Proces verbal din 25.06.2020

Proces verbal şedinţă din 25 iunie 2020

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dal 1 Mai iar. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROCES VERBAL

încheiat astăzi 25 IUNIE 2020

Dna Zarojanu, președinta de ședință, declară deschise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava convocată în baza Dispoziției Primarului nr. 1234/19.06.2020, pentru data de 25.06.2020, ora 14.00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava și informează că sunt prezenți 22 consilieri locali. Lipsește motivat: dl Munteanu Constantin.

La ședință participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Secretar General loan Ciutac, directorii: d-na. Elisabeta Văideanu, d-na. Camelia Damian, d-na. Cerasela Bejenar, dl. Neculai Frunzaru, d-na Narcisa Marchitan, d-na. Violeta Bujorean - șef Serviciul acte administrative, relații publice, circulația și păstrarea documentelor, d-na. Mirela Sofian ~ șef Serviciul buget, d-na. Mirela Dziubinschi - Șef Serviciul resurse umane, d-na. Floarea Țurcanu - Șef Serviciul patrimoniu, d-na. Ileana Amariei - Șef Serviciul autorizare activități comerciale, d-na. Mihaela Siretianu - Șef Serviciul finanțare învățământ preuniversitar, dl Marius Botârcă - Șef Serviciul autoritatea locală de autorizare transport autorizare, d-na Doina Ungurean - Șef Biroul Locativ și d-na Chiru Luminița - Consilier Serviciul urbanism.

Din partea mass-media participă reprezentanți ai presei scrise și ai televiziunilor locale.

Dna Zarojanu informează că votul se va exprima prin ridicarea mâinii din cauza condițiilor speciale care necesită măsura distanțării sociale. Domnia sa prezintă ordinea de zi a ședinței și o supune la vot:

 • 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local din data de 27 mai 2020;

 • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2020 -inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 3. Proiect de hotărâre privind efectuarea de virări de credite și repartizarea disponibilităților din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 4. Proiect de hotărâre privind declararea zilei de 27 iunie 2020 de doliu în Municipiul Suceava în memoria Î.P.S Pimen Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Utilități la locuințe sociale - branșament apă potabilă și racord canalizare locuință socială, strada Grigore Alexandru Ghica nr.9, apt.l; racord canalizare locuință socială Gheorghe Doja nr.20; racord canalizare locuință socială strada Sublocotenent Turturică nr.l” -inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Extindere rețea de apă potabilă pe strada Marin Preda" - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava a unui număr de 22 de termometre non contact cu infraroșu (tip pistol) și a 22 tuneluri de dezinfecție - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent pentru construirea unui bloc de locuințe colective și funcțiuni complementare locuirii, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticală și branșamente / racorduri la rețelele de utilități tehnico - edilitare pe teren proprietate privată - solicitant S.C. Bioartemisia S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent inițiat în vederea construirii unei locuințe colective, locuri de parcare, împrejmuire, sistematizare verticală, racorduri / branșamente pe teren proprietate privată -solicitant S.C. Fidocat Construct S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent pentru construire bloc de locuințe, locuri de parcare, spațiu de joacă pentru copii, sistematizare verticală, racorduri / branșamente, împrejmuire, pe teren proprietate privată - solicitant S.C. Ericada S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 11. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, strada Tineretului fn, identic cu parcela cadastrală nr.52335, în vederea amplasării unui chioșc metalic - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 12. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în Suceava, strada Rarău nr.3, bl. 13 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 13. Proiect de hotărâre privind organizarea licitației pentru concesionarea unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în suprafață de 45 mp, identică cu parcela cadastrală nr.54595, situată în Suceava strada Profesor Leca Morariu, în vederea amplasării unui spațiu pentru birotică și librărie -inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 14. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețuită pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii spațiului comercial situat în Suceava, strada Ștefan cel Mare nr.6 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor depuse în scopul închirierii prin licitație publică a unei parcele de teren situată în Suceava, str. Ștefan cel Mare fii în vederea amplasării unui chioșc comercializare flori - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 19/29.01.2015 privind acordarea de facilități pentru transportul public local și aprobarea contractului-cadru de acordare a subvenției pentru transportul public local de călători, cu modificările și completările ulterioare - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

 • 17. Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea H.C.L. nr.215 din 25.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului de autotaxare în parcările cu plată din municipiul Suceava, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. nr.384/19.12.2019 - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință și a listei privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, realizate prin programul ANL - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian Andronache;

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință cu chirie din fondul locativ de stat și locuințe sociale - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian Andronache;

 • 20. Diverse.

 • VOT: DA-22

Ordinea de zi a fost aprobată.

Dna Zarojanu prezintă ordinea de zi suplimentară a ședinței și o supune la vot:

 • 1. Proiect de hotărâre privind acordarea de recompense financiare elevilor din unitățile de învățământ de pe raza municipiului Suceava care au obținut media 10 la examenul de Evaluare Națională - sesiunea iunie 2020 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii de către municipiul Suceava a unui imobil - curți construcții în suprafață totală de 5100 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, strada Universității fii, pe care sunt amplasate șase construcții - sere flori - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 3. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Universității ’Ștefan cel Mare Suceava” a unei suprafețe de 52 mp teren din parcul Universității, identică cu numărul cadastral 54850 teren ce aparține domeniului public al municipiului Suceava, dezmembrat din parcela cu numărul cadastral 31887 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 4. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situate în Suceava str. Petru Rareș nr.52, identic cu parcela cadastrală nr. 54813, pentru construirea unei clădiri cu destinația depozit și atelier creații modă textile - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 5. Proiect de hotărâre privind transmiterea închirierii spațiului în suprafață de 27,44 mp, situat în Suceava, strada Petru Rareș, nr. 44, ce aparține domeniului privat al municipiului Suceava, de la titularul contractului dl. Teliban Constantin către dLBaicu (Rainer) Dan - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 6. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava str. Calea Burdujeni fn identic cu parcela cadastrală nr. 54840, în vederea amplasării unei stații de încărcare mașini electrice - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 7. Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat al municipiul Suceava a unor parcele de teren situate în Suceava, str. Cireșoaia, str. Ana Ipătescu nr. 2, str. Cuza Vodă nr. 25, str. Nicolae Grigorescu și str. Dimitrie Cantemir nr. 4 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 8. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren în suprafață de 24 mp, identic cu parcela cadastrală nr.54775, situată în Suceava str.Luceafarului nr. 1, bl.E54, sc.A, ap.3 și stabilirea prețului concesiunii în vederea extinderii spațiului de locuit cu un balcon - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale pentru 2020, încheiat între Municipiul Suceava și Asociația „Lumină Lină” - Centrul Social de zi „Sfânta Vineri” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 10. Proiect de hotărâre privind transformarea unui post - funcție publică - inițiator Primarul municipiului Suceava.

VOT: DA-22

Ordinea de zi suplimentară a fost aprobată.

Dl Secretar general al municipiului Suceava solicită consilierilor locali să comunice dacă există un potențial conflict de interese/incompatibilitate cu privire la vreun proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi.

PUNCTUL 1 Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local din data de 27 mai 2020;

Se supune Ia procesul verbal al ședinței Consiliului Local din data de 27 mai 2020;

VOT: DA-22

Procesul verbal a fost aprobat.

PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. în urma cererilor de finanțare pentru proiectele cu titlurile „POT- Parteneriat, Oportunitate, Transfer de competențe” și “PRACTICA - punte între școală și locul de muncă”, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, apel de proiect “Stagii de practică pentru elevi”, Cod Apel POCU/633/6/14, Colegiului Tehnic "Petru Mușat” și Colegiului Tehnic „Samuil Isopescu” li s-a aprobat o finanțare nerambursabilă de 2.366.600 lei, respectiv de 1.656.500 lei. Având în vedere cele de mai sus, propun rectificare în plus în cadrul cap. 48.02.02 „Fond Social European (FSE)”, a alineatului 48.02.02.01 “Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent” cu suma de 4.023.100 lei.

Capitolul 67.02.05.01.- B - "Lucrări noi” se diminuează suma la poziția 1 ”Instalație iluminat nocturnă stadion Arenî” cu 2.000.000 lei.

Capitolul 84.02.03.03.- A - „Lucrări în continuare” se suplimentează suma la poziția 8 "Modernizare str. Barbu Ștefănescu Delavraricea” cu 250.000 lei.

Capitolul 84.02.03.03.- A - „Lucrări în continuare” se diminuează suma la poziția 6 „Modernizare str. Ștefan Luchian” cu 250.000 lei.

Capitolul 84.02.03.03.- A - „Lucrări în continuare” se suplimentează suma la poziția 5 „Modernizare str. Crângului” cu 500.000 lei.

Capitolul 70.02.50.- C - "Studii de fezabilitate” se introduce poziția 192 "Studii de teren Bază sportivă tip I (studiu geotehnic + topografic)” cu suma de 8.500 lei.

Capitolul 70.02.50.- C - "Studii de fezabilitate” se diminuează suma la poziția 126 "Studii de amplasamente pentru parcări supraetajate” cu 8.500 lei.

în urma modificărilor din lista de investiții, enumerate mai sus, în cadrul bugetului local se vor face următoarele rectificări:

în cadrul capitolului 67.02 „Cultură, recreere și religie” se rectifică în minus cu suma de 2.000.000 lei, în cadrul paragrafului 67.02.05.01 “Sport", alineatul 71.01.01 „Construcții”;

- în cadrul capitolului 84.02 „Transporturi", respectiv în cadrul paragrafului 84.02.03.03 „Străzi”, alineatul 71.01.01 „Construcții" se rectifică în plus cu suma de 500,000 lei.

în urma unor solicitări dl Primar propune un amendament. Având în vedere oportunitatea încheierii unui proiect de prefezabilitate privind creșterea eficienței energetice a cantinei - internat din cadrul Colegiului Național Petru Rareș Suceava necesar pentru aderarea la o cerere de finanțare pe fonduri europene POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM Axa prioritară 3.1 -■ Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării și utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, Colegiul Național "Petru Rareș" solicită prin nota de fundamentare nr. 1476/16.06.2020, modificarea bugetului în cadrul paragrafului 65.02.04.02 "învățământ secundar superior” prin rectificarea în plus în cadrul secțiunii de dezvoltare a alineatului 71.01.30 "Alte active fixe” cu suma de 50.000 lei și rectificarea în minus în cadrul secțiunii de funcționare a alineatului 20.02 "Reparații curente” cu suma de 1.640 lei. în urma modificărilor de mai sus bugetul Colegiul Național "Petru Rareș” se rectifică în plus cu suma de 48.360 lei.

De asemenea, Direcția Administrația Piețelor solicită modificarea listei de investiții.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Buciac dorește clarificarea modului în care s-au soluționat cele două constatări ale Curții de Conturi în legătură cu prejudiciul de la proiectul zonei de agrement Tătărași, strada Mihail Sadoveanu și altele. De asemenea, solicită ca toate contractele cu atribuire directă, încheiate între 15 martie și 15 iunie să fie făcute publice, ca dovadă a transparenței a administrației publice locale din Suceava. în legătură cu modificările făcute astăzi, domnia sa întreabă dacă se renunță la parcările supraterane, deoarece suma de 8.500 lei alocată în acest scop nu va mai fi folosită pentru un studiu în vederea realizării acestui proiect. Domnia sa precizează că atunci când s-a votat bugetul, a solicitat ca strada Petru Comămescu să aibă rețea electrică, ceea ce nu s-a realizat.

DI Primar menționează că nu sunt secrete contractele încheiate. Dar a fost o situație critică în care lucrurile s-au desfășurat în alt mod. Contractele sunt transparente și au fost supuse controlului Curții de Conturi.

în ceea ce privește parcările, acolo au fost alocați mai mulți bani, însă în urma infectării cu COVID-19 3 luni nu s-a mai putut face nimic. Dar se va continua cu demersurile pentru acest proiect fără să afecteze celelalte parcări.

Este un an greu, s-au cheltuit sume importante pentru combaterea virusului COVID-19 și în același timp mai există o problemă, pe care domnia sa i-a prezentat-o și Primului Ministru. Mai exact, la bugetul local există o parte deturnată din bani de la mall-uri, iar printr-un act normativ autoritățile locale pot diminua cu 50% impozitul pe clădiri la aceste mall-uri care nu au funcționat, iar aceștia au solicitat primăriei bani.

Se supune la vot amendamentul inițiatorului:

VOT: DA-14

ABȚ-8

Amendamentul a fost aprobat.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-14

ABȚ-8

Hotărârea a fost adoptată, cu amendamentul inițiatorului.

PUNCTUL 3 Proiect de hotărâre privind efectuarea de virări de credite și repartizarea disponibilităților din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

DI Primar prezintă proiectul de hotărâre. în cadrul secțiunii de funcționare propune următoarele rectificări:

Serviciul Financiar-Contabilitate solicită majorarea bugetului în cadrul paragrafului 51.02.01.03 “Autorități executive”, prin rectificarea în plus a articolului 20.12 „Consultanță și expertiză” cu suma de 25.550 lei, sumă necesară acoperirii cheltuielilor de consultanță financiară de specialitate pentru contractarea unei finanțări rambursabile.

GPP „Gulliver” solicită, în cadrul paragrafului 65.02.03.01 “învățământ preșcolar”, rectificarea în plus cu suma de 45.000 lei.

Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” solicită, în cadrul paragrafului 65.02.04.02 “învățământ secundar superior”, rectificarea în plus cu suma de 100.000 lei.

Pentru achitarea utilităților Căminului 2, din Calea Unirii nr.15, aflat în administrarea Primăriei municipiului Suceava, Biroul Evidența și administrarea imobilelor de locuit solicită prin nota de fundamentare nr. 17890/17.06.2020 rectificarea în plus cu suma de 50.000 lei a bugetului subcapitolului 70.02.50 „Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale”.

Serviciul Autoritatea Locală de Autorizare Transport solicită în cadrul capitolului 84.02 “Transporturi”, respectiv în cadrul subcapitolului 84.02.03.02 „Transport în comun”, rectificarea în plus cu suma de 1.000.000 lei a articolului 40.03 “Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif’.

în cadrul secțiunii de dezvoltare propune următoarele rectificări:

Pentru două colegii din Municipiul Suceava au fost aprobate cererile de finanțare depuse în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, apel de proiect “Stagii de practică pentru elevi”, Cod Apel POCU/633/6/14, respectiv:

Colegiul Tehnic "Petru Mușat” - proiectul cu titlul ”POT- Parteneriat, Oportunitate, Transfer de competențe” și

Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu”- proiectul cu titlul "PRACTICA- punte între școală și locul de muncă”.

Pentru a putea asigura finanțarea cheltuielilor neeligibile propun rectificarea în plus a bugetului celor două colegii, astfel:

Colegiul Tehnic Petru Mușat, prin nota de fundamentare nr. 820/16.06.2020, solicită majorarea bugetului în cadrul paragrafului 65.02.04.02 “învățământ secundar superior”, prin rectificarea în plus a articolului 58.02 Programe din Fondul Social European (FSE), respectiv a alineatului 58.02.03 „Cheltuieli neeligibile” cu suma de 47.340 lei, sumă ce reprezintă cofînanțarea de 2% din valoarea finanțării nerambursabile, cofinanțare care trebuie asigurată de colegiu.

Colegiul Tehnic Samuil Isopescu, prin nota de fundamentare nr. 661/16.06.2020, solicită majorarea bugetului în cadrul paragrafului 65.02.04.02 “învățământ secundar superior”, prin rectificarea în plus a articolului 58.02 Programe din Fondul Social European (FSE), cu suma de 33.130 lei, sumă ce reprezintă cofînanțarea de 2% din valoarea finanțării nerambursabile, cofinanțare care trebuie asigurată de colegiu.

Serviciul Investiții, solicită în cadrul capitolului 74.02.06 „Canalizare și tratarea apelor reziduale” rectificarea în plus, a alineatului 55.01.42 “Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară” cu suma de 151.000 lei, sumă reprezentând cotizația la AJAC a municipiului Suceava.

în urma modificării de mai sus, propun rectificarea în minus cu suma de 1.452.020 lei în cadrul subcap. 54.02.05 „Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale” a articolului 50.04 „Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale”.

în calitate de inițiator domnia sa supune aprobării un amendament, respectiv: Direcția Administrația Piețelor solicită rectificarea în plus cu suma de 193.610 lei, în cadrul subcapitolului 70.02.50 ”Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale - Piață.

în vederea acordării de recompense financiare elevilor din unitățile de învățământ de pe raza municipiului Suceava care au obținut media 10 la examenul de Evaluare Națională - sesiunea iunie 2020, Serviciul Finanțare învățământ și încasări Directe propune rectificarea în plus cu suma de 65.000 lei.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

DI Buciac consideră că este inadecvat ca suma de 25.000 lei să fie alocată pentru ca o altă firmă să execute servicii de consultanță și expertiză și să ajute serviciul financiar-contabilitate pentru realizarea unui proiect cu finanțare nerambursabilă. Domnia sa consideră că acea sumă ar putea fi de folos în alte scopuri, cum ar fi, recenta problemă a zonei de agrement de pe malul râului Suceava, problemă care a mai fost discutată odată cu votarea respectivului proiect.

Dl Primar precizează că este vorba de un credit destul de mare, iar aceste firme de profil, cu anumite standarde, ne pot ajuta pentru a face o licitație competitivă, prin care să obținem performanță. în ceea ce privește zona de agrement, domnia sa consideră că nu există pagube. Există acord de parteneriat, aviz de la mediu iar în luna februarie din acest an s-a demarat licitația pentru consolidarea malurilor, însă dată fiind situația din aceste luni, abia în luna mai s-a făcut licitația, în iunie s-a încheiat contractul iar pe data de 7 iulie se va încheia contractul de consultanță pentru a face parteneriatul pentru consolidarea malurilor. Aceste investiții sunt cu risc de inundații, însă după retragerea apelor se va remedia problema.

Dna Zarojanu menționează că este un proiect așteptat de suceveni și cu siguranță primăria va lua toate măsurile ca lucrurile să se desfășoare în regulă.

Se supune la vot amendamentul inițiatorului:

VOT: DA-12

ABȚ-10

Amendamentul a fost aprobat.

Se supune Ba vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-12

ABȚ-10

Hotărârea a fost adoptată» cu amendamentul inițiatorului.

PUNCTUL 4 Proiect de hotărâre privind declararea zilei de 27 iunie 2020 zi de doliu în Municipiul Suceava în memoria Î.P.S Pimen Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Având în vedere contribuția înaltpreasfințitului părinte Pimen la dezvoltarea Sucevei și Bucovinei, având în vedere meritele sale, în primul rând de natură socială, domnia sa consideră că ar fi oportună propunerea declarării acestei zile de 27 iunie ca zi de doliu în municipiul Suceava.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-22

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 5 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Utilități la locuințe sociale - branșament apă potabilă și racord canalizare locuință socială, strada Grigore Alexandru Ghica nr.9, apt.l; racord canalizare locuință socială Gheorghe Doja nr.20; racord canalizare locuință socială strada Sublocotenent Turturică nr.l” - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Valoarea totală a investiției este de 32.110,40 lei.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT; DA-22

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 6 Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Extindere rețea de apă potabilă pe strada Marin Preda” - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Este vorba de o strada din cartierul Burdujeni Sat, care nu a fost prinsă pe fonduri europene. Valoarea totală a investiției este de 311.254,971 lei.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Buciac întreabă ce se întâmplă cu strada Ștefan Luchian aflată în vecinătatea străzii Marin Preda.

Dl Primar menționează că este o perioadă grea din punct de financiar, de aceea se fac aceste schimbări, mutări financiare. însă se va face tot posibilul să fie finalizate și lucrările de pe strada Ștefan Luchian.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-22

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 7 Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava a unui număr de 22 de termometre non contact cu infraroșu (tip pistol) și a 22 tuneluri de dezinfecție - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. în urma discuțiilor cu directorii de școli, aceștia au solicitat tuneluri de dezinfecție. Ulterior a apărut și Ordinul MEC prin care recomandau montarea acestora. Acestea sunt date în folosință și sunt funcționale. Elevii care nu vor să treacă prin tunel, având eventual probleme de sănătate, nu sunt obligați să treacă prin ele. De asemenea s-au achiziționat 22 termometre (tip pistol) pentru a măsura temperatura la intrarea în școli.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dna Zarojanu salută atenția care se acordă pentru dotarea și pregătirea școlilor, deoarece trebuie să ne preocupe începerea noului an școlar.

Dl Primar roagă implicarea consilierilor locali. Domnia sa precizează că a avut discuții cu câteva școli și se pune problema de a închiria, în primă fază, clădiri modulare, în măsura în care vor exista niște reguli prin care să se asigure un număr de mp pentru un anumit număr de elevi pentru desfășurarea activităților școlare.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-22

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 8 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent pentru construirea unui bloc de locuințe colective și funcțiuni complementare locuirii, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticală și branșamente / racorduri la rețelele de utilități tehnico - edilitare pe teren proprietate privată -solicitant S.C. Bioartemisia S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-12

ABȚ-10

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 9 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent inițiat în vederea construirii unei locuințe colective, locuri de parcare, împrejmuire, sistematizare verticală, racorduri / branșamente pe teren proprietate privată - solicitant S.C. Fidocat Constnict S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-14

ABȚ-8

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 10 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zona! și Regulament de urbanism aferent pentru construire bloc de locuințe, locuri de parcare, spațiu de joacă pentru copii, sistematizare verticală, racorduri / branșamente, împrejmuire, pe teren proprietate privată - solicitant S.C. Ericada S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

DI Buciac menționează că au fost depuse niște documente legate de un proces pe rol în privința acestei zone, încă din 2015. Domnia sa întreabă dacă este oportună votarea pentru acest PUZ atâta timp cât este un proces pe rol.

Dna Bejenar menționează că a fost depusă o petiție astăzi, 25 iunie 2020, la ora 13.45.

Dl Eugen Baltaru, locuitor din zona adusă în discuție, precizează că au mai fost discuții pe data de 28 ianuarie 2020 în legătură cu numărul apartamentelor. In principiu ar fi fost vorba că se vor construi 55 apartamente, iar ulterior au mai fost adăugate în proiect încă 35. Domnia sa nu este de acord ca datele personale, cum ar fî numele și prenumele proprietarului/investitorului, să fie ascunse.

Dna Zarojanu precizează că nu are legătură cu obiectul.

Dl Primar precizează că au fost nenumărate discuții în comisia tehnică și există aprobarea acesteia. La primărie se lucrează cu materialul clientului iar dacă documentele, revizuite de către serviciile de specialitate, sunt în ordine, proiectul își continuă cursul. Nu este o decizie luată de către domnia sa, ci se supune aprobării în Consiliul Local și nu este problema acestuia dacă locuitorii din zonă nu se înțeleg cu dezvoltatorul.

Dl Baltaru menționează că dorește să fie respectată înălțimea și distanța prevăzută de lege.

Dl Primar precizează că aceste lucruri s-au stabilit în comisia tehnică, iar locatarii din zonă, prezenți și astăzi la ședință, au fost la comisia tehnică. Nu se poate bloca orașul și trebuie găsită o variantă pentru dezvoltare, cu respectarea legii.

Reprezentantul societății Ericada, menționează că aspectul pe care l-au discutat locatarii din zonă de-a lungul comisiei tehnice, a fost susținut din partea proiectantului, cu tot ce înseamnă avize de specialitate favorabile. Urbanizarea este un proces continuu și ireversibil, deși oamenii nu sunt de acord niciodată. Domnia sa a specificat că a fost decongestionată strada Alexandru cel Bun prin acces de pe strada Titulescu. Construcția propusă nu afectează rezistența și stabilitatea clădirii. Planul urbanistic zonal propus spre discuție în comisia tehnică a fost susținut și dezbătut în nenumărate rânduri. Terenul este liber de sarcini, lucru ce se poate argumenta cu extrasul din cartea funciară.

DI Buciac menționează că pentru acea zonă există un dosar, nr.4381/314/2015, și cere clarificări, în sensul dacă se aprobă un PUZ pentru o zonă în care există un dosar în instanță.

Reprezentantul societății Ericada precizează că dosarul la care face referire dl Buciac nu face obiectul imobilului în cauză, aspect ce poate fi verificat.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT: DA-14

ABȚ-8

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 11 Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, strada Tineretului fn, identic cu parcela cadastrală nr.52335, în vederea amplasării unui chioșc metalic - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Buciac precizează că deja există un chioșc. Domnia sa a fost la fața locului și consideră că acel chioșc are mai mult de 4 mp.

Dl Primar precizează că este vorba de o extindere.

DI Viceprimar Harșovschi menționează că la chioșcul deja existent, se mai adaugă 4 mp.

Dl Buciac consideră că în modul acesta se ia din parcarea supermarketului.

DI Viceprimar Harșovschi precizează că este vorba de un chioșc existent din termopan și nu este vorba de cel din tablă la care face referire dl Buciac, iar extinderea se face în față sau lateral dar nu în spate așa cum se discută.

Dl Primar retrage proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi.

PUNCTUL 12 Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în Suceava, strada Rarău nr.3, bl.13 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dna Zarojanu menționează că s-a respectat regulamentul pentru concesionare. Aceasta a fost aprobată,’ iar prin acest proiect de hotărâre se aprobă prețul.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA -14

ABȚ-8

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 13 Proiect de hotărâre privind organizarea licitației pentru concesionarea unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în suprafață de 45 mp, identică cu parcela cadastrală nr.54595, situată în Suceava strada Profesor Leca Morariu, în vederea amplasării unui spațiu pentru birotică și librărie - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar retrage proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi. Domnia sa precizează că acest teren nu este spațiu verde. Domnia sa retrage proiectul pentru a evita discuțiile în acest sens.

PUNCTUL 14 Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii spațiului comercial situat în Suceava, strada Ștefan cel Mare nr.6 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Di Primar prezintă proiectul de hotărâre. Este oportun să sprijinim oamenii de afaceri și să le oferim șansa să funcționeze.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT: DA-22

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 15 Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor depuse în scopul închirierii prin licitație publică a unei parcele de teren situată în Suceava, str.Ștefan cel Mare fn în vederea amplasării unui chioșc comercializare flori - inițiator Primarul municipiului Suceava;

DI Primar prezintă proiectul de hotărâre. Trebuie aleși reprezentanți din Consiliul Local pentru comisia de evaluare.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Viceprimar Harșovschi propune pe dl Băițan, dl Munteanu, dna Zarojanu și dna Enea.

Se supun votului secret propunerile:

Dl Băițan: VOT: DA-15

ÎMP-2

ABȚ- 5

Dl Munteanu: VOT: DA - 18

ÎMP-2

ABȚ- 2

Dna Zarojanu: VOT: DA -16

ÎMP-4

ABȚ- 2

Dna Enea: VOT: DA-18

ÎMP-3

ABȚ- 1

DI Buciac menționează că spațiul este destul de îngust pentru a mai amplasa tarabele cu flori, care vor ocupa și mai mult din trotuar.

Dna Zarojanu precizează că, cel mai sigur, se va acorda maximă atenție astfel încât să nu fie blocată strada.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-14 ÎMP- 8 Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 16 Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 19/29.01.2015 privind acordarea de facilități pentru transportul public local și aprobarea contractului-cadru de acordare a subvenției pentru transportul public local de călători, cu modificările și completările ulterioare -inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Urmează ca Inspectoratul Școlar să transmită tabelele, astfel încât să se facă decontarea. De asemenea, se vor acorda abonamente gratuite pentru studenții orfani și pentru studentii cu performanță școlară.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Milici menționează că acest proiect de hotărâre a suscitat un interes semnificativ în Online deoarece toți elevii din municipiul Suceava își doresc ca această inițiativă să fie cât mai repede pusă în practică. Părerile sunt împărțite în ceea ce privește legalitatea. Din expunerea dlui Primar practic urgentarea sau finalitatea acestui demers stă la Inspectoratul Școlar. Consiliul Local și Primăria municipiului Suceava prin aparatul de specialitate, inclusiv TPL, își dau silința pentru ca acest lucru să aibă o finalitate. Există o procedură de ordin birocratic care trebuie îndeplinită și ține de Inspectoratul Școlar. Cu cât mai repede acesta va preda TPL-ului acele liste, elevii vor beneficia de aceste drepturi.

DI Primar informează că a avut discuții cu Inspectoratul Școlar, iar după perioada examenelor se va intra în posesia acestor liste. Fără aceste liste nu se poate efectua decontarea, deoarece se primesc bani de la Ministerul Educației Naționale.

DI Milici felicită conducerea TPL-ului pentru flexibilitatea pentru care a dat dovadă în ceea ce privește elevii din clasele terminale, mai exact elevii din clasele a VUI-a și a XII-a care au putut folosi transportul în comun doar în baza carnetului de elev.

Dna Zarojanu consideră că intervențiile dlui Primar, ale Viceprimarului Lucian Harșovschi și ale dlui consilier Milici au fost pertinente, deoarece unii elevi nu știau care este motivul pentru care încă nu pot circula gratuit.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-22

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 17 Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea H.C.L. nr.215 din 25.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului de autotaxare în parcările cu plată din municipiul Suceava, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. nr.384/19.12.2019 - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dL Lucian Harșovschi;

Dl Primar îl invită pe dl Viceprimar Harșovschi să prezinte proiectul de hotărâre.

DI Viceprimar Harșovschi precizează că este o modificare a Regulamentului pentru parcările din municipiul Suceava. Sunt mai multe zone cu autotaxare și se vine în sprijinul sucevenilor, în sensul că, Biroul pentru parcări este dotat cu tablete cu care pot fotografia și pot printa pe loc, în baza unei imprimante mobile, notele de constatare. Se oferă posibilitatea sucevenilor, care au fost depistați că nu au plătit taxa de parcare, să achite o taxă majorată de 70 lei. în caz contrar pot fi amendați cu sume între 300 și 800 lei conform hotărârii Consiliului Local.

Dna Zarojanu menționează că a remarcat că în general lumea este corectă în ceea ce privește plata acestei taxe de parcare.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Păduraru propune ca în sprijinul sucevenilor să fie aplicat mai întâi un avertisment și apoi amendă.

Dna Zarojanu întreabă dacă avertismentul mai există în momentul de față.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că există această posibilitate lucru ce se aplică și se va aplica într-o anumită perioadă.

Dl Pădurarii consideră că este necesar mai ales în zonele unde parcările sunt noi iar lumea nu știe că trebuie plătită taxa de parcare.

Dl Viceprimar Harșovschi menționează că se fac anunțuri și în plus în acele zone nu se aplică deloc amenzi o perioadă, ci doar se notifică.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-14

ABȚ-8

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 18 Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință și a listei privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe

pentru tineri, destinate închirierii, realizate prin programul ANL - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava di. Marian Andronache;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Avem un număr de 348 solicitanți și este anexată ordinea de prioritate.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-22

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 19 Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități cuprinzând solicitanti care au acces la o locuință cu chirie din fondul locativ de stat și locuințe sociale - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian Andronache;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT: DA-22

Hotărârea a fost adoptată.

Ordinea de zi suplimentară:

PUNCTUL 1 Proiect de hotărâre privind acordarea de recompense financiare elevilor din unitățile de învățământ de pe raza municipiului Suceava care au obținut media 10 la examenul de Evaluare Națională - sesiunea iunie 2020 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Ca și anul trecut se dorește recompensarea elevilor care au obținut media 10 la examenul de Evaluare Națională, lucru ce se va concretiza prin această hotărâre. Domnia sa propune ca 13 elevi care au obținut această medie de 10 să fie stimulați cu suma de 5.000 lei.

Dna Zarojanu felicită elevii, profesorii și părinții acestora, din partea Consiliului Local.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-22

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii de către municipiul Suceava a unui imobil - curți construcții în suprafață totală de 5100 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, strada Universității fn, pe care sunt amplasate șase construcții - sere flori - inițiator Primarul municipiului Suceava;

DI Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune Ia vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-22

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 3 Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Universității "Ștefan cel Mare Suceava" a unei suprafețe de 52 mp teren din parcul Universității* identică cu numărul cadastral 54850 teren ce aparține domeniului public al municipiului Suceava, dezmembrat din parcela cu numărul cadastral 31887 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Este o solicitare din partea Universității pentru extinderea corpului E. S-a propus o soluție, cu o construcție suspendată, pentru nu a afecta spațiul verde. Având în vedere necesitățile Universității, domnia sa consideră că este oportună aprobarea acestui proiect de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-22

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 4 Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situate în Suceava str. Petru Rareș nr.52, identic cu parcela cadastrală nr.54813, pentru construirea unei clădiri cu destinația depozit și atelier creații modă textile - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Suntem interesați ca acești agenți economici să funcționeze.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-14 ÎMP-8 Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 5 Proiect de hotărâre privind transmiterea închirierii spațiului în suprafață de 27,44 mp, situat în Suceava, strada Petru Rareș, nr. 44, ce aparține domeniului privat al municipiului Suceava, de la titularul contractului dl. Teliban Constantin către dLBaicu (Rainer) Dan - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Este un contract aflat în perioada de valabilitate iar dl Teliban Constantin solicită transmiterea închirierii domnului Baicu (Rainer) Dan.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Roibu menționează că în termen este timp de 25 ani, iar solicitarea a fost făcută ulterior, după 25 ani. Domnia sa întreabă dacă nu a trecut acel termen.

Dna Damian precizează că este valabil contractul, acesta a fost prelungit prin hotărâre de Consiliu Local. La momentul de față dl Teliban dorește să transmită închirierea domnului Baicu, pentru a administra spațiul respectiv.

Dl Roibu precizează că a fost făcută cererea ulterior expirării. Dna Damian menționează că a fost prelungit termenul prin HCL.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT: DA-12 ÎMP-8 ABȚ-2

Hotărârea a fost adoptată.

F'

PUNCTUL 6 Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava str. Calea Burdujeni fn identic cu parcela cadastrală nr. 54840, în vederea amplasării unei stații de încărcare mașini electrice -inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Buciac precizează că a fost la fața locului iar domnia sa consideră că o stație de încărcare nu ocupă mai mult de 5 metri lungime și 3 metri lățime. Domnia sa menționează că ar face concurență municipiului, acesta având 28 stații de încărcare. Ar trebui susținuți sucevenii să achiziționeze mașini electrice, prin această gratuitate la încărcare, dar nu să sprijinim concurența. Dl consilier Buciac întreabă de ce nu este trecut în registrul spațiilor verzi, pentru că acolo este un copac pe acea parcelă. în plus este trotuar pentru pietoni.

Dna Zarojanu consideră că orice parteneriat publîc-privat este foarte important iar dacă un agent economic vrea să monteze o stație pe cheltuiala lui ar trebui încurajat.

Dl Arămescii susține că nu putem fi împotriva montării unei stații de încărcare pentru mașini electrice, în sensul că toată lumea tinde spre energie verde.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-14

ABȚ- 8

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 7 Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat al municipiul Suceava a unor parcele de teren situate în Suceava, str. Cireșoaia, str. Ana Ipătescu nr. 2, str. Cuza Vodă nr. 25, str. Nicolae Grigorescu și str. Dimitrie Cantemir nr. 4 - Inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-14

ABȚ-8

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 8 Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren în suprafață de 24 mp, identic cu parcela cadastrală nr.54775, situată în Suceava str.Luceafărului nr.l, bLE54, sc.A, ap.3 și stabilirea prețului concesiunii în vederea extinderii spațiului de locuit cu un balcon - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Buciac menționează că este deja extins apartamentul cu un balcon. Iar acel spațiu apare în registrul spațiilor verzi.

Dna Zarojanu precizează că probabil se cere intrarea în legalitate.

Dl Primar precizează că este o eroare a serviciului de specialitate și în viitor se va acorda mai multă atenție acestor aspecte, în sensul că, se vor face vizite în teren pentru a nu hotărî doar în baza unor documente.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-14

ÎMP-8

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 9 Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale pentru 2020, încheiat între Municipiul Suceava și Asociația "Lumină Lină” - Centrul Social de zi "Sfânta Vineri” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dna Zarojanu salută acest parteneriat între municipiul Suceava și Asociația ”Lumină Lină” și își exprimă aprecierea față de Direcția de Asistență Socială în ceea ce privește împărțirea pachetelor pentru persoanele vârstnice.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-22

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 10 Proiect de hotărâre privind privind transformarea unui post - funcție publică -inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-22

Hotărârea a fost adoptată.

Diverse:

Dna Zarojanu informează că dl Primar va efectua un număr de 5 zile din concediul de odihnă, pe perioada 13-17 iulie 2020.

Dl Milici își exprimă dezamăgirea în sensul în acest an nu ne-am putut bucura de Târgul de Sânziene. De asemenea, că lângă statuia lui Petru Rareș există un chioșc cu înghețată iar lângă acesta a mai apărut unul cu o extindere cu o prelata unde se vând „chinezisme”, băuturi la pahar, etc. în opinia domniei sale acest aspect este în discordanță cu simbolul orașului aflat la km zero al Sucevei.

Domnia sa face o remarcă în sensul că în sfârșit strada Pictor Șerban Rusu Arbore este un cartier modem, dar în schimb există o problema în sensul că, atunci când se vine dinspre strada Pictor Șerban Rusu Arbore către Bulevard, timpul de așteptare la semafor este mult prea mic față de fluxul și afluența de mașini din cartier către Bulevard și dorește ca acest lucru să fie reglementat.

Dl Milici îl întreabă pe dl Viceprimar Harșovschi când se va mutat stația de autobuz de sus din Obcini vis-a-vis de blocul IRE-ului.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că, în ceea ce privește zona statuii Petru Rareș, va merge la fața locului să vadă despre ce este vorba și se va face ordine. în plus nu s-a dat drumul la Târgul de Sânziene pentru a nu crea aglomerații. La ANL se cunoaște situația de către domnia sa și dl Primar și informează că se apropie de finalizarea lucrărilor. în legătură cu semaforul, acesta a fost modificat și s-a amplasat o trecere de pietoni special pentru strada Pictor Șerban Rusu Arbore. Inclusiv se poate ieși în stânga spre Obcini, ceea ce înainte nu era posibil. Există în plan un sens giratoriu, care va rezolva problema din zonă, dar este în calcul pentru următorul mandat al Consiliului Local deoarece nu mai este mult până în septembrie. în legătură cu stația de autobuz, dl Viceprimar Harșovschi îl invită pe dl consilier Milici să meargă împreună să pună semnul.

Dl CristescM fericită organizatorii spectacolului de teatru pentru organizarea în aer liber iar domnia sa consideră că singura problema este faptul că blocul din fața teatrului este rușinea centrului orașului. Este necesară refacerea fațadei.

Dl Primar menționează că în această vară se vor reface scările. Din păcate mai mult nu este posibil, deoarece nu se află în programul de reabilitare iar Primăria nu poate interveni pe o proprietate privată.

Dna Zarojanu precizează că s-a vorbit mult despre sala polivalentă, despre zona de agrement de pe malul râului Suceava iar domnia sa întreabă care este situația în ceea ce privește Parcul Șipote.

Dl Primar menționează că probabil săptămâna următoare, într-o ședință extraordinară, se vor aproba indicatorii tehnico-economici pentru sala polivalentă în baza studiului de fezabilitate făcut de Compania Națională de Investiții.

în ceea ce privește Parcul Șipote se află la Ministerul Justiției, iar acesta a cerut niște studii suplimentare legate de amenajare. Suntem în faza de realizare a acestor studii pentru clarificări.

Dna Zarojami declară închise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava din data de 25 iunie 2020 și mulțumește celor prezenți pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ZAROJANU ANGELA

SECRETAR GENERAI

Jrs. IQS


^WNICIPIULUI ÎUTAC


IOANA-L


!MTT

lNIȚĂ