Hotărârea nr. 71/2020

Hotărâre privind actualizarea statului de funcții al Primăriei municipiului Suceava și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social „Cantina de Ajutor Social”

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind actualizarea statului de funcții a! Primăriei municipiului Suceava și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social

„Cantina de Ajutor Social”

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 5975/20.02.2020, Raportul cu nr. 5976/20.02.2020 al Serviciului resurse umane și Avizul Comisiei economico-financiară. juridică, disciplinară;

în conformitate cu prevederile Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social și ale Legii nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) și alin.(3) lit.c), art.139 alin.(l), art.196 alin. (1) lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. La nivelul Direcției Generale Tehnice și de Investiții se aprobă transformarea postului -funcție publică vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului investiții în consilier, clasa I, gradul profesional debutant.

Art2. La nivelul Direcției de Asistență Socială se aprobă următoarele modificări în structura posturilor contractuale vacante:

  • -  1 post de bucătar treapta I se transformă în post de magaziner în structura de personal a Cantinei de Ajutor Social din cadrul Serviciului ajutoare sociale;

  • -  1 post de consilier, gradul H de la Cantina de Ajutor Social - Serviciul ajutoare sociale se mută la Serviciul protecție socială;

  • -  1 post de asistent medical principal din cadrul Serviciului programe sociale, sănătate, educație - Compartimentul de medicină școlară generală se transformă în post de asistent medical debutant.

ArL3. La nivelul Direcției Generale a Domeniului Public se aprobă transformarea unui post contractual vacant din cadrul Serviciului prestări servicii - Compartimentul construcții și fântâni arteziene, din muncitor instalator treapta IV în muncitor constructor treapta n și mutarea acestuia de la formația b. Fîntâni arteziene la formația a.Construcții.

Art.4. La nivelul Direcției Administrația Piețelor se aprobă transformarea unui post contractual vacant din cadrul Compartimentul tehnic - Serviciul investiții, reparații și administrativ, din post de muncitor constructor, treapta I în post de muncitor constructor, treapta IV.

Art.5. Potrivit art. 1-4 se aprobă statul de funcții actualizat al Primăriei municipiului Suceava, conform Anexei nr.l.

Art.6. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social “Cantina de Ajutor Social”, în formă actualizată, conform Anexei nr.2.

Art.7. Anexele nr.l-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.