Hotărârea nr. 74/2020

Hotărâre privind atestarea bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava administrate de ACET S.A. ca urmare a reevaluării efectuate la 31.12.2019

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind atestarea bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava administrate de S.C. ACET S.A.

ca urmare a reevaluării efectuate la 31.12.2019

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 6482/25.02.2020, Raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 6483/25.02.2020, Avizul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară și al Comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism;

în conformitate cu prevederile OG nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Legii nr. 82/1991 - Legea contabilității, republicată cu modificările ulterioare,

în temeiul Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale și ale Ordinului nr. 3471/2008 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimonial instituțiilor publice;

în temeiul prevederilor art. 129, alin.(2), litc), art. 139, alin.(3), lit.g), art. 196 și art.291 alin 3, lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se atestă bunurile proprietate publică a municipiului Suceava administrate de S.C. ACET S.A. Suceava, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a reevaluării efectuate la 31.12.2019.

Art. 2. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretar gener^Qfl municipiului Jrs. lO^&CÎUTAC'

Nr. 74 din 27 februarie 2020