Proces verbal din 23.07.2020

Proces verbal şedinţă din 23 iulie 2020
 • MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. SA, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROCES VERBAL încheiat astăzi 23 iulie 2020

D-na Zarojanu, președintele de ședință declară deschise lucrările ședinței ordinare, a Consiliului Local al municipiului Suceava în baza Dispoziției Primarului nr. 1374/23.07.2020, pentru data de 23.07.2020, ora 14.00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava și informează că sunt prezenți 20 consilierii locali. Lipsesc motivat consilierii locali Andronache Marian, Jescu Aurel și Mocanu Vasile.

La ședință participă: dl. Primar Ion Lungu, d-na Violeta Bujorean-șef Serviciu acte administrative, dl. Iftimie Paul- director Direcția juridică, d-na Sofian Mirela - Șef Serviciu buget.

Din partea mass-media participă reprezentanți ai presei scrise și ai televiziunilor locale.

D-na Zarojanu, președintele de ședință prezintă ordinea de zi și o supune la vot.

 • 1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local al municipiului Suceava ce au avut loc in data de 25 iunie 2020 și 7 iulie 2020.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul II al anului 2020, pe cele două secțiuni-Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare-inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2020-inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2020-inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Suceava pentru anul 2020 , a proiectelor declarate câștigătoare de Comisia de evaluare și selecție în data de 15.07.2020-inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România-inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 7. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Clubul Național Bucovina al Crescătorilor și Proprietarilor de Câini de Rasă Ciobănesc de Bucovina Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Reabilitare termică clădiri de locuit multietajate”-inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 9. Proiect de hotărâre privind completarea anexei la HCL.nr.154 din 25.06.2020 privind acordarea de recompense financiare elevilor din unitățile de învățământ de pe raza municipiului Suceava care au obținut media 10 la examenul de Evaluare Națională-sesiunea iunie 2020-inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 10. Proiect de hotărâre privind acordarea de recompense financiare elevilor din unitățile de învățământ de pe raza municipiului Suceava care au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat-sesiunea iunie-iulie 2020-inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 11. Proiect de hotărâre privind împuternicirea doamnei Irimia Delia Elena -director adjunct la Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu” Suceava, să semneze contractul de finanțare și documentele aferente contractării și implementării proiectului SMIS 132173 “ Practica-punte între școală și muncă ‘’-inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 12. Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unor parcele de teren situate în Suceava, strada Zamca, strada Profesor Leca Morariu nr.2, B-dul George Enescu, strada Nicolae Titulescu și strada Cireșilor nr.28A-inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 13. Proiect de hotărâre privind modificarea art.l din HCL nr. 234 din 27.07.2017 privind aprobarea atribuirii în folodință gratuită a unui spațiu situat la etajul I al sălii de sport al Liceului cu Program Sportiv Suceava , către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 14. Proiect de hotărâre privind organizarea licitației pentru concesionarea unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava , situate în Suceava , str. Calea Burdujeni fn identic cu parcela cadastrală nr.54840, în vederea amplasării unei stații de încărcare mașini electrice-inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 15. Proiect de hotărâre privind organizarea licitației pentru concesionarea unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava , situată în Suceava strada Petru Rareș nr.52, în vederea construirii unei clădiri cu destinația depozit și atelier creații modă textile-inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 16. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 120/2019 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Suceava în Adunarea Generală a Asociaților la SC Transagent SRL Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor aferite de bonă-inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind ridicarea , transportul și depozitarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate, a vehiculelor staționate neregulamentar, a vehiculelor aflate în zona lucrărilor edilitare pe domeniul public sau privat al municipiului Suceava , precum și înlăturarea vehiculelor avariate în urma unui eveniment rutier aflate pe partea carosabilă-inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi .

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea în formă actualizată a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției de Asistență Socială-ințiator Primarul municipiului Suceava

 • 20. Proiect de hotărâre privind mutarea și transformarea unui post-funcție contractuală vacantă-inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 21. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi în statul de funcții al Teatrului Municipal “Matei Vișniec” Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 22. Informare privind activitatea Serviciului Protecție Socială pentru semestrul I 2020, înregistrată la Primăria municipiului Suceava la nr. 252.839 din 10.07.2020.

 • 23. Diverse.

VOT- Da- 20 voturi

Se supune la vot ordinea de zi suplimentară

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș”-inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi

 • 2. Proiect de hotărâre privind manifestarea disponibilității preluării Palatului Copiilor Suceava și a Clubului Sportiv Școlar Suceava din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației și Cercetării prin Inspectoratul Școlar Județean Suceava în domeniul public al Municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 3. Proiect de hotărâre privind transmiterea către Asociația Județeană a Medicilor Generaliști /Medici de Familie Suceava a unor materiale consumabile-măști de unică folosință în număr de 20.000 bucăți-inițiator Primarul municipiului Suceava

VOT- Da-20 voturi

Dl. Secretar General al Municipiului, solicită consilierilor locali să cumunice dacă există un potențial conflict de interese /incompatibilitate cu privire la vreun proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi

Punctul 1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local al municipiului Suceava ce au avut loc in data de 25 iunie 2020 si 7 iulie 2020.

Toate comisiile au avizat favorabil procesele verbal

Se supune la vot punctul 1.

VOT- Da-19 voturi

Abț-1 vot

Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul II al anului 2020, pe cele două secțiuni-Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare-inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar- gradul de realizare a veniturilor planificate la data de 30.06.2020 lasă de dorit fiind de 33,6 % , din care 63,24% la funcționare și 5,86% la secțiunea de dezvoltare.

Perioada pe care o traversăm a dat economia peste cap , implicit încasările și activitatea primăriei și își exprimă speranța într-o colectare mai bună la nivel local . Se așteaptă și niște bani de la bugetul de stat pentru că municipiul a făcut cheltuieli în această perioadă afectată de coronavirus. Pe total încasările la data de 30.06.2020 , comparativ cu aceeași dată din 2019 sunt mai mici cu 7 milioane lei.

în ceea ce privește bugetul instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii, respectiv unitățile de învățământ ,execuția este mai buna 56,63% din care 57,64% este pentru funcționare și 14,56 pentru dezvoltare . La credite gradul de execuție este de 40,88%.

Informează că în cursul acestei zile a primit și o veste bună, municipiul a câștigat definitiv și irevocabil, un proces important la Iași, unde primăria era obligată conform unei primei decizii a Tribunalului Botoșani, să plătească aproximativ 20 milioane euro la SC Termica SA. Cu această ocazie ii felicită pe directorul Direcției juridice dl. Paul Iftimie și pe dl. avocat Rusu , partener în acest proiect.

Speră că municipiul se va echilibra din punct de vedere financiar , chiar dacă pandemia a afectat funcționarea întregii economii, dar mai ales a municipiului Suceava , care a avut cel mai mult de suferit și prin prisma faptului că am fost în carantină o lună și jumătate.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. Buciac-în primele 2 trimestre s-au făcut investiții în municipiul Suceava de doar 2.435.000 euro, în contextul în care la votul bugetului general al municipiului s-a votat ca investițiile din acest an să fie în valoare de 69 milioane euro . Dacă din această sumă se scad aproximativ douăzeci de milioane, costul autobuzelor electrice . întreabă dacă diferența de aproximativ treizeci de milioane de euro e posibil să mai fie investiți în acest an .

Dl. Primar-în principiu e posibil acest lucru, nu sunt prinse aici investițiile pe fonduri europene . Informează că în cursul săptămânii trecute a fost la București și au fost deblocate 2,5 milioane lei care nu mai veneau de la fondurile europene. Sunt proiecte pe fonduri europene care sunt în curs de derulare și care din motive birocratice sunt blocate. Funcție și de cursul acestei epidemii , domnia sa crede că se va putea realiza ceea ce municipiul si-a propus să realizeze în acest an.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT- Da-13 voturi

Nu-1 vot

Abț- 6 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2020-inițiator Primarul municipiului Suceava

DL Primar-din cauza pandemiei,manifestarea -Zilele Teatmlui “Matei Vișniec” nu s-a mai organizat, iar suma pe care municipiul le-a alocat-o pentru acest eveniment va trece în bugetul municipiului.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT- Da-13 voturi

Nu-1 vot

Abț-6 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2020-inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar- este vorba despre o solicitare de rectificare la cap. Venituri cu suma de 11.780 lei , sumă provenită din vânzarea unor bunuri și depozite speciale din construcția ANL. La cheltuieli la secțiunea de funcționare se solicită diminuarea cu suma de 300.000 lei ca urmare a anulării Festivalului de teatru. Tot la cheltuieli Grădinița Prichindelul solicită rectificarea în plus cu suma de 150.000 lei pentru repararea scărilor și planșeului de la ultimul nivel. Colegiul Mihai Eminescu solicită rectificarea în plus cu suma de 25.000 lei pentru încălzire-forță motrică, Seminarul teologic solicită 40.000 lei pentru utilități. Sunt premiați elevii de nota 10 , cei care au obținut această notă la examenul de bacalaureat, respectiv 14 absolventi.Mai sunt solicitări de 140.000 lei primite din partea unor unități de cult, iar Creșa nr.l solicită 40.000 lei pentru utilități. Suma de 250.000 lei este solicitată de Biroul evidenta imobilelor de locuit pentru repararea șarpantei blocului de locuințe sociale de pe strada Grigore Ureche nr.16.

Serviciul cadastru fond funciar solicită suma de 60.000 lei pentru realizarea studiilor topografice în vederea realizării rutei alternative Suceava-Botoșani.

în cadrul secțiunii de dezvoltare se propune rectificarea în minus cu suma de 150.000 lei -active nefinanciare la Grădinița „Prichindelul” .

La Direcția Administrația Piețelor se fac rectificări cu plus și minus între anumite capitole bugetare fără a afecta structura bugetului.E vorba despre o serie de lucrări noi care au apărut pe parcurs , extindere rețele gaze naturale str. Cernăuți cu suma de 21.000 lei, extindere rețea gaze naturale în mun. Suceava cu suma de 100.000 lei și se diminuează cap. lucrări în continuare amenajare zona de agrement Tătărași -cu suma de 120.000 lei, unde nu s-a prezentat nimeni la licitațiile organizate de mai multe ori . La Cap. Cultură recreere se rectifică în minus cu suma de 121.000 lei și se rectifică în plus cu aceeși sumă -pentru alimentare cu gaze naturale în localități. Serviciul proiecte europene solicită rectificarea în plus cu suma de 200.000 lei în vederea obținerii fondurilor nerambursabile pentru proiectul-Reabilitare rețele de transport și distribuție de energie termică.

în calitate de inițiator propune următoarele amendamente:

în cadrul secțiunii de funcționare:

Majorarea bugetului în cadrul paragrafului străzi- prin rectificarea în plus cu suma de 800.000 lei astfel- 200.000 lei pentru proiectul ce urmează să fie aprobat în cadrul acestei ședințe pentru plata bonelor și 600.000 lei pentru lucrări de reparații străzi și alte bunuri legate de întreținere și funcționare, marcaje rutiere.

în cadrul secțiunii de dezvoltare prin nota de fundamentare Liceul cu program Sportiv solicită rectificarea în plus cu suma de 110.000 lei -alte active fixe și în același timp se modifică lista de investiții prin suplimentarea valorii proiectului -proiectare și execuție sistem de iluminat sală de sport cu valoare de 110.000 lei

Toate comisiile au avizat favorabil proiectului de hotărâre.

Se supune la vot amendamentul formulat de dl. primar

VOT- Da-13 voturi

Nu-1 vot

Abț-6 voturi

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul votat mai sus.

VOT- Da-13 voturi

Nu-1 vot

Abț-6 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Suceava pentru anul 2020 , a proiectelor declarate câștigătoare de Comisia de evaluare și selecție în data de 15.07.2020-inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar-sumele sunt aprobate în anexa cadru a bugetului pentru anul 2020 , dar licitațiile au fost întârziate din cauza situației generate de apariția corona virusului . Se face chiar o mențiune în cadrul proiectului , unde se precizează că aceste sume se vor da și în funcție de evoluția pandemiei. Cei care primesc aceste sume trebuie sa aducă justificări aferente perioadei în care a avut loc evenimentul și în măsura în care lucrurile nu se întâmplă cum ar trebui, e posibil ca aceste sume să nu poată fi folosite în totalitate , funcție de evoluția pandemiei.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT- Da-19 voturi

Abț-1 vot

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România-inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar-spijinul financiar este pentru Biserica Sf. Gheorghe- Mirăuți care este într-un proces de renovare , pentru Biserica Sf. înviere și pentru Biserica înălțarea Sfintei Cruci de la Spitalul Județean .

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT- Da-20 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 7. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Clubul Național Bucovina al Crescătorilor și Proprietarilor de Câini de Rasă Ciobănesc de Bucovina Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar -evenimentul era prevăzut a fi organizat în luna mai dar din cauza pandemiei nu a putut fi organizat , dar acum se dorește organizarea acestui eveniment pe stadion cu respectarea regulilor de distanțare socială , eveniment ce se dorește a fi un plus de relaxare după perioada grea prin care cetățenii municipiului au trecut .Este un eveniment aflat la a 35 a ediție .

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-20 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 8 Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Reabilitare termică clădiri de locuit multietajate”-inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar -este un proiect demarat împreună cu asociațiile de proprietari care merge destul de greu ,S-a reușit asocierea pentru un număr de 26 de blocuri , respectiv 969 apartamente , în suma de 47.487, 9 lei/apartament . Din această sumă 20 % revine la plată asociației de proprietari, respectiv 1958 euro/apartament, primăria 2937 euro, bugetul de stat 4896 euro. Sunt blocuri și din anul 1970 la care pe lângă anveloparea clasică (uși, ferestre , tavan, pardoseală), vor fi înlocuite și conductele de termoficarea de la subsol.Dacă se vor aproba acești indicatori , vor fi înștiințate asociațiile de proprietari cu care se va încheia un act adițional , după care se va solicita autorizație de construire, licitație și individualizarea cheltuielilor pentru fiecare apartament în parte. în medie suma necesară pentru reabilitarea unui apartament suportată de proprietar va fi de 1900 euro.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT- Da- 20 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 9. Proiect de hotărâre privind completarea anexei Ia HCL.nr.154 din 25.06.2020 privind acordarea de recompense financiare elevilor din unitățile de învățământ de pe raza municipiului Suceava care au obținut media 10 la examenul de Evaluare Națională-sesiunea iunie 2020-inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar-se propune completarea anexei hotărârii adoptată în luna iunie după ce , ca urmare a unei contestatii ,o altă eleva a obtinut la examenul de Evaluare Națională media 10.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

D-na Zarojanu, președintele de ședință dă citire listei complete cu elevii care au obținut media 10 la examenul de Evaluare Națională și îi felicită pe această cale pe aceștia.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-20 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 10. Proiect de hotărâre privind acordarea de recompense financiare elevilor din unitățile de învățământ de pe raza municipiului Suceava care au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat-sesiunea iunie-iulie 2020-inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar -propune spre aprobare lista cu elevii care au obțiut media 10 la examenul de bacalaureat, felicitându-i totodată pentru performanța obținută.

D-na Zarojanu, președintele de ședință, dă citire listei absolvenților care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat și le transmite felicitări din partea Consiliului Local.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre

VOT-Da-20 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 11. Proiect de hotărâre privind împuternicirea doamnei Irimia Delia Elena -director adjunct la Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu” Suceava, să semneze contractul de finanțare și documentele aferente contractării și implementării proiectului SMIS 132173 “ Practica-punte între școală și muncă 4’ -inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar-prezintă proiectul de hotărâre

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. Milici-precizează că face parte din Consiliul de Administrație al Colegiului Samuil Isopescu și dorește să o felicite pe d-na director adjunct Delia Irimia, o persoana dedicată învățământului ,care împreună cu d-na director Cristina Hapenciuc fac o echipă bună . Remarcă că din momentul schimbării conducerii colegiului se vad semne vizibile de schimbare în bine a actului didactic și managerial.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT- Da-20 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 12. Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unor parcele de teren situate în Suceava, strada Zamca, strada Profesor Leca Morariu nr.2, B-dul George Enescu, strada Nicolae Titulescu și strada Cireșilor nr.28A-inițiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT- Da-13 voturi

Nu-6 voturi

Abț-1 vot

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 13. Proiect de hotărâre privind modificarea art.l din HCL nr. 234 din 27.07.2017 privind aprobarea atribuirii în folodință gratuită a unui spațiu situat la etajul I al sălii de sport al Liceului cu Program Sportiv Suceava, către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar-este vorba despre prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat la etajul I al sălii de sport a Liceului cu Program Sportiv . Contractul este necesar pentru depunerea unui program pe fonduri europene , de aceea perioada contractuală este de 5 ani de zile.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-20 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 14. Proiect de hotărâre privind organizarea licitației pentru concesionarea unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava , situate în Suceava , str. Calea Burdujeni fn identic cu parcela cadastrală nr.54840, în vederea amplasării unei stații de încărcare mașini electrice-inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl.Primar-este un proiect care a fost aprobat in ședința din luna iunie pentru concesionarea unei suprafețe de teren in vederea montării unei stații de încărcare pentru mașini electrice.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre

Dl. Buciac-considera ca suprafața de teren este prea mare pentru montarea unei stații de încărcare , mai ales ca afectează si aleea pietonala.

D-na Zarojanu , președintele de ședința , solicita sa se facă propuneri pentru completarea comisie de licitație cu membri ai Consiliului Local

Dl. Harsovschi- il propune pe dl Ungurian Daniel

Pentru ca nu mai sunt alte propuneri se supune la vot, prin procedura de vot secret,alegerea d-lui Ungurian Daniel, membru in Comisia de licitație

VOT-Da-18 voturi Abt-2 Voturi

Dl. Harșovschi - il propune pe dl. Arămescu , membru supleant in comisia de licitație.

Se supune la vot alegerea d- lui Arămescu , membru supleant in Comisia de licitație.

Vot- Da-17 voturi

Nu-1 vot

Abt -2voturi

D-na Zarojanu-solicita sa se facă propuneri pentru alegerea membrilor in Comisia de contestații

Dl. Harșovschi- propune ca din comisia de contestații sa facă parte dl. Milici Ovidiu , iar ca membru supleant il propune pe dl. Cemescu Marius

Se spune la vot alegerea d-lui Milici Ovidiu , membru in Comisia de contestații

Vot-Da-19 voturi

Abt -1 vot

Se supune la vot alegerea dlui Cemescu Marius, membru supleant in Comisia de contestații

Vot-Da-19 voturi

Abt -1 vot

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu membri comisiilor votați mai sus

Vot-Da-14 voturi

Abt -6 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 15 Proiect de hotărâre privind organizarea licitației pentru concesionarea unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava , situată în Suceava strada Petru Rareș nr.52, în vederea construirii unei clădiri cu destinația depozit și atelier creații modă textile-inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar -prezintă proiectul de hotărâre

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare

D-na Zarojanu-solicita sa se facă propuneri pentru nominalizarea unor membri in Comisia de evaluare

Dl HarșovschÎTO propune pe d-na Enea Liviana-membru in cadrul Comisiei de licitații , pe d-na Cocris Doinița, membru supleant in cadrul Comisiei de evaluare, pe dl. Păduram Andrei , membru al Comisiei de contestații si dl. Munteanu Constantin, membru supleant in cadrul Comisiei de contestații

Se supune la vot alegerea d-nei Enea Liviana, membru in Comisia de evaluare a ofertelor

Vot-Da-19 voturi Abt- Ivot

Se supune la vot alegerea d-nei Cocris Doinita , membru supleant in cadrul Comisiei de evaluare a ofertelor

Vot- Da- 20 voturi

Se supune la vot alegerea d-lui Păduram Andrei , membru in cadrul Comisei de contestații

Vot -Da-18 voturi Nu-1 vot

Abt-1 vot

Se supune la vot alegerea d- lui Munteanu Constantin , membru supleant in cadrul Comisiei de contestații

Vot- Da-20 voturi

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu membrii votați mai sus

Vot-Dal6 -voturi

Nu-4 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 16 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.120/2019 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Suceava în Adunarea Generală a Asociaților la SC Transagent SRL Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar- este vorba de societatea Consiliului Local pe care muncipiul dorește sa o țină activa pentru o situație in care va fi nevoie de aceasta , dar pentru acest lucm trebuie actualizata componența Adunării Generale a Asociaților. Trebuie precizat ca după schimbarea acționariatului care a avut loc la sfârșitul anului trecut, situația societății s-a îmbunătățit , iama trecută societatea a funcționat pe biomasa si este pregătită cu materie prima si pentru iama care urmează .

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre .

D-na Zarojanu-solicita sa se facă propuneri de completare a listei cu 2 membri Dl.Harșovschi-ii propune pe dl. Flutur Mihai si pe dl.Milici Ovidiu

Se supune la vot, prin vot secret alegerea d-lui Flutur Mihai

Vot-Da-20 voturi

Se supune la vot alegerea d-lui Milici Ovidiu

Vot-Da-20 voturi

Se supune la vot proiectul de hotărâre

Vot-Da-20 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 17 Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor aferite de bonă-inițiator Primarul municipiului Suceava

DLPrimar- având in vedere faptul ca exista o baza legală in baza căreia se poate acorda indemnizație pentm bone, coroborata cu perioada grea prin care trecem , cu numărul limitat de locuri in crese , determinat de măsurile de distanțare socială , considera ca trebuie acordată o șansa celor care au copii sa-si poată angaja o bona. Funcție de veniturile unei familii se pot acorda pana la 3500 lei astfel:

-până la 2.100 lei-710 lei

 • - de la 2,101 lei până la 2.500 lei-550 lei

 • - de la 2.501 lei până la 3.000 lei -390 lei

 • - de la 3.001 lei până la 3.500 lei-250 lei

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

D-na Zarojanu -propune o mică corecție in sensul reformulării astfel-metodologie de acordare a unui ajutor financiar a familiilor cu copii si preșcolari pentru plata serviciilor oferite de bone

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu completarea formulata de d-na Zarojanu

Vot-20 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 18 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind ridicarea , transportul și depozitarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate, a vehiculelor staționate neregulamentar, a vehiculelor aflate în zona lucrărilor edilitare pe domeniul public sau privat al municipiului Suceava , precum și înlăturarea vehiculelor avariate în urma unui eveniment rutier aflate pe partea carosabilă-inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi

Dl. Primar- proiectul de hotărâre prezentat constituie o baza legală pentru a se putea face ordine pe domeniul public .

DLHarșovschi - este un regulament care vine in sprijinul Poliției Locale . De săptămâna trecută avem in baza de dotare a municipiului o mașina cu automacara si troliu ,care va ridica mașinile parcate neregulamentar si care vor fi duse pe strada Mitocului .Regulamentul este foarte important pentru mașinile abandonate sau părăsite , dar si pentru cele care sunt lăsate in fata unor lucrări edilitare sau blochează punctele de colectare a deșeurilor.

Propune o completare a cap.6 din Regulament respectiv de adăugare a unei taxe de 50 lei/zi pentru mașinile neridicate , pentru a nu transforma acest loc intr o parcare

De aceea propune ca modificarea și completarea art.28 alini după cum urmează :

Pentru vehiculele staționate neregulamentar tariful de ridicare si transport este de 200 lei inclusiv TVA , la care se adaugă 50 lei inclusiv TVA la fiecăre 24 ore, nefracționat in situația in care vehiculul nu a fost recuperat de deținătorul legal in termen de 24 ore de la depozitare

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre

Se supune la vot amendamentul formulat de dl Harsovschi

Vot-Da-20 voturi

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul votat mai sus

Vot -Da-20 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 19 Proiect de hotărâre privind aprobarea în formă actualizată a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției de Asistență Socială-ințiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar- propune actualizarea regulamentului , menționând că este foarte mulțumit de activitatea Direcției de Asistență Socială și o felicită cu această ocazie pe d-na Marchitan Narcisa-directorul direcției.

D-na Zarojanu-și societatea civilă este foarte mulțumită de colaborarea cu Direcția de Asistență Socială.

Toate comisiile au vizat favorabil proiectul de hotărâre

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT- Da-20 voturi

Hotărârea a fost adoptată

Punctul 20 Proiect de hotărâre privind mutarea și transformarea unui post-funcție contractuală vacantă-inițiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-20 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 21. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi în statul de funcții al Teatrului Municipal “Matei Vișniec” Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar- avem un teatru tânăr care trebuie susținut în continuare și o felicită și pe d-na Zarojanu care face parte din Consiliul de Administrație de la Teatru ,pentru implicarea dumneaei în bunul mers al lucrurilor , pentru ideea de a organiza spectacole de teatru în aer liber , care s-au dovedit a fi de mare succes . S-au făcut multe investiții la Teatru și acesta trebuie sprijinit în continuare.

D-na Zarojanu-vineri va fi din nou pus în scenă un spectacol de teatru în parcul de agrement Tătărași, în aer liber și precizează că premiera de săptămâna trecuta a fost un succes.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. Milici -a constatat cu mare bucurie că Teatrul Matei Vișniec prin calitatea actului actoricesc este un mare plus pentru cartea de vizită a municipiului. Piesa jucată săptîmâna trecută a fost o reprezentație de excepție și felicită cu această ocazie tot colectivul teatrului și pe d-na Zarojanu.

Dl. Harșovschi-solicită să se aibă în vedere și punerea în scenă a unor piese de teatru pentru copii, dar și piese de teatru clasice, care atrag și alt tip de public .

Dl. Arămescu -felicită pe cei care au realizat locul unde se pun în scenă aceste piese , respectiv Zona de agrement a municipiului

D-na Zarojanu- este una din realizările d-lui primar care a militat pentru înființarea acestui teatru și a fost generos cu alocarea de bani pentru acest obiectiv

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT- Da- 20 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 22. Informare privind activitatea Serviciului Protecție Socială pentru semestrul 12020, înregistrată la Primăria municipiului Suceava la nr. 252.839 din 10.07.2020.

S-a luat la cunoștință. 9          9

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ

Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș”-inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi

Dl. Primar- la Colegiul Național “Petru Rareș” se construiește o sală de laboratoare pentru învățământul gimnazial și se realizează pe 2 surse de finanțare , respectiv din fondurile municipiului și o parte pe axa 10, axa educațională. Acești indicatori au fost aprobați o dată , dar între timp s-au modificat cheltuielile indirecte și ca urmarea a acestui lucru se actualizează acest deviz.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. Buciac-întreabă în ce stadiu e proiectul de la Școala Generală nr.l și care sunt demersurile făcute până la acest moment

Dl. Primar- grădinița de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” este la licitație , dar grădinița din curtea Școlii Generale nr. 1 se dorește a fi realizată pe fonduri europene și cel mai probabil pe exercițiul financiar următor 2021-2027

Dl. Buciac-semnalează faptul că grădinița de la Școala Generală nr. 1 funcționează într-un imobil care are o vechime de 100 de ani , care are pereții crăpați și care nu mai este foarte sigură și ar terbui găsit măcar un alt spațiu

Dl. Primar-săptămâna viitoare, în zilele de luni, marți și vineri , va purta discuții cu directorii unităților de învățământ din municipiu și modalitatea de începere a noul an școlar . Este posibil să se Închirieze și niște unități mobile

Dl. Buciac -la căminul de la Colegiul „Samuil Isopescu” este suficient spațiu pentru a fi mutată grădinița de la Școala Generală nr. 1

Dl. Primar -va fi nevoie de acordul ambilor unități de învățământ și va discuta cu reprezentanții acestor unități școlare

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT- Da-20 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 2. Proiect de hotărâre privind manifestarea disponibilității preluării Palatului Copiilor Suceava și a Clubului Sportiv Școlar Suceava din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației și Cercetării prin Inspectoratul Școlar Județean Suceava în domeniul public al Municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar-până pe data de 27 iulie 2020 trebuie dat un răspuns cu privire la preluarea Palatului Copiilor și a Clubului Sportiv Școlar

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. Băițan -solicită ca cele 2 unități să fie preluate împreună pentru a nu se crea discontinuitate în desfășurarea activităților

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT- Da-20 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 3. Proiect de hotărâre privind transmiterea către Asociația Județeană a Medicilor Generaliști /Medici de Familie Suceava a unor materiale consumabile-măști de unică folosință în număr de 20.000 bucăți-inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl.Primar -municipiul a primit din partea orașului Wing Chun cu care suntem înfrățiți 48.000 măști chirurgicale și propune ca din acestea 20.000 bucăți să fie distribuite medicilor de familie

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre

VOT-Da-20 voturi Hotărârea a fost adoptată.

DIVERSE

D-na Zarojanu-felicită municipalitatea pentru realizarea pistelor de bicicletă și pentru a clarifica situația cu pasajul subteran de pe Calea Unirii , care a generat în ultimul timp mai multe discuții ii solicită d-lui primar o serie de precizări în legătură cu acesta

Dl. Primar-s-a făcut o expertiză deși acel pasaj nu a fost niciodată funcțional . Menționează că este necesar un pasaj în zonă și va fi prins în strategia pentru anul 2021 pe fonduri europene . Se are în vedere realizarea unui pasaj în zona Bazarului și unul în zona Spitalului Județean.

Dl. Milici- Școala Generală nr.3 gestionează și problemele legate de bazinul de inot care este folosit de toți copii din municipiu iar activitatea acestui bazin îh condițiile actuale a fost suspendată.Această situație nu a putut fi anticipată iar veniturile proprii ale acestei unități de învățământ au fost practic anulate . Din veniturile proprii erau plătiți 3 salariați și acum aceștia sunt în situația de fi concediați , neexistând o bază legală pentru a putea fi plătiți.Solicită consiliere în găsirea unei soluții pentru rezolvarea acestei situații.

Propune ca în măsura in care se poate și e legal ,veniturile rezultate din închirieri , respectiv cuantumul de 50 % să nu mai fie dat primăriei, acesta să rămână la unitatea școlară eventual să îi poată plăti pe acei angajați.

Dl. Primar- se caută o bază legală de rezolvare a acestei situații, mai ales că e puțin probabil ca activitatea bazinului să poată fi reluată prea curând

Dl. Harșovschi- municipiul Suceava deține un manual de brand și suntem în dezbatere pentru un nou logo . Sunt 2 propuneri în acest sens cu 2 sloganuri /’Orașul Cetății de scaun” și „Cu inima deschisă” . Cetatea de scaun este și va rămâne brandul municipiului Suceava , iar pentru turiști se poate folosi sloganul Cu inima deschisă . Solicită discuții pe această temă pentru crearea unei noi identități vizuale a municipiului Suceava .

Dl. Buciac- solicită găsirea unei soluții pentru obținerea avizului ISU pentru Școala Generală nr.9 . O altă problemă ridicată de domnia sa este cea legată de strada Putna unde de ceva timp nu s-a mai tuns iarba și nu s-a făcut dezinfecție.

Dl. Primar-va purta o discuție cu directorul Școlii Generale nr.9 pentru a vedea cum a fost soluționată această problemă

Dl. Harșovschi-asociațiile de proprietari au un program care se respectă și acolo unde sunt intervenții, pentru că a plouat foarte mult este o echipă de rezervă.

D-na Zarojanu, președintele de ședință , declară închise lucrările ședinței și mulțumește celor prezenți pentru participare.