Hotărârea nr. 75/2020

Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții „Instalații semaforizare din municipiul Suceava”

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Instalații semaforizare din municipiul Suceava”

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi nr. 6716/26.02.2020, Raportul Biroului Investiții nr. 6717/26.02.2020 și Raportul Comisiei economico-fînanciare, juridică si disciplinară;

In conformitate cu prevederile art. 44, alin.l, din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul dispozițiilor art.129, alin.2, lit. “b”, alin.4, lit.”d”, art. 139, alin.3 lit. "a" si art. 196 alin.l lit."a" din OUGnr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Instalații semaforizare din municipiul Suceava", prezentați în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire


Contrasemnează

Secretar generaM municipiului Jrs. loX^KlUTAC

Nr. 75 din 27 februarie 2020