Hotărârea nr. 84/2020

Hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava şi Fundaţia FARA

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www. primariasv. ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava și Fundația FARA -Centrul de Zi de Recuperare Emanuel Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere referatul de aprobare a Primarului Municipiului Suceava înregistrat cu nr. 9158/12.03.2020, cererea Fundației FARA - Centrul de Recuperare Emanuel Suceava nr.35/10.03.2020, Raportul de specialitate al D.A.S. înregistrat cu nr. 9159/17.03.2020 cât și raportul comisiei învățământ, relații externe, sănătate, familiei, cultură, culte si protecție socială;

în baza dispozițiilor art.39 lit.c), art.112 lit. b), art.132 lit.c) și art.136 din Legea 292/2011 Legea Asistentei Sociale cu modificările și completările ulterioare, conform art.ll, art.51 și art.531 din Ordonanța 68/2003 privind Serviciile Sociale cu modificările si completările ulterioare; Legea nr. 197 din 2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; precum și a art. 35 alin. l din Legea 273 /2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.d), alin. (7) lit.b), alin. (2) lit.e), alin. (9) lit.a), art.139 alin. (3) lit.a), art.154 și art 196 alin. (1) lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă asocierea dintre Municipiul Suceava și Fundația FARA - Centrul de zi de Recuperare Emanuel Suceava în vederea sprijinirii copiilor cu nevoi speciale și continuarea serviciilor de recuperare.

Art.2. Contribuția Municipiului Suceava o reprezintă alocarea din bugetul local a sumei de 40.000 lei, reprezentând cheltuieli pentru activități de recuperare, activități de grup, logopedie, kinetoterapie, stimulare senzorială, educație psihomotrică, activități educaționale individuale, socializare, suport familial, în anul 2020, pentru 15 copii cu nevoi speciale în vederea integrării lor sociale și educaționale.

Art.3. Se aprobă Contractul de asociere dintre Municipiul Suceava și Fundația FARA - Centrul de zi de Recuperare Emanuel Suceava, pentru anul 2020, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se mandatează Primarul municipiului Suceava să semneze Contractul de Asociere cu Fundația FARA - Centrul de zi de Recuperare Emanuel Suceava.

Art.5. Primarul prin Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și Direcția de Asistență Socială va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.CONTRASE

SECRETAR GENERA

Jrs. IO

Nr. 84 din 26.03.2020