Hotărârea nr. 78/2020

Hotărâre privind repartizarea disponibilităţilor din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2020

JHL municipiul suceava

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind repartizarea disponibilităților din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2020

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava, înregistrat sub nr.10248/23.03.2020 și Raportul de specialitate al Serviciului Buget și Finanțări Nerambursabile din Fonduri Publice din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat sub nr.10249/23.03.2020, precum și avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în baza dispozițiilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare, ale Legii bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/2020;

în temeiul art.129 alin. (2) lit.b) și alin. (4), art.139 alin. (3) lit.a) și art.196 alin. (1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă repartizarea disponibilităților din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2020, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Cheltuielile prevăzute în bugetul local pentru anul 2020 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite.

(2) Angajarea și efectuarea cheltuielilor aprobate în buget se realizează numai cu respectarea prevederilor legale și în limita creditelor bugetare aprobate.

Art.3. Se aprobă „Programul obiectivelor de investiții pe anul 2020” modificat conform Anexei 2.

Art.4. Primarul municipiului Suceava, prin Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și celelalte servicii funcționale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.CONTRA

SECRETAR GENERA

Jrs. I


NEAZĂ

MUNICIPIULUI IUTAC


Nr. 78 din 23.03.2020