Hotărârea nr. 83/2020

Hotărâre privind aprobarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ, pentru anul 2020

JHHL municipiul suceava

HHH B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învățământ, pentru anul 2020

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere:

Adresa DSP Suceavanr.8438/6.03.2020;

Referatul de aprobare a Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 8923/11.03.2020;

Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială înregistrat sub nr. 8924/11.03.2020;

Avizul Comisiei economică-financiară. Juridică și disciplinară;

Dispozițiile Legii 174/2001 care aprobă O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile publice locale,cu modificările și completările ulterioare;

H.G.R. nr. 56/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008;

Ordinul 1030/2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor,medicilor dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învățământ;

Ordinul 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.d), alin. (7) lit.b), art.139 alin. (3) lit.a) și art. 196 alin.

(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă Contractul pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști ,asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învățământ, pentru anul 2020, în valoare de 4.511.000 lei, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește primarul municipiului Suceava să semneze Contractul pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învățământ pentru anul 2020.

Art.3. Primarul municipiului Suceava prin Serviciul resurse umane, Direcția buget, contabilitate și fiscalitate și Direcția de Asistență Socială vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.MNEAZĂ

AL MUNICIPIULUI

TAC

Nr. 83 din 26.03.2020