Proces verbal din 23.03.2020

Proces verbal şedinţă din 23 martie 2020

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROCES VERBAL încheiat astăzi 23 MARTIE 2020

în conformitate cu prevederile Decretului nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României - art 50 ”Pe durata stării de urgență, autoritățile administrației publice centrale și locale vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contractul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare”.

în temeiul Dispoziției nr. 876 din 23.03.2020 privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 23 Martie 2020, ora 14:00.

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit.a), alin. (2), alin. (4) și art. 196 alin. (1) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Ședința extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului Local al municipiului Suceava a fost convocată pentru ziua de luni, 23 martie 2020, ora 14:00 conform Proiectului Ordinii de zi, anexat la dispoziție.

Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a ședinței sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai Consiliului Local al municipiului Suceava în format electronic.

Sunt prezenți 21 consilieri locali. Lipsesc motivat: dl Boberschi Cristian și Irimie Cristian Anton.

Dl Harșovschi, președintele de ședință, prezintă ordinea de zi a ședinței și o supune la vot:

  • 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al Municipiului Suceava pentru anul 2020 -inițiator Primarul municipiului Suceava;

  • 2. Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităților din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

  • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a bunului imobil - cămin din incinta Colegiului Național de Informatică “Spiru Haret” către Spitalul Județean de Urgență Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava.

VOT: DA-21

Ordinea de zi a fost aprobată.

Dl Secretar General al municipiului Suceava solicită consilierilor locali să comunice dacă există un potențial conflict de interese/incompatibilitate cu privire la vreun proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi.

PUNCTUL 1 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al Municipiului Suceava pentru anul 2020;

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-21

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităților din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul;

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT: DA-21

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 3 Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a bunului imobil - cămin din incinta Colegiului Național de Informatică “Spiru Haret” către Spitalul Județean de Urgență Suceava;

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT: DA-21

Hotărârea a fost adoptată.

Dl Harșovschi, președintele de ședință, declară închise lucrările ședinței extraordinare, convocată de îndată, a Consiliului Local al municipiului Suceava din data 23 martie 2020.


PREȘE LUCL                   ,


SECRETAR GENE

Jrs. IC^


AL MUNICIPIULUI

iLtac


ÎNTOCMIT

IO an VIlarisa niță