Hotărârea nr. 90/2020

Hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Suceava

JHL MUNICIPIUL SUCEAVA ■M B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

Ww www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al municipiului Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere:

Referatul de aprobare a Primarului municipiului Suceava înregistrată cu nr. 9938 din 18.03.2020;

Raportul Poliției Locale Suceava cu nr. 9939 din 18.03.2020;

Avizul Comisiei economico - financiară juridică și disciplinară;

în baza:

prevederilor art.3 alin. (1) din Ordinul nr. 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al poliției locale;

dispozițiile art.29 alin. (1) lit.c), art. 30 lit.g) din Legea nr. 155/2010 a Poliției Locale, republicată;

prevederile art.17 din H.G. nr. 301/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată;

în temeiul art. 129 alin. (2) lit.a) și alin. (7) lit.g), art. 133 alin. (1), art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Planul de ordine și siguranță publică al municipiului Suceava pentru anul 2020 prezentat în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul municipiului Suceava, prin Direcția Poliției Locale Suceava, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL>Lr MUNICIPIULUI Jrs. ICWfciUTAC

Nr. 90 din 26.03.2020