Hotărârea nr. 65/2020

Hotărâre privind darea în folosință gratuită Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Suceava a unui spațiu cu altă destinație decât locuință, proprietate privată a Municipiului Suceava, situat în Suceava, str. Avram Iancu nr. 1

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.orimariasv.ro, prhmsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind darea în folosință gratuită Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Suceava a unui spațiu cu altă destinație decât locuință,

proprietate privată a Municipiului Suceava, situat în Suceava, str. Avram lancu nr.l

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava inregistrat sub nr. 5892/20.02.2020, Raportul de specialitate inregistrat sub nr. 5893/20.02.2020 și Avizul Comisiei economico-fînanciară, juridică, disciplinară;

în conformitate cu prevederile Codului Civil;

în temeiul prevederilor art.129, alin. (2) lit.c și alin.(6), lit.b, art.139, alin. (3) lit. g, art. 196, art. 349-353 și art. 362, alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă darea în folosință gratuită Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Suceava, a unui spațiu cu altă destinație decât locuință, în suprafață de 114,83 mp, situat în Suceava, str. Avram lancu nr.l, proprietate privata a Municipiului Suceava, având valoarea de inventar de 66.878 lei (data ultimei reevaluări fiind 31.12.2019), pentru funcționarea unui sediu al Clubului Pensionarilor Suceava, în scopul desfășurării unor activități de socializare și de petrecere a timpului liber pentru persoanele vârstnice.

Art.2. Se aprobă durata pentru care se acordă folosința gratuită, cu începere de la data predării primirii spațiului, până la 31.12.2021, cu posibilitate de prelungire.

Art.3. Predarea primirea bunului menționat la art.l. se va realiza până la data de 31.03.2020.

Art.4. Se aprobă suportarea cheltuielilor de întreținere a bunului menționat la art.l de către Primăria Municipiului Suceava.

Art.5. Se aprobă modelul contractului de dare în folosință gratuită a bunului menționat la art.l, conform anexei nr.l la prezentul proiect de hotărâre.

Art.6. Prevederileitprezentei hotarari, vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparațid^spcciălitate.


Contrasemnează

Secretar genșral al municipiului Jrs. l&W CIUTAC

Nr. 65 din 27 februarie 2020