Hotărârea nr. 91/2020

Hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Suceava pe baza Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă aprobate prin Ordinul 75 din 27 iunie 2019

JHt MUNICIPIUL SUCEAVA

MMM B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

wvvw.p rim ariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al municipiului Suceava pe baza Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență aprobate prin Ordinul 75 din 27 iunie 2019

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului, înregistrat cu nr. 10017 din 19.03.2020, Raportul de specialitate al Serviciului protecție civilă, situații de urgență, sănătate și securitate în muncă înregistrat cu nr. 10018 din 19.03.20203 și Raportul Comisiei economice, financiare și juridice;

In temeiul prevederilor art.l alin. (4), art.5 și art.7 din Ordonanța nr. 88 din 2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată de Legea 363 din 2002;

în baza art.10, art.12 alin. (2), art.25 lit.a) și art.27 lit.a) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată;

In conformitate cu art.3, art.21 alin. (1), art.22 și art.23 din Criteriile de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență aprobate prin Ordinul 75 din 27 iunie 2019;

în baza prevederilor art.13 lit.b), d) și e), art.14 lit.b) și art.32 alin. (3) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor - republicată;

In baza prevederilor Statutului personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare aprobat prin H.G. 1579/2009;

In baza prevederilor art.5 lit.a), art.6 alin. (1) lit.c) și art.14 lit.g) din Normele generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin Ordinul nr. 163 din 28 februarie 2007;

In temeiul prevederilor art.129 alin. (1), alin. (2) lit.d), alin. (3) lit. e), alin. (7) lit.h) și ale art. 196 alin (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al municipiului Suceava, după modelul celui de tip VI, conform Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență aprobate prin Ordinul 75 din 27 iunie 2019.

Art.2. Se aprobă Organigrama Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de tip VI, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de tip VI, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 4. Se aprobă Contractul de voluntariat, conform Anexei nr. 3, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1579/2005, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se desemnează domnul Paicu Viorel în funcția de șef al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de tip VI al municipiului Suceava.

Art.6. Componența nominala a membrilor Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de tip VI al municipiului Suceava, stabilirea normei proprii de dotare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de tip VI al municipiului Suceava și actualizarea fișei postului pentru personalul angajat pe funcțiile specifice serviciului voluntar se vor face prin Dispoziție a primarului municipiului Suceava.

Art.7. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile pr^entfei notar ari? V

PREȘEDINTEDK/SEDjINȚA :                   CONTRASEMNEAZĂ

LUCIAN HAI^vOn^ ’ ■;         SECRETAR GENERA^fA^MUNICIPIULUI

.Jrs. IWASTcII’TAC

Nr. 91 din 26.03.2020