Hotărârea nr. 70/2020

Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din Primăria municipiului Suceava valabile începând cu data de 1 februarie 2020

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro. primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA


HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din Primăria municipiului Suceava valabile începând cu data de 1 februarie 2020

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 5222/17.02.2020, Raportul cu nr. 5223/17.02.2020 al Serviciului resurse umane și Avizul Comisiei economico-fmanciară, juridică, disciplinară;

în conformitate cu prevederile art.10-11 și art.38 alin.(3) lit.e) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, art.34 alin.(7) din O.U.G nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr.935/2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, H.C.L. nr. 5/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din Primăria municipiului Suceava și din serviciile publice de subordonare locală, fără personalitate juridică, valabile începând cu data de 1 ianuarie 2019, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu Avizul consultativ nr. 1/14.02.2020 al reprezentanților salariaților;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) și alin.(3) lit.e), art.139 alin. (1) și art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se stabilesc salariile de bază, valabile începând cu data de 1 februarie 2020, pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din Primăria municipiului Suceava, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Salariile de bază prevăzute în Anexă pentru funcții de execuție sunt pentru gradația 0; salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit art. 10 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Stabilirea salariilor de bază individuale, valabile începând cu data de 1 februarie 2020, pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din Primăria municipiului Suceava, se face corespunzător încadrării din luna ianuarie 2020 în funcție și grad pentru funcții de conducere, respectiv în funcție, grad/treaptă și gradație pentru funcții de execuție, conform art. 1 -2 din prezenta hotărâre.

Ârt.4. Primarul municipiului Suceava, prin Serviciul resurse umane și Direcția buget, contabilitate și fiscalitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretar genial al municipiului

Jrs/IOAN CIUTAC