Hotărârea nr. 9/2020

Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Reţea canalizare strada Ştrandului, Iţcani, municipiul Suceava”

JHL MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv. ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Rețea canalizare strada Ștrandului, Ițcani, municipiul Suceava"

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și al Viceprimarului municipiului Suceava dl. Marian Andronache înregistrat sub nr. 2383/23.01.2020, Raportul Serviciului Investiții nr. 2384/23.01.2020 și Avizul Comisiei economico-fînanciare, juridică si disciplinară;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1). din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit.d), art. 139 alin. (3) lit.a) și art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Rețea canalizare strada Ștrandului, Ițcani, municipiul Suceava", prezentați în anexă.

Art.2. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.CONT

SECRETAR GENE Jrs

OPIULUI