Hotărârea nr. 88/2020

Hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” – S.A. a amplasamentului și asigurării condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect Tip – „Construire bază sportivă TIP 1, adiacent străzii Iuliu Hossu (Cardinal 1917 – 1970), municipiul Suceava”

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv. ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții " C.N.L-S.A. a aplasamentului și asigurării condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect Tip-"Construire bază sportivă TIP 1, adiacent străzii luliu Hossu (Cardinal 1917-1970), municipiul Suceava"

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului nr. 10113 din 19.03.2020, Raportul Serviciului Investiții nr. 10114 din 19.03.2020 și Raportul Comisiei economico-financiare, juridică și disciplinară;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l), din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A;

în temeiul dispozițiilor art.129 alin. (2) lit.c), alin. (6) lit.a), art.139 alin. (3) litg) și art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Artl.Se aprobă predarea către Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții " C.N.L-S.A. , pe bază de protocol, a terenului situat în municipiul Suceava, domeniul public al municipiului Suceava, în suprafață dc 13.283 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 54651, nr.cadastral/topografic 54681, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către "C.N.I." S.A. a obiectivului de investiții "Construire bază sportivă TIP 1, adiacent străzii luliu Hossu (Cardinal 1917-1970), municipiul Suceava".

  • - Se aprobă asigurarea în condițiile legii a suprafețelor necesare pentru depozitare și pentru organizarea de șantier.

  • - Se aprobă asigurarea finanțării pentru racordurile la utilitățile necesare funcționării bazei sportive.

  • - Amplasamentul se va preda către Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții " C.N.L-S.A. viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea regulamentelor în vigoare.

  • - Amplasamentul se va preda după realizarea obiectivului Primăriei Municipiului Suceava, prin protocol, în condițiile în care amplasamentul și implicit obiectivul realizat se predau beneficiarului investiției, respectiv unitatea administrativ teritorială municipiul Suceava.

  • - Consiliul Local al municipiului Suceava se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minim 15 ani.