Hotărârea nr. 81/2020

Hotărâre privind aprobarea finanţării de la bugetul local al Municipiului Suceava a proiectelor iniţiate de către structurile sportive de drept public pentru anul 2020, în baza prevederilor Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000, declarate eligibile de Comisia de evaluare şi selecţie

MUNICIPIUL SUCEAVA

r'if                           i'F;' "■W!;!''T


B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finanțării de ia bugetul local al Municipiului Suceava a proiectelor inițiate de către structurile sportive de drept public pentru anul 2020, în baza prevederilor Legii Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000, declarate eligibile de Comisia de evaluare și selecție

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Suceava înregistrat cu nr. 10142/20.03.2020, Raportul de specialitate al Serviciului Buget și finanțări nerambursabile din fonduri publice din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate înregistrat cu nr. 10143/20.03.2020, precum și avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în baza HCL nr.2/30.01.2020 privind aprobarea Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava;

In baza HCL nr. 40/27.02.2020 privind aprobarea Programului anual al finanțărilor din fondurile publice ale Municipiului Suceava destinate structurilor sportive de drept public, pentru anul 2020;

în baza HCL nr. 39/27.02.2020 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local al Municipiului Suceava a proiectelor/programelor sportive inițiate și derulate de către structurile sportive de drept public;

In baza dispozițiilor Legii Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.e) și alin. (7), art.139 alin. (3) lita), art.140 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Municipiului Suceava a proiectelor inițiate de către structurile sportive de drept public pentru anul 2020, în baza prevederilor Legii Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000, declarate eligibile de Comisia de evaluare și selecție, înscrise în Anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Municipiului Suceava prin serviciile de specialitate.CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL ÂMtUNICIPIULUI Jrs. lOAN^rtJTAC

Nr. 81 din 26.03.2020