Hotărârea nr. 69/2020

Hotărâre privind aprobarea includerii în Registrul local al spațiilor verzi din Municipiul Suceava a unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională – vegetație forestieră cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4.b – păduri constituite în zone verzi în jurul localităților incluse în intravilan și subgrupa 1.4.a – păduri special amenajate în scop recreativ (păduri parc) aflate în domeniul public al Statului Român

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea includerii în Registrul local al spațiilor verzi din Municipiul Suceava a unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională - vegetație forestieră cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4.b - păduri constituite în zone verzi în jurul localităților incluse în intravilan și subgrupa 1.4.a - păduri special amenajate în scop recreativ (păduri parc) aflate în domeniul public al Statului Român

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având bl vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat la nr. 5827 din 19.02.2020, Raportul Biroului Protecția mediului înregistrat la nr. 5828 din 19.02.2020 și Avizul Comisiei Amenajarea teritoriului, urbanism și protecția mediului;

Ținând cont de prevederile O.U.G nr. 114/2007 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane, republicată și a Ordinului nr. 1466/2010 pentru modificarea Ordinului nr. 1549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea registrului local al spațiilor verzi;

în conformitate cu prevederile Legii nr.220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ - teritoriale, ale Ordinului nr. 1084/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la criteriile și modalitățile privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale;

în temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit/'c’’. art. 139, alin. 3, lit.”e” și artl96 alin.l, lit.”a” din OUG nr.57din 03.07.2019 privind Codul administrativ - cu completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă includerea în Registrul local al spațiilor verzi din Municipiul Suceava a unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională - vegetație forestieră cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4.b - păduri constituite în zone verzi în junii localităților incluse în intravilan și subgrupa 1.4.a - păduri special amenajate în scop recreativ (păduri parc) aflate în domeniul public al Statului Român, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre, constituită din:

- hărțile și planurile suprafețelor de fond forestier din grupa I funcțională - vegetație forestieră cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4.b - păduri constituite în zone verzi înjurai localităților incluse în intravilan și subgrupa 1.4.a - păduri special amenajate în scop recreativ (păduri parc) aflate în domeniul public al Statului Român;

- extrase de Carte Funciară emise de OCPI Suceava.

Art. 2. ^E^^i^^^ncipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotăi^ri^^—' v'ri

PREȘEDINTE               ||                                     Contrasemnează

LUCIAN                                                         Secretar general al municipiului