Hotărârea nr. 82/2020

Hotărâre privind încheierea unui ACORD DE ÎNFRĂŢIRE între Municipiul Suceava, Judeţul Suceava din România şi Comuna Mahala, Raionul Noua Suliţă, Regiunea Cernăuţi din Ucraina

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind încheierea unui Acord de înfrățire între Municipiul Suceava, Județul Suceava din România și Comuna Mahala, Raionul Noua Suliță, Regiunea Cernăuți din Ucraina

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și al Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi nr. 9661/17.03.2020, Raportul Serviciului autorizare activități comerciale nr. 9662/17.03.2020 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară;

Având în vedere Scrisoarea de intenție a Primăriei Comunei Mahala nr. 154/14.02.2020, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Suceava sub nr. 18/17.02.2020;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Suceava nr. 37/27.02.2020 privind acordul de principiu pentru înfrățirea Municipiului Suceava, Județul Suceava din ROMÂNIA cu Comuna MAHALA, Raionul Noua Suliță, Regiunea Cernăuți din UCRAINA;

Având în vedere avizul conform favorabil al Ministerului Afacerilor Externe înregistrat cu nr. 8454/06.03.2020 și avizul conform al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, înregistrat cu nr. 9162/12.03.2020;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273 din 2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul dispozițiilor art.89 alin. (14) art.129 alin. (2) lit.e) și alin. (9), art.139 alin. (3) lit.f), art.196 alin. (1) lit.aj din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă încheierea unui Acord de înfrățire între Municipiul Suceava, Județul Suceava din România și Comuna Mahala, Raionul Noua Suliță, Regiunea Cernăuți din Ucraina.

Art.2. Se aprobă Acordul de înfrățire între Municipiul Suceava din România și Comuna Mahala, Raionul Noua Suliță, Regiunea Cernăuți din Ucraina, în forma prezentată în anexă la prezenta hotărâre și se mandatează Primarul Municipiului Suceava în vederea semnării acestuia.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Municipiului Suceava prin serviciile de specialitate.


CONTRA!

SECRETAR GENERA/

Jrs. 1QA


EAZĂ


; AL MUNICIPIULUI l'ClUTAC


Nr. 82 din 26.03.2020