Hotărârea nr. 97/2020

Hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unor bunuri imobile-cămin în suprafață de 847 mp, identic cu nr. cadastral 40983-C2, din incinta Colegiului Național de Informatică “Spiru Haret”, -internatul nr.1, în suprafață de 617 mp, identic cu nr. cadastral 52766-C9 din incinta Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară, -colegiul nr.1 în suprafață de 593 mp, identic cu nr.cadastral 47995-C1 din incinta Colegiului Național “Mihai Eminescu” către Spitalul Județean de Urgență Suceava “Sfântul Ioan cel Nou” –secția pentru bolnavi oligo/asimpotomatici

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

i.....


www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unor bunuri imobile cămin în suprafață de 847 mp, identic cu nr. cadastral 40983 -C2, din incinta Colegiului Național de Informatică “ Spiru Haret “,

internatul nr. 1, în suprafață de 617 mp , identic cu nr. Cadastral 52766-C9 din incinta Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară,

căminul nr. 1 în suprafață de 593 mp, identic cu nr. cadastral 47995 - CI din incinta Colegiului Național Mihai Eminescu către Spitalul Județean de Urgență Sf. lona cel Nou -Suceava - secția pentru bolnavii oligo/asimptomatici

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având în vedere referatul de aprobare a Primarului municipiului Suceava înregistrat la nr. 11.736 din 13.04.2020, raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu înregistrat lanr. 11.737 din 13.04.2020 și avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară a Consiliului Local al municipiului Suceava;

în baza Hotărârilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Suceava,

în conformitate cu Ordonanțele Militare nr.2 din 21.03.2020, nr. 3 din 24.03.2020, nr. 4 din 29.03.2020, nr. 5 din 30.03.2020, nr. 6 din 30.03.2020, nr. 7 din 04.04.2020, nr. 8 din 09.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19 și Ordinul nr. 533 din 29.03.2020 privind aprobarea planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de Coronavirus Covid 19 și a listei spitalelor de suport pentru pacienții testați pozitiv cu SARS - COV 2.

Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

Adresa Instituției Prefectului Județul Suceava nr. 11621 din 13.04.2020

în temeiul prevederilor art.139, alin.(3) lit. “a”, ale art.140 și art.196 din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă suspendarea acordării dreptului de dare în administrare pentru bunurile imobile:

  • -  cămin în suprafață de 847 mp, identic cu nr. cadastral 40983 -C2, din incinta Colegiului

Național de Informatică “ Spiru Haret ce face parte din anexa la contractul de dare în administrare nr. 10920 din 31.03.2016 încheiat între Municipiul Suceava și Colegiul Național

de Informatică “ Spiru Haret”.

  • -  internatul nr. 1, în suprafață de 617 mp, ce face parte din anexa la contractul de dare în

administrare nr. 15886 din 16.05.2016 încheiat între Municipiul Suceava și Colegiul Tehnic de

Industrie Alimentară.

căminul nr. 1 în suprafață de 593 mp, identic cu nr. cadastral 47995 - CI din incinta

Colegiului Național Mihai Eminescu, ce face parte din anexa la contractul e dare în administrare nr.

10802 din 30.03.2016 2016 încheiat între Municipiul Suceava și Colegiul Național ”Mihai Eminescu”.

Art. 2. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită a bunurilor imobile menționate la art. 1 pe perioada suspendării activității unităților de învățământ, către Spitalul Județean de Urgență Sf. loan cel Nou - Suceava” - secția pentru bolnavii oligo/asimptomatici..

Predarea primirea se va face o data cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Cheltuielile aferente funcționării în condiții optime a acestor imobile, pe perioada transmiterii în folosință gratuită, vor fi suportate din bugetul local al Primăriei Municipiului Suceava.

Art. 3. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Secretar gener

JR.Icipiului


Nr. 97 Din 13 aprilie 2020