Hotărârea nr. 66/2020

Hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în Suceava, strada Rarău nr. 3, bl. 13

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-duI 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în Suceava, strada Rarău nr. 3, BL 13

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Referatul de aprobare a Primarului municipiului Suceava înregistrată sub nr. 5894/20.02.2020, Raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 5895/20.02.2020, Raportul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară și al Comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism;

In baza prevederilor art. 15 lit.e) ale cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată și completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

în temeiul prevederilor art. 129 al. (2) lit. c și al. (6) lit. b, art. 139 al. (3) lit.g, art. 140, alin.l) și art. 196 din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă concesionarea fără licitație publică asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava (solicitant Lăcătuș Adriana Elena), teren în suprafață de 7 mp (p.c. nr. 49869) situat în Suceava strada Rarău nr.3, bl. 13, sc.A, în vederea extinderii apartamentului nr.l cu un balcon în proiecția balcoanelor de la etajele superioare.

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri, vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialiate.


Contras emnează Secretar ge 1 ’ icipiului CIUTAC