Hotărârea nr. 79/2020

Hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a bunului imobil – cămin din incinta Colegiului Naţional de Informatică “Spiru Haret” către Spitalul Judeţean de Urgenţă Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a bunului imobil - cămin din incinta Colegiului Național de Informatică “Spini Haret” către Spitalul Județean de Urgență

Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava, înregistrat sub nr. 10268/23.03.2020 și Raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, înregistrat sub nr. 10269/23.03.2020, precum și avizul comisiei economico-fmanciară, juridică, disciplinară a Consiliului Local al municipiului Suceava;

în baza Hotărârii nr.3 din 17.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Suceava;

In conformitate cu Ordonanța Militară nr.2 din 21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândire a COVID-19;

Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

în temeiul art.139 alin. (3) lit.a, art.140 și art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă suspendarea acordării dreptului de dare în administrare pentru bunul imobil -cămin, în suprafață de 582 mp, ce face parte din anexa la contractul de dare în administrare nr. 10920 din 31.03.2016 încheiat între Municipiul Suceava și Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret”.

Art.2. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită a bunului imobil-cămin, în suprafață de 582 mp, aflat în incinta Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, din Suceava strada Zorilor, nr. 17A, pe perioada suspendării activității unităților de învățământ, către Spitalul Județean de Urgență Suceava.

Predarea-primirea se va face o dată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Cheltuielile aferente funcționării în condiții optime a acestui imobil, pe perioada transmiterii în folosință gratuită, vor fi suportate din bugetul local al Primăriei Municipiului Suceava.

Art.3. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDJN^-E»ȘEDINȚĂ

LUC^jflRȘbV'SCHI


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERĂfc^VTtf UNICIPIULUI Jrs. lOANXlUTAC

Nr. 79 din 23.03.2020