Hotărârea nr. 96/2020

Hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2020

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593       

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea  Bugetului  Local  al municipiului Suceava

pentru anul  2020

 

 

Consiliul local al municipiului Suceava;

            Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava, înregistrat sub nr. 11638/13.04.2020 şi Raportul de specialitate al Serviciului Buget și Finanțări Nerambursabile din Fonduri Publice din cadrul Direcţiei Buget, Contabilitate şi Fiscalitate, înregistrat sub nr. 11639/13.04.2020, precum şi avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

            În baza dispoziţiilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare, ale Legii bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/2020, ale OUG nr.29/18.03.2020, art. IX, alin (2);

            În temeiul art.129, alin.2, lit.b, alin.4, art.139, alin.3, lit.a şi art.196 alin1, lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă Bugetul Local rectificat al municipiului Suceava pentru anul 2020, cuprins în Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Cheltuielile prevăzute în bugetul local pentru anul 2020 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite.

            (2) Angajarea şi efectuarea cheltuielilor aprobate în buget se realizează numai cu respectarea prevederilor legale şi în limita creditelor bugetare aprobate.

Art.3. Primarul municipiului Suceava, prin Direcţia  Buget, Contabilitate şi Fiscalitate şi celelalte servicii funcţionale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                        Contrasemnează

  LUCIAN HARȘOVSCHI                                          Secretar general al municipiului

                                                                                                           JR. IOAN CIUTAC

 

 

 

Nr. 96 Din 13 aprilie 2020