Hotărârea nr. 94/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Contractelor de Servicii nr. 11300/07.04.2020 având ca obiect asigurarea de locuri de cazare pentru personalul medical și auxiliar şi nr. 10288/23.03.2020 având ca obiect servicii de cazare în vederea instituirii măsurii de carantină

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-duI 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www. primariasv. ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Contractelor de Servicii nr. 11300/07.04.2020 având ca obiect asigurarea de locuri de cazare pentru personalul medical și auxiliar și nr. 10288/23.03.2020 având ca obiect servicii de cazare în vederea instituirii măsurii de carantină

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat cu nr. 11367/08.04.2020 și Raportul Direcției Contencios Administrativ Juridică și Administrativă înregistrat cu nr. 11368/08.04.2020 și Avizul comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară;

în baza Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

Având în vedere dispozițiile art. 16 alin. 1 din Ordonanța militară nr. 7/2020;

Ținând seama de prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 313/2020;

Luând în considerare prevederile HGR nr. 201/2020 modificată și completată prin HGR nr. 269/2020;

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (7) lit.c) și h), alin. (9) lit.a), art. 139 alin. (3) și art.196 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se aprobă Contractele de servicii nr. 11300/07.04.2020 având ca obiect „cazare personal medical în Hotel Sonnenhof' și nr. 10288/23.03.2020 având ca obiect servicii de cazare în vederea instituirii măsurii de carantină în Hotel Zamca.

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

PREȘED^rOteS^lHĂ


LUCIATța^


kRW


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI Jrs. IOAN CIUTAC


Nr.S4 din 08.04.2020