Hotărârea nr. 72/2020

Hotărâre privind Planul de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2020 al Municipiului Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVĂ

B-dul 1 Mai nr. SA, cod: 720224 www.primariasv.ro. primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea PLANULUI DE ASIGURARE CU RESURSE UMANE, MATERIALE ȘI FINANCIARE NECESARE GESTIONĂRII ȘITUAȚILOR DE URGENȚĂ pentru anul 2020 al Municipiului Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 5208 din 17.02.2020. Raportul Serviciului protecție civilă, situații de urgență, sănătate și securitate în muncă înregistrat sub nr. 5209 din 17.02.2020 și Avizul Comisiei economice, financiare, juridice și disciplinare;

Având în vedere prevederile art. 4(1) din HG 1040/2006 pentru aprobarea Planului național de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență;

Ținând cont de prevederile art. 24, lit. d din Ordonanța de urgență nr. 21 / 2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență- cu modificările și completările ulterioare și ale art. 25, lit. b din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă - republicată;

în temeiul prevederilor art. art. 129, alin. (14), ale art. 139 alin. (3), lit. „a” și ale art. 196, alin (1), lit. „a” din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă PLANUL DE ASIGURARE CU RESURSE UMANE, MATERIALE ȘI FINANCIARE NECESARE GESTIONĂRII SITUAȚILOR DE URGENȚĂ pentru anul 2020 al municipiului Suceava.

Art. 2 Anexele nr. 1, nr. 1 / a și nr. 1 / b fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul Municipiului Suceava prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentului proiect de hotărâre.

' (f ■■ A

PREȘEDINTED^gfrigJ^r p                      Contrasemnează

LUCIAN HARȘMcfe-4 /■?' r'     .            Secretar generwâl municipiului

Jrs. lOANJOTTAC

Nr. 72 din 27 februarie 2020