Hotărârea nr. 89/2020

Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții „Finalizare lucrări și punere în funcțiune grădiniță cu program prelungit nr. 4, realizare / modernizare grădiniță și extindere cu un corp nou”

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind probarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Finalizare lucrări și punere în funcțiune la grădinița cu program prelungit nr.4, realizare/modernizare grădiniță și extindere cu un corp nou"

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 10111 din 19.03.2020, Raportul Serviciului Investiții nr.10112 din 19.03.2020 și Raportul Comisiei economico-fînanciare, juridică și disciplinară;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1), din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit.d), art. 139 alin. (3) lit.a) și art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Finalizare lucrări și punere în funcțiune la grădinița cu program prelungit nr.4, realizare/modernizare grădiniță și extindere cu un corp nou", prezentați în anexă.

Art.2. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENER^AL MUNICIPIULUI Jrs.WSNCIUTAC

Nr. 89 din 26.03.2020