Proces verbal din 03.04.2020

Proces verbal şedinţă din 3 aprilie 2020

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROCES VERBAL încheiat astăzi 3 APRILIE 2020

Dl Lucian Harșovschi, președintele de ședință, declară deschise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava convocată în baza Dispoziției Primarului nr. 930/03.04.2020, pentru data de 03.04.2020, ora 12.00 și informează că sunt prezenți 22 consilieri locali.

în conformitate cu prevederile Decretului nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României - art. 50 ”Pe durata stării de urgență, autoritățile administrației publice centrale și locale vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contractul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare”.

In temeiul Dispoziției nr. 930 din 03.04.2020 privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 03 Aprilie 2020, ora 12:00.

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit.a), alin. (2), alin. (4) și art. 196 alin. (1) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Ședința extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului Local al municipiului Suceava a fost convocată pentru ziua de vineri, 3 aprilie 2020, ora 12:00 conform Proiectului Ordinii de zi, anexat la dispoziție.

Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a ședinței sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai Consiliului Local al municipiului Suceava în format electronic.

Sunt prezenți 22 consilieri locali. Lipsește motivat: dl Flutur Alexa- Mihai.

Dl Harșovschi, președintele de ședință, prezintă ordinea de zi a ședinței și o supune la vot:

  • 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al Municipiului Suceava pentru anul 2020 -inițiator Primarul municipiului Suceava;

  • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Spitalul Județean de Urgență “Sfântul loan cel Nou” Suceava a unui pachet de echipamente necesare pentru funcționarea unui laborator pentru testare COVID-19 - inițiator Primarul municipiului Suceava.

VOT: DA-22

Ordinea de zi a fost aprobată.

Dl Secretar General al municipiului Suceava solicită consilierilor locali să comunice dacă există un potențial conflict de interese/incompatibilitate cu privire la vreun proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi.

PUNCTUL 1 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al Municipiului Suceava pentru anul 2020;

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT: DA-22

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Spitalul Județean de Urgență “Sfântul loan cel Nou” Suceava a unui pachet de echipamente necesare pentru funcționarea unui laborator pentru testare COVID-19;

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-22

Hotărârea a fost adoptată.

Dl Harșovschi declară închise lucrările ședinței extraordinare, convocată de îndată, a Consiliului Local al municipiului Suceava din data 03 Aprilie 2020.AL MUNICIPIULUI UTAC


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

LUCIAN HARSOVSCI

> in .'.irl

ÎNTOCMIT

TOANA-LARISA NIȚĂ