Hotărârea nr. 7/2020

Hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Tehnic “Petru Muşat” cod SMIS 126402 şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTARARE

privind aprobarea proiectului “Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului


Tehnic "Petru Musat” cod SMIS126402 și a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și al Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi înregistrat sub nr. 1878 din 21.01.2020, Raportul Serviciului Proiecte Europene și Strategii de Dezvoltare nr. 1879 din 21.01.2020 și Avizul Comisiei economico-fînanciară, juridică și disciplinară;

în conformitate cu prevederile art. 44, Legii 273 din 2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul dispozițiilor art.129 alin. (2) litb), art.139 alin.(3) lit.a) și art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă proiectul “Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic ”Petru Musat” cod SMIS 126402, care a fost depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 4, “Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.4 „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”.

Art.2. Se aprobă cheltuielile eligibile, neeligibile (și conexe) ale proiectului cu titlul “Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic ”Petru Musat” cod SMIS 126402, după cum urmează:

Valoarea totală a proiectului, respectiv: 5.601.078,04 lei inclusiv TVA din care:

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 5.357.438,10 lei

Valoarea neeligibilă a proiectului: 243.639,94 lei.

Art.3. Se aprobă contribuția proprie ce revine Municipiului Suceava în valoare de 243.639,94 lei, ce reprezenta suma cheltuielilor neeligibile ale proiectului și cofinanțarea de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în valoare de 107,148,76 lei. Municipiul Suceava se obligă să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale.

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Suceava Ion Lungu să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipiul Suceava.

Art.5. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Se abrogă prevederile HCLnr. 198 din 25 Iulie 2019.


CONTRAS

SECRETAR GENERĂl/d

Jrs. IOAN

SEMNEAZĂ

AL MUNICIPIULUI

SLCWTAC


Nr. 7 din 30 Ianuarie 2020