Hotărârea nr. 73/2020

Hotărâre de aprobare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe anul 2020 pentru Municipiului Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

de aprobare a

PLANULUI DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR

pe anul 2020 pentru municipiul Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 5219 din 17.02.2020, Raportul Serviciului protecție civilă, situații de urgență, sănătate și securitate în muncă înregistrat sub nr. 5220 din 17.02.2020 și Avizul Comisiei economice, financiare și juridice;

Ținând cont de prevederile Ordonanței de urgență nr. 21 / 2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență - cu modificările și completările ulterioare, ale art. 6, alin.(l) din Metodologia de elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii-cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor aprobată prin Ordinul nr. 132 / 2007 și ale art. 13, pct. a| și art. 14, pct. a) din Legea nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

fn temeiul prevederilor art. 129, alin. (14), art. 139, alin.3 lit.„a” și ale art. 196, alin (1), lit, „a” din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019.

HOTĂRĂȘTE:

Artl Se aprobă PLANUL DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR pe anul 2020 pentru municipiul Suceava.

Art.2 Anexele 1-19 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentului proiect de hotărâre.


Contr

Secretar gene Jrs.nează

al municipiului

IUTAC


Nr. 73 din 27 februarie 2020