rCIUTAC


ÎNTOCMIT

ANCUȚA GRĂMADĂ