Proces verbal din 27.02.2020

Proces verbal şedinţă din 27 februarie 2020

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROCES VERBAL

încheiat astăzi 27 FEBRUARIE 2020

Dl Viceprimar Harșovschi, președintele de ședință declară deschise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava convocat în baza Dispoziției Primarului nr. 304/21.02.2020, pentru data de 27.02.2020, ora 14.00în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava și informează că simt prezenți 22 de consilieri locali și dl. Aurel Jescu care urmează a fi validat consilier local.

La ședință participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Secretar general municipiu loan Ciutac, directorii: dl. Paul Iftimie, d-na. Elisabeta Văideanu, d-na. Narcisa Marchitan, d-na. Cerasela Bejenar, d-na. Camelia Damian, dl. Ovidiu Doroftei, d-na Violeta Bujorean - șef Serviciul acte administrative, relații publice, circulația și păstrarea documentelor, d-na. Mirela Dziubinschi - șef Serviciul resurse umane, d-na. Floarea Țurcanu - șef Serviciul patrimoniu, d-na. Ileana Amariei -șef Serviciul ACC, d-na. Victoria Tabarcea - Șef Biroul protecția mediului, d-ra. Simona Maxim - consilier Serviciul buget, și d-na. Mihaela Sireteanu - șef Serviciul finanțare învățământ preuniversitar de stat.

Invitați: d-na. Elena Nandriș - Primarul Comunei Mahala, dl. Darie Romaniuc - director S.C. TPL S.A. Suceava.

Mai participă: dl. Alin Opincaru - Uniunea pentru Bucovina, d-na avocat Lidia Buburuzan.

Din partea mass-media participă reprezentanți ai presei scrise și ai televiziunilor locale.

DI Viceprimar Harșovschi prezintă ordinea de zi a ședinței și o supune la,vot:

 • 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local din data de 30.01.2020;

 • 2. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al d-lui. Prorociuc Daniel și declararea ca

fiind vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui. Jescu Aurel în Consiliul Local al

municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea punctului 5 din cadrul Art. 4 al HCL nr. 201/2016 privind

constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 208/30.06.2016 privind desemnarea

reprezentanților Consiliului Local al municipiului Suceava în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației constituite în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 209/30.06.2016 privind desemnarea

reprezentanților în Consiliile de Administrație ale centrelor bugetare din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 7. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie, aprilie, mai 2020 - inițiator

Primarul municipiului Suceava;

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local al Municipiului

Suceava a proiectelor / programelor sportive inițiate și derulate de către structurile sportive de drept public - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 9. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2020 - inițiator

Primarul municipiului Suceava;

 • 10. Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităților din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 12. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Inspectoratul Școlar Județean Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 13. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Culturală „Ansamblul Maestro Art” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 14. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Culturală „Romantic Art” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 15. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 16. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Sportivă „XS Motorsport” Iași -inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava și Asociația „Lumină Lină” Suceava - „Centru social de noapte și reinserție socială a persoanelor fără adăpost - Sfânta Vineri” -inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava și Asociația „Multicare” Suceava precum și finanțarea necesară organizării proiectului „Femei de Succes - performanță la superlativ”, care va avea loc la data de 06.03.2020 - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Extindere rețea gaze naturale strada Cernăuți” - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian Andronache;

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Achiziționare și punere în funcțiune Roată panoramică, municipiul Suceava” - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian Andronache;

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivului de investiții „Instalații de încălzire în Complexul Comercial Bazar din municipiul Suceava” -inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare de care pot beneficia elevii din unitățile de învățământ preuniveristar de stat din municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 23. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar din învățământul preuniveristar de stat care nu dețin locuință pe teritoriul municipiului Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 24. Proiect de hotărâre privind modul de calcul a contribuției lunare de întreținere a copiilor ce frecventează Creșa Nr. 1 Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 25. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor - cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru Școli al României și a contractelor / acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2020 - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unui bloc de locuințe colective și funcțiuni complementare locuirii, amenajare locuri de parcare, împrejmuire, sistematizare verticală, pe teren proprietate privată - solicitant S.C. Imperium Palas S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal pentru construire bloc de locuințe, locuri de parcare, spațiu de joacă pentru copii, sistematizare verticală, racorduri / branșamente, împrejmuire, pe teren proprietate privată - solicitant S.C. Ericada S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal pentru complex rezidențial (locuințe și funcțiuni complementare locuirii) cu regim mic de înălțime, sistematizare verticală, împrejmuire, extinderi de rețele tehnico - edilitare și branșamente / racorduri la rețelele de utilități tehnico -edilitare pe teren proprietate privată - solicitant S.C. Operațional Autoleasing S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal pentru construirea unui bloc de locuințe colective și funcțiuni complementare locuirii, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticală și branșamente / racorduri la rețelele de utilități tehnico - edilitare pe teren proprietate privată - solicitant S.C. Bio Artemisia S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

  . i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ....._____________


 • 31. Proiect de hotărâre de completare a HCL nr. 26 din 30.01.2020 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava cu terenul identic cu nr. topografic Top : 81/1, situat în Suceava, str. Aurel Vlaicu - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 32. Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările și completările ulterioare - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 33. Proiect de hotărâre privind exproprierea unor bunuri imobile - terenuri proprietate privată situate în coridorul de expropriere aferent obiectivului de investiții Ruta alternativă Suceava - Botoșani - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 34. Proiect de hotărâre privind preluarea Stadionului Ițcani, din administrarea Liceului cu Program Sportiv Suceava în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 35. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Suceava a unui spațiu cu altă destinație decât locuință, proprietate privată a Municipiului Suceava, situat în Suceava, str. Avram lancu nr. 1 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 36. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în Suceava, strada Rarău nr. 3, bl.

13 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 37. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii spațiului comercial situat în Suceava, strada Ștefan cel Mare nr. 6 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei parcele de teren situate în Suceava, str. Ștefan cel Mare fii. în vederea amplasării unui chioșc comercializare flori - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în Registrul local al spațiilor verzi din Municipiul Suceava a unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională - vegetație forestieră cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4.b - păduri constituite în zone verzi în jurul localităților incluse în intravilan și subgrupa 1.4.a - păduri special amenajate în scop recreativ (păduri parc) aflate în domeniul public al Statului Român - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 40. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru înfrățirea Municipiului Suceava, Județul Suceava din România cu Comuna Mahala, Raionul Noua Suliță, Regiunea Cernăuți din Ucraina - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

 • 41. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din Primăria municipiului Suceava valabile începând cu data de 1 februarie 2020 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 42. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții al Primăriei municipiului Suceava și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social „Cantina de Ajutor Social” - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 43. Proiect de hotărâre privind Planul de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2020 al Municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 44. Proiect de hotărâre de aprobare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe anul 2020 pentru Municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 45. Diverse;

VOT: DA - 22

Ordinea de zi a fost aprobată.

Dl Viceprimar Harșovschi prezintă ordinea de zi suplimentară a ședinței și o supune la vot:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind atestarea bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava administrate de ACET S.A. ca urmare a reevaluării efectuate la 31.12.2019 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Instalații semaforizare din municipiul Suceava” - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din Bugetul local al municipiului Suceava pentru anul 2020 a proiectelor declarate câștigătoare de Comisia de evaluare și selecție în data de 25.02.2020 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

  ......................                                                   L.. ....                                                      .......,j,..........Li 1.J1111


 • 4. Informare cu privire la petiția nr. 5669/19.02.2020 adresată Consiliului Local de către dl. Croitor Emilian;

VOT: DA-22

Ordinea de zi suplimentară a fost aprobată.

Dl Secretar general solicită consilierilor locali să comunice dacă există un potențial conflict de interese / incompatibilitate cu privire la vreun proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi inițială sau suplimentară a ședinței.

Dl Cristescu anunță că nu votează la punctul 3 de pe Ordinea de zi suplimentară a ședinței.

Dl Primar propune, motivat de prezența în sală a d-nei Primar a Comunei Mahala, modificarea ordinii de zi a ședinței în sensul discutării după Punctul 6 a Punctului nr. 40, iar Punctul 4 de pe Ordinea de zi suplimentară să fie discutat după Punctul 28 de pe Ordinea de zi inițială.

Se supune la vot propunerea:

VOT: DA-22

Propunerea a fost aprobată.

PUNCTUL 1 Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local din data de 30.01.2020;

Comisiile de specialitate au avizat favorabil.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței Consiliului Local din data de 30.01.2020:

VOT: DA -17

ABȚ-5

Procesul verbal a fost aprobat.

PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al d-lui. Prorociuc Daniel și declararea ca fiind vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

DI Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-22

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 3 Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui. Jescu Aurel în Consiliul Local al municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Comisia de validare se întrunește pentru verificarea dosarului.

Dl Crețu dă citire Procesului verbal: „Comisia de validare compusă din 3 membri, aleasă prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Suceava nr. 196/22.06.2016 constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru validarea sa în fimcția de consilier a d-lui. JESCU AUREL în Consiliul Local al municipiului Suceava”.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA - 22

Hotărârea a fost adoptată.

Dl Jescu depune jurământul în fața Consiliului Local: „Subsemnatul Jescu Aurel consilier în cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava, județul Suceava, în conformitate cu prevederile art. 117 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ: „Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Suceava”. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

Dl Primar salută reîntoarcerea d-lui Jescu în Consiliul Local al municipiului Suceava.

Dl Jescu se prezintă.

Dl Secretar general aduce la cunoștință faptul că din acest moment dl Jescu are drept de vot.

PUNCTUL 4 Proiect de hotărâre privind modificarea punctului 5 din cadrul Art 4 al HCL nr. 201/2016 privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 5 Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 208/30.06.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Suceava în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației constituite în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 6 Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 209/30.06.2016 privind desemnarea reprezentanților în Consiliile de Administrație ale centrelor bugetare din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 40 Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru înfrățirea Municipiului Suceava, Județul Suceava din România cu Comuna Mahala, Raionul Noua Suliță, Regiunea Cernăuți din Ucraina -inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Domnia sa salută prezența d-nei Elena Nandriș, Primarul Comunei Mahala, una dintre cele mai importante reprezentante a comunității de români din Ucraina. Domnia sa amintește că Municipiul Suceava mai este înfrățit și cu Cemăuțiul, însă la Cernăuți sunt niște probleme politico -administrative. Dintre unitățile administrativ teritoriale care s-au înfrățit cu Comuna Mahala domnia sa amintește: Sectorul IV București, Sibiu, etc. înfrățirea cu Comuna Mahala va fi un sprijin pentru comunitatea de cetățeni români din Ucraina, al cărei reprezentant este d-na Nandriș, care duce o veritabilă luptă pentru păstrarea valorilor românești.

După aprobarea acordului de principiu de către Consiliul Local, se va solicita avizul Ministerului de Externe, iar ulterior va fi organizat un cadru festiv în care se va semna înfrățirea Municipiului Suceava cu Comuna Mahala, acesta fiind „un parteneriat de suflet, între frați”. Domnia sa invită pe d-na Nandriș, Primarul Comunei Mahala să ia cuvântul.

D-na Elena Nandriș - Primarul Comunei Mahala mulțumește d-lui Primar pentru invitația la această ședință. Domnia sa precizează că își dorește de mult timp această înfrățire cu Municipiului Suceava. Domnia sa prezintă Comuna pe care o conduce, respectiv până în anul 2017 aceasta reunea 4 sate românești, Mahala, Ostrița, Buda și Prut - 7.200 de locuitori, 98% români, din 2017 au fost obligați să includă și un sat ucrainean, Rarencea, singura șansă de a apăra identitatea românilor din comună, fiecare păstrându-și tradițiile, obiceiurile și limba. Steagul Comunei este tricolorul cu coroana lui Ștefan cel Mare deoarece, prima atestare documentară a Comunei Mahala este la 25 aprilie 1472 când Ștefan cel Mare întemeiază Satul Ostrița pe malul stâng al Prutului, în prezent Mahala, fiind danie Mănăstirii Putna.

în Comună funcționează 3 biserici românești, 3 ambulatorii, 2 școli românești, una în Satul Ostrița cu 285 de copii și una în Satul Mahala cu 374 de copii, iar din 2014 în fiecare din cele 4 sate românești s-a construit câte o grădiniță românească.

Domnia sa menționează că se duce o luptă continuă cu legislația ucraineană pentru a păstra limba și tradițiile strămoșești, românești, sens în care apreciză necesară implicarea statului Român.

Domnia sa precizează, în numele comunității pe care o reprezină că este mândră să fie româncă, și că va apăra atât cât îi va sta în putere limba română vorbită de moși și strămoși.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

Dl Primar îi mulțumește d-nei Nandriș pentru prezență și pentru cuvintele frumoase și asigură că după ce va veni avizul de la Ministerul de Externe se va realiza înfrățirea într-un cadrul festiv, iar Municipiul Suceava, ca un „frate mai mare” va putea sprijini Comuna Mahala.

PUNCTUL 7 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie, aprilie, mai 2020 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Crețu propune pe dl. Viceprimar Harșovschi.

DI Mocanu propune pe dl. Buciac.

Se supun la vot deschis propunerile:

- dl. Viceprimar Harșovschi: VOT: DA -15

NU - 2

ABȚ-6

-dl. Buciac: VOT: DA-12

NU-5

ABȚ-6

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerea votată:

VOT: DA -15

NU- 3

ABȚ-5

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 8 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea de Ia bugetul local al Municipiului Suceava a proiectelor / programelor sportive inițiate și derulate de către structurile sportive de drept public;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 9 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Sunt mai multe poziții de rectificat, astfel: Liceul cu Program Sportiv rectificarea în minus cu suma de 350.000 lei pentru reparații curente, această suma va fi rectificată în plus la Secțiunea de dezvoltare.

în cadrul Secțiunii de dezvoltare - Liceul cu Program Sportiv - se diminuează poziția 23 - Reparații rețea termică interioară corp școală cu suma de 100.000 lei și se introduce poziția 27 - Proiectare și execuție sistem de iluminat sală de sport cu suma de 450.000 lei. Se intenționează astfel reabilitarea iluminatului sălii de sport în care se joacă meciurile de divizie A handbal masculin.

La Direcția Administrația Piețelor niște sume mai mici - documentație tehnică amplasare parcometre 15.000 lei, sistem video Bazar - 30.000 lei, mașini echipamente - 12.600 lei, sunt sume cu plus și minus care nu afectează bugetul.

La Serviciul proiecte europene, un schimb de poziții între Reabilitare locuințe sociale, Avize acorduri experize cu Programe de dezvoltare regională.

La Serviciul investiții, la Lucrări în continuare, Modernizare str. Traian Țăranu 39.250 lei. Se rectifică suma prevăzută pentru Roata panoramică deoarece la fundamentarea bugetului s-a luat în calcul o roată panoramică cu 20 de cabine, însă specialiștii au stabilit că este necesară o roată panoramică medie de 36 metri, cu 26 de cabine și 1 cabină pentru persoanele cu dizabilități, astfel încât este necesară suplimentarea bugetului alocat. Propunerea este de rectificare în minus cu suma de 3,6 mii lei.

La Colegiul Național „Mihai Eminescu” din grabă a fost prinsă în buget suma 1,5 mii lei de pentru o investiție care anul trecut a fost preluată pe Primărie, astfel încât sume este trecută înapoi în bugetul local pentru a putea fi organizată licitația.

La domeniul cultural suplimentarea cu suma de 300.000 lei pentru a acoperi solicitările unităților de cult.

în urma acestor propuneri se rectifică în plus suma de 3.250.000 lei Fondul de rezervă al municipiului care va fi distribuit la proiectul următor.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Milici întreabă de ce este diminuată suma aferentă lucrărilor de pe str. Pictor Șerban Rusu Arbore cu 39.250 lei, suma fiind alocată modernizării str. Traian Țăranu.

Domnia sa întreabă dacă lucrările din str. Pictor Șerban Rusu Arbore vor mai continua.

Dl Primar precizează că lucrările pe str. Pictor Șerban Rusu Arbore vor continua, suma cu care se diminuează reprezenta un supliment, bugetul necesar definitivării lucrărilor din str. Pictor Șerban Rusu Arbore nu va fi afectat.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA -15

ABȚ-8

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 10 Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităților din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre, respectiv suma de 24.000 lei la Locuințe, servicii punlice, iluminat public și electrificări; 300.000 lei susținerea cultelor; 75.000 lei la Serviciul administrativ pentru o rampă; Suma de 5.350.000 lei pentru Roata panoramică, instalații și asigurarea energiei electrice în zonă, postament, etc. Domnia sa prezintă niște amendamente, respectiv în contextul situației epidemiologice a infecției cu coronavirus, se ia suma de 100.000 lei din Fondul de rezervă pentru a fi folosiți pentru închirierea de spații pentru cazarea persoanelor care vor intra în carantină, pentru a asigura mâncarea și apa la domiciliul persoanelor izolate, banii urmând a fi recuperați de la Guvernul României. Astfel, după aprobarea acestui amendament și a proiectului de hotărâre, în cursul zilei următoare urmează a fi încheiate contracte pentru spații care vor fi puse la dispoziția Comitetului pentru situații de urgență privind situațiile de carantină, ele rămân cu caracter confidențial ca și adresă, precum și un contract cadru cu o firmă de catering care să asigure apa și mâncarea persoanelor izolate la domiciliu, în cursul zilei de 28.02.2020 la ora 10 va avea loc ședința Comitetului municipal pentru situații de urgență în care vor mai fi stabilite măsuri împreună cu membrii responsabili.

în ceea ce privește măsurile de prevenție, în Primăria municipiului Suceava, la fiecare nivel au fost montate automate cu dezinfectând, iar la intrarea în instituție vor fi acordate la cerere măști. Prin Direcția de Asistență au fost distribuite măști unităților de învățământ.

Un alt amendament este rectificarea în plus cu suma de 60.000 lei la GPN Țăndărică.

Domnia sa înmânează d-lui Secretar general amendamentele propuse pentru a fi îndosariate la prezenta mapă.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Mocanu consideră oportună retragerea sumei prevăzută pentru Roata panoramică și păstrarea sa în Fondul de rezervă motivat de faptul că dimensiunile și necesitățile financiare ale actualei situații provocate de coronavirus nu se cunosc.

Dl Primar precizează că Roata panoramică face parte din Strategia pentru dezvoltarea turismului în municipiul Suceava, aceasta va fi un punct de atracție turistică, iar potențialul turistic al Municipiului Suceava va fi expolatat.

Dl Buciac consideră necesară atât montarea de automate cu dezinfectând în toate mijloacele de transport precum și în toate spațiile Primăriei municipiului Suceava precum și realizarea de informări publice referitoare la măsurile de prevenție / protecție împotriva virușilor, atât în cazul coronaviruslui cât și a gripei sezoniere.

Dl Primar precizează că a discutat cu dl. Romaniuc, iar începând din cursul acestei zile se montează automate cu dezinfectant, câte două în autobuzele de capacitate mare și câte unul în cele mici.

Domnia sa amintește că a verificat în contabilitate, iar toate facturile școlilor pentru achiziția de săpun, dezinfectând și materiale de curățenie au fost achitate, Primăria municipiului Suceava sprijină școlile, însă acestea trebuie să se gospodărească în contextul actual.

Unul din punctele incluse pe ordinea de zi a ședinței Comitetului municipal pentru situații de urgență din cursul zilei de mâine va fi informarea corectă, fără panică a populației prin tipărirea de pliante, folosite la nivel național, care vor fi distribuite populației.

D-na Zarojanu apreciază că trebuie evitată crearea de panică în rândul populației dearece aceasta ar putea avea efecte foarte grave, Direcția de sănătate publică emite comunicate, iar Primăria ar trebui să aibă o colaborarea în acest sens în strânsă legătură cu programul de măsuri al acestei instituții. Domnia sa s-a intersat la școlile la care face parte din Consiliile de administrație, iar directorii au luate toate măsurile care se impun.

Referitor la celelalte proiecte, municipalitatea trebuie să își continue programul stabilit. Domnia sa întreabă dacă se va realiza iluminarea pe timp de noapte a Teatrului „Matei Vișniec”.

Dl Primar menționează că iluminarea pe timp de noapte a clădirii Teatrului „Matei Vișniec” va fi realizată.

D] Irimie atrage atenția asupra faptului că gripa sezonieră nu trebuie amestecată cu coronavirusul chiar dacă simptomele sunt apropiate, de existența gripei sezoniere se știe din toamna trecută, există vaccin, iar populația trebuia să se vaccineze.

DI Viceprimar Harșovschi apreciază că populația nu trebuie panicată, domnia sa amintește faptul că în anul 2009 a fost diagnosticat cu virusul AH INI a urmat recomandarea medicului, astfel și în această situație respectarea măsurilor de iginenă și recomandărilor medicilor vin în sprijinul populației.

DI Pădurarii consideră că Roata panoramică face parte din strategia electorală a d-Iui Primar ca și Telegondola în anul 2016.

Domnia sa întreabă dacă va fi buget pentru vizionarea pieselor de teatru programate pentru anul 2020.

Dl Primar precizeză că nu este nicio strategie electorală, telegondola nu s-a putut realiza din punct de vedere tehnic, traseul telegondolei între Mc Donalds și Statuia lui Ștefan cel Mare este de un minut jumătate. Referitor la Roata panoramică aceasta a fost un real succes la Sibiu, la Iași și la București.

Acest proiect este de fapt un punct de dezvoltare turistică, ce va fi legat de funicularul de Ia Mc Donalds după ce municipalitatea va avea pădurile - parc. Proiectul pădurilor - parc este aprobat în totalitate, are avizul de la Ministerul Justiției dar se așteaptă un Guvern cu drepturi depline care să emită Hotărârea prin care să se transfere din patrimoniul statului la municipalitate.

Este o strategie integrată de turism, iar Municipiul Suceava va putea realiza venituri și din turism.

Dl Arămescu apreciază că toate inițiativele d-lui Primar au dus la dezvoltarea Municipiului Suceava.

Se supun la vot amendamentele propuse de dl Primar: VOT: DA-23

Amendamentele au fost aprobate.

Se supune Ia vot proiectul de hotărâre cu amendamentele votate:

VOT: DA -15

ABȚ-8

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 11 Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-21

ABȚ - 2

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 12 Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Inspectoratul Școlar Județean Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 13 Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Culturală „Ansamblul Maestro Art” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Roibu apreciază necesar ca Fanfara Primăriei să fie mai des văzută în parc.

Dl Primar precizează că Fanfara Primăriei susține programe atât în parc, cât și la Zona de Agrement Tătărași, Burdujeni, etc

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA - 23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 14 Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Culturală „Romantic Art” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA - 23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 15 Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Vor avea loc două evenimente unul în data de 29 februarie și unul în data de 8 martie. Această asociație este cea mai reprezentativă având cei mai mulți membri și colaborează cu toate celelalte asociații de pensionari.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-22

ABȚ -1

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 16 Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Sportivă „XS Motorsport” Iași - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA - 23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 17 Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava și Asociația „Lumină Lină” Suceava - „Centru social de noapte și reinserție socială a persoanelor fără adăpost - Sfânta Vineri” - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Roibu solicită ca Cimitirul care funcționează pe lângă Biserica Sfânta Vineri să fie amenajat corespunzător, respectiv aleile să fie asfaltate, curățate, etc.

Dl Primar precizează că Cimitirul Sf. Vineri este privat, deci Primăria nu poate interveni. Problema reală în Cartierul George Enescu este lipsa locurilor de înhumare, Cimitirul Sf. Vineri fiind plin.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

Dl Flutur dorește să sublinieze faptul că, în ceea ce privește Cimitirul Ițcani, rolul Primăriei municipiului Suceava s-a încheiat, este obligația comunității și a preoților să se implice și să se gospodărească.

Dl Primar mulțumește d-lui Flutur pentru implicarea sa în amenajarea Cimitirului din Ițcani și menționează că va organiza o discuție cu preoții și cu gospodarii din Cartierul Ițcani pentru a rezolva problema.

PUNCTUL 18 Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava și Asociația „Multicare” Suceava precum și finanțarea necesară organizării proiectului „Femei de Succes - performanță Ia superlativ”, care va avea loc la data de 06.03.2020 - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 19 Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico -economici aferenți obiectivului de investiții „Extindere rețea gaze naturale strada Cernăuți” - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian Andronache;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 20 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Achiziționare și punere în funcțiune Roată panoramică, municipiul Suceava” - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian Andronache;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Acesta este un proiect ce ține de dezvoltarea turismului în municipiul Suceava, proiectul vine integrat cu cel de la Parcul Șipote, care prevede o tiroliană care urcă până sus la Statuia lui Ștefan cel Mare, de acolo se merge la Roata Panoramică, la Cetatea de Scaun a Sucevei și la Muzeul Satului

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Viceprimar Harșovschi menționează că sunt prezente în sală persoane interesate să ia cuvântul la acest proiect de hotărâre și îi invită să se așeze pentru a lua cuvântul.

Dl Buciac consideră că erau alte priorități ale municipiului Suceava care puteau și realizate cu suma de 1 mii de euro prevăzută pentru acest proiect, respectiv: acoperiea Patinoarului Areni, amenajarea a 3 parcări supraetajate, realizarea unui stadion la norme europene sau repararea celui stricat. Hotărârea amenajării unei Roți panoramice a fost luată fără consultarea publicului. Domnia sa precizează că este o strategie de turism, își are eficiența dar sunt alte priorități mult mai importante pentru municipalitate.

Dl Primar precizează că sumele pentru dezvoltarea turismului, respctiv bugetul pentru investiții pentru este de 50 mii de euro, deci amenajarea Roții Panoramice, Fântâna arteziană costă în jur de 1,5 mii. euro, deci reprezintă 1%.

Cele menționate de dl Buciac nu sunt adevărate, respectiv nu pot fi construite 3 parcări supraetajate cu 1,5 mii euro, studiile realizate au demonstrat că pentru realizarea parcării supraetajate din vecinătatea Primăriei municipiului Suceava cu 240 de locuri este necesară suma de 3 mii. de euro, o singură parcare supraetajată de mici dimensiuni nu poate fi reazată fără 1-1,5 mii. de euro. Domnia sa precizează că proiectul amplasării Roții Panoramice este în dezbatere publică din luna septembrie 2019, iar sucevenii s-au dovedit a fi încântați de acest demers.

Dl Irimie solicită ca dezbaterile de campanie electorală să nu se realizeze în timpul ședințelor Consiliului Local.

Alin Opincaru - reprezentantul Uniunii pentru Bucovina solicită reanalizarea priorității acestui proiect de hotătâre. Acesta este un proiect bun, un proiect care cu siguranță va aduce turiști, însă un proiect greu de realizat deoarece Parcul Șipote nu este în administrarea Primăriei. Domnia sa apreciază că sunt alte proiecte mai importante pentru municipiul Suceava, iar acesta nu reprezintă o prioritate în momentul de față.

Dl Primar precizează că proiectul Parcului Șipote este aprobat, hotărârea de Guvern este făcută, are toate avizele, în măsura în care vom avea un Guvern titular și nu unul interimar, Hotărârea va fi dată în 2 - 3 zile, municipalitatea va intra în posesia Parcului Șipote, unde este pregătit un proiect cu finațare europeană care cuprinde Funicularul care urcă la Cetatea de Scaun. Roata Panoramică este înafara Parcului Șipote și nu face parte din proiectul Parcului Șipote dar are legătură cu el.

Dl Viceprimar Harșovschi apreciază că Investiția în turism este o prioritate pentru municipiului Suceava, astfel de discuții au fost și sunt purtate și la proiectul Zonei de agrement Tătărași și la amenajarea albiei Apei Sucevei și la toate proiectele importante ale municipalității.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA -15

ABȚ-8

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 21 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivului de investiții „Instalații de încălzire în Complexul Comercial Bazar din municipiul Suceava” - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Acest proiect este unul foarte important, care din păcate a fost tergiversat de prevederile pe linie de ISU, acest aviz de la ISU a fost obținut în data de 10 ianuarie 2020, iar forma finală a proiectul este cea supusă aprobării Consiliul Local. Asigurarea unor condiții optime pentru buna desfășurare a activității sucevenilor care lucrează în Complexul Comercial Bazar este o obligație a municipalității. Se creionează și posibilitatea amenajării unui parc industrial al municipiului Suceava pe terenurile municipalității pe care a funcționat Termica.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Buciac precizează că această investiție nu se justifică în contextul în care clădirile care acoperă bazarul nu sunt izolate.

DI Primar amintește faptul că acele clădiri sunt izolate, iar perdelele de aer cald care vor fi montate vor asigura condiții optime de desfășurare a activității persoanelor care lucrează în Centrul Comercial Bazar.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că documentația completă a fost pusă la dispoziția consilierilor locali, spre consultare, la Serviciul acte administrative. Toate informațiile se regăsesc în această documentație.

Dl Buciac menționează că a solicitat încă de anul trecut ca proiectele să fie complete, m format pdf.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că proiectele sunt complete, documentația care fizic nu poate fi scanată este pusă la dispoziția consilierilor locali, la Serviciul acte administrative.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 22 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare de care pot beneficia elevii din unitățile de învățământ preuniveristar de stat din municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. în buget este prinsă suma de 570.000 lei pentru burse, iar la Fondul de rezervă este prevăzută suma de 500.000 lei pentru premierea performanțelor școlare la nivel local, național și internațional.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT: DA-23 Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 23 Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat care nu dețin locuință pe teritoriul municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune Ia vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA - 23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 24 Proiect de hotărâre privind modul de calcul a contribuției lunare de întreținere a copiilor ce frecventează Creșa Nr. 1 Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 25 Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor - cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru Școli al României și a contractelor / acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Potrivit legislației, Programul „Laptele și cornul” poate fi gestinat de către Consiliul Județean sau pe plan local de Consiliile locale, iar această neasumare a Consiliului Local al municipiului Suceava este de fapt continuarea derulării programului de către Consiliul Județean Suceava ca și până acum.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT: DA - 23 Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 26 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2020 - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Domnia sa apreciază că activitatea de la SC TPL SA Suceava este pe un drum bun, motiv pentru care mulțumește consilierilor locali care au susținut și nu au blocat niciodată proiectele importante ale municipalității în ceea ce privește societatea de transport. Autobaza pentru divizia electrică este în construcție, vor veni și autobuzele electrice, iar până la sfârșitul anului se vor pune bazele unei societăți modeme, civilizate și care să presteze servicii la costuri suportabile pentru populație.

în urma discuțiilor purtate cu Consiliul de Administrație, conducerea SC TPL SA și cu sindicatele, au fost identificate soluțiile pentru ca salariile angajaților să fie majorate.

Referitor la discuțiile referitoare la menținerea troleibuzelor în municipiul Suceava, domnia sa menționează că la începutul primului mandat în anul 2004 rețeaua nu mai funcționa. Ipotetic vorbind menținerea troleibuzelor presupune pe lângă altele, costuri pentru electricitatea utilizată, în schimb, aceste autobuze elelctrice reprezintă cea mai bună și mai modernă soluție aplicată și în statele Uniunii Europene. Municipiul Suceava va avea astfel primul proiect de transport verde integrat din Romanța cu autobază noua, cu autobuze electrice, stații noi, sistem de ticketing, cu sisteme de dispecerat la sediul Primăriei și la cel al Autobazei diviziei electrice, etc.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că, în calitate de coinițiator al proiectului de hotărâre formulează un amendament, motivat de faptul că se intenționează majorarea cu 10 procente începând cu 1 martie și cu 15 procente începând cu implementarea proiectului, a salariilor angajaților SC TPL SA iar contractul colectiv de muncă a fost transmis deja la ITM, respectiv majorarea veniturilor cu 550.000 lei la Cap.l, rândul 3, coloana 5 din Bugetul de venituri și chetuieli pentru anul 2020 în vederea asigurării plății orelor suplimentare prin majorarea cheltuielilor de natură salarială la Capii, rândul 11, coloana 5, tot cu aceeași sumă. Această sumă va veni ca și compensație în baza chetuielilor făcute lunar de către societatea de transport. Suma propusă prin amendament acoperă toată majorarea promisă angajaților SC TPL SA.

Dl Buciac amintește de o propunere formulată și în trecut, respectiv ca în fiecare stație să se regăsească panouri cu traseele SC TPL SA. Domnia să mai sesizează două probleme, respectiv întreținerea stațiilor existente și comportamentul neadecvat în trafic al șoferilor mijloacelor de transport in comun.

DI Viceprimar Harșovschi precizează că odata cu implementarea sistemului de ticketing și de informare problemele sesizate de dl Buciac se vor rezolva.

Dl Roibu apreciază că este necesară o marcare mai atentă a stațiilor din zona centrală, respectiv a Autogarii în care pe ambele sensuri de mers sunt parcate mașini, precum și realizarea de controale de către Poliția Locală în acest sens.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că în acea zonă este un proiect care prevede amenajarea unui scuar care va rezolva problema sesizată de dl Roibu.

Se supune la vot amendametul formulat de dl Viceprimar Harșovschi:

VOT: DA - 23

Amendamentul a fost aprobat.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul votat:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

Dl Viceprimar Harșovschi supune la vot propunerea de învoire a d-lui Boberschi:

Se voteaza prin ridicarea mâinii:

VOT: DA, unanimitate

Dl Boberschi este invoit, sunt prezenți 22 de consilieri locali.

PUNCTUL 27 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unui bloc de locuințe colective și funcțiuni complementare locuirii, amenajare locuri de parcare, împrejmuire, sistematizare verticală, pe teren proprietate privată - solicitant S.C. Imperium Palas S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Viceprimar Harșovschi invită pe d-na avocat Lidia Buburuzan să ia cuvântul.

D-na avocat Lidia Buburuzan precizează că este avocat în Baroul Suceava și este prezentă în calitate de mandatar pentru persoanele: Merticariu Ilie, lacoban loan, lacoban Doina și Anchidin Mihail Radu din municipiul Suceava care au locuințe proprietate personală în zona unde SC Imperium Palas SRL intenționează să construiască un bloc de locuințe. Domnia sa apreciază și solicită respingerea acestui proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Zonal și Regulamentului de urbanism aferent pentru construirea acestui bloc de locuințe din următoarele motive: în conformitate cu documentele atașate Adresei nr. 25617 din 22.08.2018 vă aducem la cunoștință că documentația prezentată este neconformă având în vedere justificarea sa -proiectantul S.C. Avensis Company invocă faptul că nu este necesară întocmirea unui studiu de umbrire conform Notificării nr. 9106 din 30.05.2018 eliberată de DSP Suceava, deoarece conform Ordinului 119 din 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, este emisă de Crasi Sorin Radomir fără adresă și nu face referire la documentația inițiată de SC Imperium Palas SRL. Mai mult Notificarea 9106 din 30.05.2018 specifică în clar Nota: orice modificare intervenită în documentația depusă la dosar duce la anularea prezentei Notificări. Prin urmare proiectantul nu poate face referire la un document anulat. De asemenea apreciem că în această situație nu poate fi vorba de PUD ci de PUZ în conformitate cu prevederile art. 32 alin 5 lit „a” și lit.„b” din Legea nr. 350/2001 care prevede că dacă se stabilesc reglementari noi cu privire la regimul de construire, funcționare, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare al terenului, procentul de ocupare al terenului, retragerea clădirilor față de aliniament și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, pe cale de consecință domnia sa apreciază că pentru noua investiție trebuie solicitat un PUZ unde se stabilesc reglementările cu privire la accesurile auto și pietonale, retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural - volumetrică, modul de ocupare al terenului, design-ul, reglementările cuprinse în ilustrarea urbanistică parte integrantă din documentația de urbansim.

Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre propune aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal și nu a unui PUD. Domnia sa precizează că este președintele, fără drept de vot, al Comisiei tehnice în care se discută aceste propuneri, iar ultimul cuvânt îl au proiectanții, arhitecții și persoanele de specialitate. După ce proiectul trece de Comisia tehnică, domnia sa în calitate de Primar este obligat sa îl prezinte spre dezbaterea Consiliului Local, fiecare consilier va vota cum va dori, însă din punct de vedere al legalității, el a intrunit aprobarea în Comisia tehnică și întrunește condițiile de dezbatere în Consiliul Local.

Dl Irimie consideră că deși sunt îndeplinte toate condițiile, domnia sa apreciaza ca acel spațiu nu poate fi amenajat astfel încât să nu deranjeze pe cei din jur, respectiv casele, blocul se intenționează a fi construit pe un colț. Domnia sa apreciază că acesta nu este un proiect care să îmbunătățească zona respectivă.

Dl Primar precizează că sunt îndeplinte toate condițiile prevăzute de lege, sunt luate în calcul toate documentațiile emise de specialiști potrivit legislației în vigoare.

D-na Zarojanu întreabă dacă Memoriul prezentat de d-na avocat a fost depus și la Primăria municipiului Suceava și dacă există un răspuns din partea direcției de specialitate.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că d-na avocat a făcut referire la un PUD, ulterior în urma discuțiilor s-a transformat în PUZ, în prezent se discuta doar despre oportunitate.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA - 4

NU-4

ABT-14

Hotărârea nu a fost adoptată.

PUNCTUL 28 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal pentru construire bloc de locuințe, locuri de parcare, spațiu de joacă pentru copii, sistematizare verticală, racorduri / branșamente, împrejmuire, pe teren proprietate privată - solicitant S.C. Ericada S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar retrage proiectul de pe Ordinea de zi a ședinței motivat de faptul că, în legătură cu acesta, în data de 19.02.2020 a fost înregistrată o contestație care nu a mai putut fi discutată în Comisia tehnică - respectiv Contestația d-lui. Croitor Emilian care a fost inclusă pe Ordinea de zi suplimentară a acestei ședințe. Cetățenii din zonă vor fi convocați din nou pentru discuții și pentru lămurirea acestei contestații depuse în data de 19.02.2020.

Proiectul de hotarare a fost retras de inițiator.

PUNCTUL 29 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal pentru complex rezidențial (locuințe și funcțiuni complementare locuirii) cu regim mic de înălțime, sistematizare verticală, împrejmuire, extinderi de rețele tehnico - edilitare și branșamente / racorduri la rețelele de utilități tehnico - edilitare pe teren proprietate privată - solicitant S.C. Operațional Autoleasing S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-22

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 30 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal pentru construirea unui bloc de locuințe colective și funcțiuni complementare locuirii, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticală și branșamente / racorduri la rețelele de utilități tehnico - edilitare pe teren proprietate privată - solicitant S.C. Bio Artemisia S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA - 2

NU-2

ABT -18

Hotărârea nu a fost adoptată.

Dl Viceprimar Harșovschi supune la vot propunerea de învoire a d-lui Mocanu:

Se voteaza prin ridicarea mâinii:

VOT: DA, unanimitate

Dl Mocanu este învoit, sunt prezenți 21 de consilieri locali.

PUNCTUL 31 Proiect de hotărâre de completare a HCL nr. 26 din 30.01.2020 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava cu terenul identic cu nr. topografic Top : 81/1, situat în Suceava, str. Aurel Vlaicu - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA -15

ABT-6

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 32 Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările și completările ulterioare - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA - 20

ABT-1

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 33 Proiect de hotărâre privind exproprierea unor bunuri imobile - terenuri proprietate privată situate în coridorul de expropriere aferent obiectivului de investiții Ruta alternativă Suceava - Botoșani -inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Domnia sa apreciază că până la venirea verii se va circula pe o variantă a rutei alternative se va trece din str. Mirăuți, pe o suprafață asfaltată până în str. Energeticianului. S-a efectuat licitația pentru această rută alternativă, porțiunea dintre str. Calea Unirii și Podul de pe malul Râului Suceava, ca atare trebuie acordate niște despăgubiri, modeste, 70.000 euro pentru 35 de proprietari, pentru a putea construi drumul de doua benzi de câte 4 m, cu trotuar pe fiecare sens de câte 1,5 m. Potrivit legii s-a realizat evaluarea acestor terenuri, se afișează la sediul Primăriei, proprietarii sunt chemați pentru a le fi date aceste despăgubiri. Cine este nemulțumit poate menrge în instanță, însă proiectul municipalității continuă.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Buciac întreabă cum rămâne cu sensul giratoriu.

Dl Primar precizează că sensul giratoriu va fi realizat la terminarea lucrărilor.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-21

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 34 Proiect de hotărâre privind preluarea Stadionului Ițcani, din administrarea Liceului cu Program Sportiv Suceava în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Există o șansă reală pentru a fi finanțat din fonduri europene, se lucrează la faza de proiectare, modernizarea Stadionului Itcani, nocturna, stadion sitentic, tribune și str. Stadionului.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA - 21

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 35 Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Suceava a unui spațiu cu altă destinație decât locuință, proprietate privată a Municipiului Suceava, situat în Suceava, str. Avram lancu nr. 1 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Aceasta asociație reunește cel mai mare număr de pensionari, însă se adreseaza tuturor asociațiilor de pensionari. Domnia sa i-a solicitat președintelui CAR ca după aproarea acestui proiect de hotărâre să întocmească contracte de comodat cu toate asociațiile de pensonari, în așa fel încât toți pensionarii din municipiul Suceava sa aibă acees la acest spațiu.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Roibu întreabă dacă se poate stipula ca și condiție utilizarea spațiului de către toți pensionarii din Municipiul Suceava.

Dl Primar invită consilierii locali la inaugurarea spațiului în data de 7 martie, prilej cu care îi va comunica în plen președintelui CAR Pensionari solicitarea municipalității, respectiv de a face contracte de comodat cu toate asociațiile de pensionari din municipiul Suceava.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-21

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 36 Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în Suceava, strada Rarău nr. 3, bl. 13 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA -14

ABT-7

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 37 Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii spațiului comercial situat în Suceava, strada Ștefan cel Mare nr. 6 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: NU-3

ABT -18

Hotărârea nu a fost adoptată.

PUNCTUL 38 Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei parcele de teren situate în Suceava, str. Ștefan cel Mare fn. în vederea amplasării unui chioșc comercializare flori - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

D-na Zarojanu consideră că mobilierul stradal pentru comercializarea florilor în municipiul Suceava ar trebui înlocuit.

Dl Primar amintește că mobilierul stradal pentru comercializarea florilor în municipiul Suceava a fost implementat în urma cu 15 ani.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-15

ABT-6

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 39 Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în Registrul local al spațiilor verzi din Municipiul Suceava a unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională - vegetație forestieră cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4.b - păduri constituite în zone verzi în jurul localităților incluse în intravilan și subgrupa 1.4.a - păduri special amenajate în scop recreativ (păduri parc) aflate în domeniul public al Statului Român - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Acesta propune includerea în Registrul spațiilor verzi al municipiului Suceava a Parcului Șipote, a suprafețelor de teren de 140 ha. de la Romsilva. Exista aprobarea Romsilva și a Gărzii forestiere. Proiectul este pregătit este însă o chestiune de timp până la investirea Guvernului.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Păduraru întreabă dacă este legal a fi aprobat acest proiect de hotărâre înainte de a avea dreptul asupra proprietății.

Dl Secretar general precizează că aceste suprafețe de teren trebuiau prinse în Registrul spațiilor verzi de la început, ele sunt spații verzi în intravilanul Municipiului Suceava.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA -16

ABT-5

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 41 Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din Primăria municipiului Suceava valabile începând cu data de 1 februarie 2020 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Este de fapt o actualizare a salariilor în funcție de evoluția salariului minim pe economie. Salariile primarului, viceprimarilor și secretarului nu pot fi majorate.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Viceprimar Harșovschi propune un amendament, motivat de faptul că sunt multe persoane în Primăria municipiului Suceava absolvente de studii de scurtă durată, respectiv o medie între coeficientul pentru studiile medii și cel pentru superioare, astfel:

 • - referent de specialitate - grad profesional superior ■ 2,19

 • - referent de specialitate - grad profesional principal - 1,74

 • - referent de specialitate - grad profesional asistent - 1,41

 • - referent de specialitate - grad profesional debutant - 1,27

 • - polițist local, clasa II - grad profesional superior - 2,37

 • - polițist local, clasa II - grad profesional principal - 1,87

 • - polițist local, clasa II - grad profesional asistent -1,49

 • - polițist local, clasa II - grad profesional debutant - 1,36

 • - referent, inspector - gradul IA - 1,83

 • - referent, inspector - gradul 1-1,60

 • - referent, inspector - gradul II -1,47

 • - referent, inspector - debutant - 1,33

Dl Primar precizează că la momentul la care a avut loc Comisia de negociere cu reprezentanții salariaților, a fost o scăpare și nu s-a discutat, însă este o inechitate care trebuie corectată.

Se supune la vot amendamentul propus de dl Viceprimar Harșovschi:

VOT: DA -15

ABT-6

Amendamentul a fost aprobat.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul votat anterior:

VOT: DA -15

ABT-6

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 42 Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții al Primăriei municipiului Suceava și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social „Cantina de Ajutor Social” - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre, respectiv transformarea unor posturi în cadrul aceluiași buget și număr de personal.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-21

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 43 Proiect de hotărâre privind Planul de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2020 al Municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-21

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 44 Proiect de hotărâre de aprobare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe anul 2020 pentru Municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

DI Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-21

Hotărârea a fost adoptată.

Ordinea de zi suplimentara

PUNCTUL 1 Proiect de hotărâre privind atestarea bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava administrate de ACET S.A. ca urmare a reevaluării efectuate la 31.12.2019 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA - 21

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico -economici aferenți obiectivului de investiții „Instalații semaforizare din municipiul Suceava” - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Sunt propuse astfel 28 de instalații de semaforizare în municipiul Suceava, o listă întreagă de echipamente care să permită realizarea unei semaforizări coerente atât pentru autovehicule căt și pentru pietoni. în primă fază se dorește implementarea „Undei verzi” de la intrarea în municipiul Suceava de la Galleria Mall până în centrul orașului. Vor fi amplasate mai multe mijloace de semnalizare la trecerile de pietoni din zona centrală, zona Cuza Vodă, Cartierul George Enescu și în alte zone ale municipiului care să faciliteze obținerea acestei „unde verzi”.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Buciac întreabă dacă nu pot fi montate leduri pe întreaga bară de susținere a semaforului.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că noile sisteme care se vor monta vor veni cu banda inclusă pana jos, în prezent această bandă led poate fi lipită, însă va fi lipită la o înălțime de unde să nu poată fi dezpilită.

Dl Roibu întreabă dacă noile sisteme de semaforizare sunt adaptate la nevoile persoanelor nevăzătoare.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează ca noile sisteme vor fi adaptate persoanelor nevăzătoare atât tactil cât și acustic.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-21

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 3 Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din Bugetul local al municipiului Suceava pentru anul 2020 a proiectelor declarate câștigătoare de Comisia de evaluare și selecție în data de 25.02.2020 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. în cursul zilei de 25.02.2020 a avut loc ședința Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor pentru finanțări nerambursabile, au fost verificate 11 proiecte, au câștigat 2 proiecte, 2 au fost necâștigătoare, iar alte 7 sunt la prima prezentare, iar conform regulamentului trebuie să se mai prezinte încă o data. S-a adjudecat pentru Asociația Club Sport Foresta - fotbal suma de 2,5 mii. lei, și suma de 70.000 lei pentru Asociația Culturală „Arcanul” Suceava.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Cristescu nu votează la acest proiect de hotărâre.

Dl Viceprimar Harșovschi speră că aceste sume să contribuie la promovarea echipei.

Dl Primar precizează că criteriul de performanță este promovarea în Liga a 2 a.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-20

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 45 Diverse.

Dl Buciac dorește să facă o clarificare, respectiv toate intervențiile domniei sale reprezintă propriile opinii, acestea sunt bazate pe cele sesizate personal în teritoriu, în municipiul Suceava sau discutate cu cetățenii municipiului Suceava.

Dl Viceprimar Harșovschi invită cetățenii care și-au exprimat dorința de a lua cuvântul.

Reprezentant cetățeni din str. Pictor Dumitru Dacian aduce la cunoștința Consiliului Local al municipiului Suceava starea gravă în care se află strada unde locuiesc, deși anul trecut reabilitatea ei a fost votată printr-o mobilizare generală a locuitorilor în cadrul Programului IMPLICAT. Domnia sa întreabă în ce stadiu se află reabilitarea acestei străzi, precizează că a depus și o petiție în acest sens pentru a primi un răspuns concret.

Domnia sa solicită sprijinul Consiliului Local pentru reabilitarea, respectiv asfaltarea acestei străzi plină de gropi și care se inundă la fiecare ploaie.

Dl Primar precizează că problema sesizată de cetățeni este reală, însă municipiul Suceava s-a extins și nu s-a putut ține pasul cu asfaltarea străzilor noi. în Bugetul local al anului 2020 au fost prinse 4 străzi de pământ care urmează a fi asfaltate. Se va ajunge și la str. Pictor Dumitru Dacian, acolo însă a fost o problemă, respectiv strada este privată, domnia sa cunoaște personal situația deoarece a fost în cartier și menționează că a reținut cele sesizate iar vara aceasta strada va fi realizata.

Dl Milici apreciză că trebuie idetificate soluțiile pentru rezolvarea problemelor acestor cetățeni ai municipiului Suceava.

Domnia sa prezintă o problemă a locuitorilor Cartierului Obcini, respectiv stația de autobuz de sus din Obcini trebuie mutată vis a vis de blocul IRE, deoarece în prezent când autobuzul oprește ambele sensuri de circulație sunt blocate, iar traficul îngreunat.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că toți șoferii de autobuz spun că nu pot opri mai jos deoarece este pantă și este plin de mașini. Domnia sa apreciază că toți participanții la trafic trebuie să dea dovadă de civilizație și să aștepte câteva momente ca din autobuz să coboare și să urce călătorii.

Dl Bejinaru precizează că stația ar putea fi mutată 30 m spre Pensiunea Santa Fe.

Dl Buciac apreciază că firmele care și-au asumat anul trecut asfaltarea străzilor și nu au realizat lucrările trebuie să fie trase la răspundere.

Dl Primar precizează că până la un punct dl Buciac are dreptate, însă trebuie avut în vedere aspectul lipsei acute de forță de muncă din acest domeniu.

D-na Zarojanu întreabă dacă nu pot fi angajați diriginți de șantier pentru aceste lucrări.

Dl Primar precizează că potrivit legii, toate lucrările de investiții au diriginte de șantier, la cele de reparații nu.

Dl Viceprimar Harșovschi declară închise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava din data de 27 ^bfu3rieȚ2p20.și mulțumește celor prezenți pentru participare.

PREȘEDINȚI ™|EpiN^A // LUCIAN IlARSWVSCHl/

SECRETAR G

Jrs. id


NERAL MUNICIPIU

N CIUTAC


ÎNTOCMIT

ANCUTA GRĂMADĂ