Hotărârea nr. 93/2020

Hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Spitalul Judeţean de Urgenţă “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava a unui pachet de echipamente necesare pentru funcţionarea unui laborator pentru testare COVID-19

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.Drimariasv.ro., primsv@priinariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Spitalul Județean de Urgență “Sfântul loan cel Nou” Suceava a unui pachet de echipamente necesare pentru funcționarea unui laborator pentru testare COVID-19

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Suceava înregistrat sub nr. 11084 din 03.04.2020 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 11085 din 03.04,2020 precum și Avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

In conformitate cu:

  • - Ordonanța Militară nr.2 din 21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

  • - Ordonanța Militară nr.3 din 24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

  • - Ordonanța Militară nr.4 din 29.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

  • - Ordonanța Militară nr.5 din 30.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

  • - Ordonanța Militară nr.6 din 30.03.2020 privind instituirea măsurii de carantinare asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofa, precum și a unei zone de protecție asupra unor unități administrativ-teritoriale din județul Suceava;

  • - ORDIN nr. 533 din 29 martie 2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19 și a Listei spitalelor de suport pentru pacienții testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2;

Potrivit Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.d), alin. (6) lit.b) și alin. (7) lit.c) și h) art.139 alin. (3) lit.a), art.140 și art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită către Spitalul Județean de Urgență “Sfântul loan cel Nou” Suceava a unui pachet de echipamente necesare pentru funcționarea unui laborator pentru testare COVID-19, constând în aparate pentru extracție/identificare/confîrmare cu echipamentele auxiliare (minicentrifuga și hota curata) COVID-19 și kiturile de extracție/identificare, produse de BIONEER, Coreea de Sud, achiziționate de către Primăria municipiului Suceava conform contractului de vânzare-cumpărare înregistrat la SC Praxis Medica SRL sub nr. 16864/26.03.2020 și la Primăria Municipiului Suceava sub nr. 10394/26.03.2020, valoarea contractului fiind de 429.159,82 RON, inclusiv TVA.

Art.2. Se aprobă durata pentru care se acordă folosința gratuită, cu începere de la data predării-primirii pachetului de echipamente menționat la art.l, până la scoaterea din funcțiune a acestora.

Art.3. Predarea - primirea se va realiza odată cu recepționarea bunurilor menționate la art. 1.

Art.4. Spitalul Județean de Urgență “Sfântul loan cel Nou” Suceava răspunde pentru utilizarea în condiții optime a bunurilor menționate la art. 1.

Art.5. Prevederile prezentei hotărâri, vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

Nr. 93 din 03.04.2020