Hotărârea nr. 85/2020

Hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență doamnei State Nicoleta, conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv. ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind acordarea ajutorului de urgență domnnei STATE NICOLETA, conform prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de Aprobare a Primarului Municipiului Suceava înreg. cu nr. 10121/19.03.2020, raportul de specialitate al Direcției de Asistentă Socială înregistrat cu nr. 10122/19.03.2020, avizul comisiei de specialitate, cererea doamnei State Nicoleta, înregistrată cu nr. 37/19.03.2020 și ancheta socială nr. 251478 din 19.03.2020;

în baza prevederilor art.28 alin. (2), alin. (5), din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare precum și a H.G.R nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.d), alin. (7) lit.b), art. 139 alin. (3) lita) și art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se acordă ajutorul de urgență, doamnei State Nicoleta, domiciliată în Suceava, strada Mihai Viteazul nr.15, bl. 15, sc.A, ap. 10 în cuantum de 100.000 lei, pentru , în vederea acoperirii parțiale a cheltuielilor necesare efectuării unei intervenții chirurgicale .

Art.2. Titularul ajutorului de urgență se identifică cu actul de identitate CI seria. XV nr.336968 eliberat de SPCLP Suceava, CNP 2841207420059 iar suma aprobată conform art. 1. va fi virată în contul personal deschis la Banca Transilvania, cont IBAN RO 68BTRLR04701201500316XX.

Art.3. Primarul municipiului Suceava prin Direcția de Asistență Socială și Direcția de buget, contabilitate si fiscalitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE J LUCIAN H^$!


•:fc>EI)INȚĂ (AX SCHI


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERABf/AL MUNICIPIULUI Jrs. IOĂN CIUTAC

Nr. 85 din 26.03.2020