Hotărârea nr. 62/2020

Hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările și completările ulterioare

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în Anexa Ia Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat la nr. 5890/20.02.2020, Raportul de specialitate înregistrat la nr. 5891/20.02.2020 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridica, disciplinară a Consiliului Local al municipiului Suceava;

  • - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

  • - dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului public al județului Suceava, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Suceava, cu modificările și completările ulterioare;

  • - în temeiul dispozițiilor art. 129, alin (2) litc, art.139, alin.(3) lit. “g” și art.286 alin.(4) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE: '

Art. 1. Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999 cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

  • (1) . Textul de la poziția nr. 281, coloana nr.3 va avea următorul cuprins : “parcela Dealul Mănăstirii, situată în municipiul Suceava, cartier Burdujeni, în suprafață totală de 220.409 metri pătrați, compusă din parcela de teren în suprafață de 215.756 metri pătrați, cu vecinătățile: N-Stația 110 kw și proprietăți particulare, S, E -proprietăți particulare, V-mănăstirea Teodoreni, având număr cadastral 49401 și carte funciară nr. 49401 UAT Suceava și parcela de teren în suprafață de 4.653 metri pătrați, cu vecinătățile: N-Mănăstirea Teodoreni, S,E,V-proprietăți particulare, având număr cadastral 48948 și carte funciară nr. 48948 UAT Suceava” ;

  • (2) . Textul de la poziția nr. 282, coloana nr.3 va avea următorul cuprins : “ parcela Tătărași, situată în municipiul Suceava, în suprafață totală de 34.856 metri pătrați, compusă din parcela de teren în suprafață de 24.307 metri pătrați, cu vecinătățile: N,S,V - drum, E- proprietăți particulare, având număr cadastral 52080 și carte funciară nr. 52080 UAT Suceava și parcela de teren în suprafață de 10.549 metri pătrați, cu vecinătățile: N - proprietăți particulare, S- Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Agricolă Suceava, E,V - municipiul Suceava, având număr cadastral 52064 și carte funciară nr. 52064 UAT Suceava” ;

  • (3) . Textul de la poziția nr, 283, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: “parcela Fetești-Adâncata, situată între localitățile Fetești și Adâncată, județul Suceava, în suprafață totală de 671.460 metri pătrați, cu vecinătățile: N - sat Fetești, NV - Ocolul Silvic Adâncată, S, SV -proprietăți particulare, E -comuna Adâncată, compusă din parcela de teren în suprafață de 248.256 metri pătrați, număr cadastral 32510 și carte funciară nr. 32510 UAT Adâncată, parcela de teren în suprafață de 248.257 metri pătrați, număr cadastral 32511 și carte funciară nr. 32511 UAT Adâncată, parcela de teren în suprafață de 14.795 metri pătrați, număr cadastral 32512 și carte funciară nr. 32512 UAT Adâncată, parcela de teren în suprafață de 13.309 metri pătrați, număr cadastral 32514 și carte funciară nr. 32514 UAT Adâncată și parcela de teren în suprafață de 143.782 metri pătrați, număr cadastral 32325 și carte funciară nr. 32325 UAT Adâncată” și parcela de teren în suprafață de 3.061 metri pătrați, număr cadastral 32197 și carte funciară nr. 32197 UAT Adâncată;

  • (4). Textul de la poziția nr. 777, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: “parcela Cetate, situată în municipiul Suceava, județul Suceava, în suprafață totală de 14.550 metri pătrați, cu vecinătățile: N-Ocolul Silvic Pătrăuți, S-proprietăți particulare, E-drum acces, V-domeniul public (parcare), număr cadastral 52065 și carte funciară nr. 52065 UAT Suceava ».

Art2. Se aproba eliminarea poziției nr. 285 din Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999 cu modificările și completările ulterioare, secțiunea I-“Bunuri imobile”.

Art3. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Contras nează  Secretar gene^î al municipiului TAC