Hotărârea nr. 87/2020

Hotărâre privind aprobarea suspendării activității Complexului Comercial Bazar în perioada 18.03.2020 – 31.03.2020

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind aprobarea suspendării activității Complexul Comercial Bazar în perioada 18.03.2020 -31.03.2020

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere referatul de aprobare a Primarului municipiului Suceava înregistrat la nr. 10099 din 19.03.2020, Raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 10100 din 19.03.2020 și Avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară a Consiliului Local al municipiului Suceava;

în baza Hotărârii nr. 3 din 17.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Suceava;

In conformitate cu Ordinul nr. 313 din 26.02.2020 al Ministerului Sănătății pentru instituirea măsurii de carantină a persoanelor în situația de urgență de sănătate publică internațional determoinate de infectarea cu Covid - 19 si stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidimiologice;

Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

In temeiul prevederilor art.139 alin. (3) lit.a), art.140 și art.196 din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă suspendarea desfășurării activităților economice în Complexul Comercial Bazar în perioada 18.03.2020 -31.03.2020.

Pentru perioada menționată mai sus operatorii economici nu vor achita contravaloarea chiriei pentru chioșcurile proprietate ale operatorilor economici amplasate pe terenul aparținând domeniului public al Municipiului Suceava.

Art.2. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


EDINȚÂ Whi’ . '


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENER^AL MUNICIPIULUI Jrs. IQOLGHJTAC

Nr. 87 din 26.03.2020