Hotărârea nr. 68/2020

Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei parcele de teren situate în Suceava, str. Ștefan cel Mare fn. în vederea amplasării unui chioșc comercializare flori

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-duI 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primamsv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA


HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei parcele de teren situată în Suceava, str. Ștefan cel Mare fu. în vederea amplasării unui chioșc comercializare flori

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Referatul de aprobare a Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 6059/21.02.2020, Raportul de specialitate înregistrat la nr. 6060/21.02.2020, Avizul Comisiei economico - financiare, juridica, disciplinara și al Comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism;

în baza prevederilor art. 15 lite) ale cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată și completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor,

în temeiul prevederilor art. 129 al. (2) lit. c și al. (6) lit. b, art. 139 al. (3) lit.g, art. 140, alin.l) art. 196 și art.332-348 din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se aprobă închirierea prin licitație (solicitant LE Rusu Petru) a unei parcele de teren în suprafață de 13 mp, situată în Suceava, str. Ștefan cel Mare fii (p.c. 44222) - zona A, (valoare de inventar 1374 lei) îh vederea amplasării unui chioșc având destinația - comercializare flori.

Art2. Parcela de teren menționată mai sus se închiriază pînă la data de 31.12.2021, cu posibilitate de prelungire.

Art.3. Se aprobă prețul de pornire la licitație în vederea închirierii parcelei de teren menționate mai sus la nivelul sumei de 17 lei/mp/lună.

Art.4. Se aprobă documentația de atribuire pentru închirierea prin licitație publică a unei parcele de teren proprietate publică a municipiului Suceava, în suprafață de 13 mp (p.c. 44222) situat în Suceava strada Ștefan cel Mare fii, îq vederea amplasării unui chioșc comercializare flori. (Anexa nr.l).

Art.5. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.


Contrasemnează

Secretar gen(

JrSo U


4 general al municipiului rs. id^CIUTAC

Nr. 68 din 27 februarie 2020