Hotărârea nr. 63/2020

Hotărâre privind exproprierea unor bunuri imobile – terenuri proprietate privată situate în coridorul de expropriere aferent obiectivului de investiții Ruta alternativă Suceava – Botoșani

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.prnnariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind exproprierea unor bunuri imobile - terenuri proprietate privată situate în coridorul de expropriere aferent obiectivului de investiții „Ruta alternativă Suceava - Botoșani”

. Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat la nr. 6008/20.02.2020, Raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu înregistrat la nr. 6009/20.02.2020 și Avizul Comisiei economico-fmanciară, juridică, disciplinară a Consiliului Local al municipiului Suceava;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,

Potrivit HCL nr. 304 din 24 octombrie 2019 privind declanșarea procedurilor legale în vederea realizării obiectivului de investiții Ruta alternativă Suceava - Botoșani, etapa II drum, tronson I: intersecția Traian Vuia cu Calea Unirii - pod peste râul Suceava,

în temeiul dispozițiilor art. 129, alin (2) lit. b, art.139, alin.(3) lit. e, art. 196 alin 1, lit a, art. 197 alin. 1, art. 198 alin 1 și art. 243 alin.(l) lit. a din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ cu completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. (1) Se aprobă exproprierea imobilelor - terenuri proprietate privată ce fac obiectul coridorului de expropriere aferent investiției de utilitate publică Ruta alternativă Suceava -Botoșani, având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

  • (2) Prezenta hotărâre reprezintă decizie de expropriere în sensul art. 9 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, constituie titlu executoriu de drept și se pune în executare directă, fără alte formalități pentru predarea bunurilor imobile - terenuri, atât fața de persoana expropriată nominalizată în anexa la prezenta, precum și față de orice alte persoane care pretind un drept în legătură cu bunul imobil expropriat.

  • (3) Eventualele contestații formulate împotriva prezentei hotărâri de expropriere nu suspendă transferul dreptului de proprietate asupra bunului imobil în cauză.

  • (4) Prezenta hotărâre își produce efectele și în situația în care proprietarii imobilelor - terenuri prezentați în anexa la prezenta hotărâre nu s-au prezentat în termenul stabilit de art. 8 alin 2 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, nu prezintă un titlu valabil, ori când nu se ajunge la o înțelegere privind valoarea despăgubirii.

Art. 2. Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, lista proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale ale căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere.

Art. 3. Se aprobă rapoartele de evaluare întocmite pentru suprafețele de teren ce fac obictul coridorului de expropriere.

Art. 4. Se aprobă consemnarea sumelor individuale reprezentând plata despăgubirii la dispoziția proprietarilor de imobile individualizați conform listei proprietarilor așa cum rezultă din anexa la prezenta hotărâre, sume stabilite în baza rapoartelor de evaluare întocmite de un evaluator autorizat.

Art. 5. Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local Ruta alternativă Suceava - Botoșani, situate situate în Suceava conform anexei la prezenta hotărâre, sunt în cuantum total de 433.379 lei respectiv 90.670 euro sunt alocate de la Bugetul local al municipiului Suceava.

Art. 6. Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretar general municipiului