Hotărârea nr. 86/2020

Hotărâre privind aprobarea numărului de burse școlare de care pot beneficia elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro., primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului de burse școlare de care pot beneficia elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceaya, înregistrat sub nr. 10034/19.03.2020, în baza Raportului Biroului Finanțare învățământ preuniversitar de stat, înregistrat sub nr.10035/19.03.2020 și Avizul Comisiei învățământ, relații externe, sănătate, familie, cultură, culte și protecție socială;

în baza dispozițiilor Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.105 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile din OMECTS Nr. 5576/201;

în temeiul art.129 alin. (2) lit.d), alin. (7) lit.a), art.139 alin. (3) lit.a) și art.196 alin. (1) lit.a) din O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă pentru anul 2020 un număr de 1.168 burse școlare pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de la nivelul municipiului Suceava, după cum urmează:

  • a) burse de performanță -45;

  • b) burse de merit - 1.029;

  • c) burse de studiu -5;

  • d) burse de ajutor social - 89;

(2 ) Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinație.

Art.2. Se aprobă numărul și tipul de burse pentm fiecare instituție de învățământ preuniversitar de stat în conformitate cu anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate și unitățile școlare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERA^AL MUNICIPIULUI Jrs. IQAN-ClUTAC

Nr. 86 din 26.03.2020