Proces verbal din 26.03.2020

Proces verbal şedinţă din 26 martie 2020

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.prirnariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROCES VERBAL încheiat astăzi 26 MARTIE 2020

în conformitate cu prevederile Decretului nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României - art. 50 ”Pe durata stării de urgență, autoritățile administrației publice centrale și locale vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contractul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare”.

în temeiul Dispoziției nr. 872 din 20.03.2020 privind convocareaa ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 26 Martie 2020, ora 14:00.

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit.a), alin. (2), alin. (4) și art. 196 alin. (1) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava a fost convocată pentru ziua de joi, 26 martie 2020, ora 14:00 conform Proiectului Ordinii de zi, anexat la dispoziție.

Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a ședinței sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai Consiliului Local al municipiului Suceava în format electronic.

Sunt prezenți 23 consilieri locali.

Dl Harșovschi, președintele de ședință, prezintă ordinea de zi a ședinței și o supune la vot:

 • 1.  Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local din data de 27 februarie 2020;

 • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al Municipiului Suceava pentru anul 2020 -inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local al Municipiului Suceava a proiectelor inițiate de către structurile sportive de drept public pentru anul 2020, în baza prevederilor Legii Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000, declarate eligibile de Comisia de evaluare și selecție - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 4. Proiect de hotărâre privind încheierea unui ACORD DE ÎNFRĂȚIRE între Municipiul Suceava, Județul Suceava din România și Comuna Mahala, Raionul Noua Suliță, Regiunea Cernăuți din Ucraina - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învățământ, pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava și Fundația FARA -Centrul de zi de recuperare Emanuel Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 7. Proiect de hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență doamnei State Nicoleta, conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse școlare de care pot beneficia elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea suspendării activității Complexului Comercial Bazar în perioada 18.03.2020 - 31.03.2020-inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” - S.A. a amplasamentului și asigurării condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect Tip - „Construire bază sportivă TIP 1, adiacent străzii luliu Hossu (Cardinal 1917 - 1970), municipiul Suceava” - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Finalizare lucrări și punere în funcțiune grădiniță cu program prelungit nr. 4, realizare / modernizare grădiniță și extindere cu un corp nou” - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Suceava- inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 13. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Municipiului Suceava pe baza Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență aprobate prin Ordinul 75 din 27 iunie 2019 - inițiator Primarul municipiului Suceava.

VOT: DA-23

Ordinea de zi a fost aprobată.

Dl Secretar General al municipiului Suceava solicită consilierilor locali să comunice dacă există un potențial conflict de interese/incompatibilitate cu privire la vreun proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi.

PUNCTUL 1 Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local din data de 27 februarie 2020;

Se supune la vot procesul verbal al ședinței Consiliului Local din data de 27.02.2020;

VOT: DA-23

Proceselul verbal a fost aprobat.

PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al Municipiului Suceava pentru anul 2020;

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 3 Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local al Municipiului Suceava a proiectelor inițiate de către structurile sportive de drept public pentru anul 2020, în baza prevederilor Legii Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000, declarate eligibile de Comisia de evaluare și selecție;

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

Jl£>

PUNCTUL 4 Proiect de hotărâre privind încheierea unui ACORD DE ÎNFRĂȚIRE între Municipiul Suceava, Județul Suceava din România și Comuna Mahala, Raionul Noua Suliță, Regiunea Cernăuți din Ucraina;

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 5 Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învățământ, pentru anul 2020;

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 6 Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava și Fundația FARA - Centrul de zi de recuperare Emanuel Suceava;

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 7 Proiect de hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență doamnei State Nicoleta, conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 8 Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse școlare de care pot beneficia elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava;

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 9 Proiect de hotărâre privind privind aprobarea suspendării activității Complexului Comercial Bazar în perioada 18.03.2020 - 31.03.2020;

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 10 Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” - S.A. a amplasamentului și asigurării condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect Tip - „Construire bază sportivă TIP 1, adiacent străzii luliu Hossu (Cardinal 1917 - 1970), municipiul Suceava”;

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 11 Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Finalizare lucrări și punere în funcțiune grădiniță cu program prelungit nr. 4, realizare / modernizare grădiniță și extindere cu un corp nou”;

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 12 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Suceava;

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 13 Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Municipiului Suceava pe baza Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență aprobate prin Ordinul 75 din 27 iunie 2019;

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

Dl Harșovschi declară închise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava din data 26 martie 2020.


SECRETAR GENE

Jrs. IO>


J^AL MUNICIPIULUI CIUTAC


ÎNTOCMIT

IOANA-LARISA NIȚĂ