Hotărârea nr. 64/2020

Hotărâre privind preluarea Stadionului Ițcani, din administrarea Liceului cu Program Sportiv Suceava în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.orimariasvjo. primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind preluarea Stadionului Ițcani, din administrarea Liceului cu Program Sportiv Suceava în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat la nr. 5882/20.02,2020, Raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu înregistrat la nr. 5883/20.02.2020 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în temeiul dispozițiilor art. 129, alin (2) lit.c, art.139, alin.(3) lit. “g” și art.286 alin.(4) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ cu completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă preluarea Stadionului Ițcani, situat in Suceava, str. Stadionului fo, în suprafață de 15700 mp din administrarea Liceului cu Program Sportiv Suceava în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile HCL nr.40 din 27.02.2014.

Art.3 Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretar genial^municipiului Jrs,^^fciUTAC

Nr. 64 din 27 februarie 2020