Hotărârea nr. 61/2020

Hotărâre de completare a HCL nr. 26 din 30.01.2020 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava cu terenul identic cu nr. topografic Top : 81/1, situat în Suceava, str. Aurel Vlaicu

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

de completare a HCL nr. 26 din 30.01.2020

privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava cu terenul identic cu nr. topografic Top:81/1, situat în Suceava, str. Aurel Vlaicu

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat la nr. 5884/20.02.2020, Raportul de specialitate înregistrat la nr. 5885/20.02.2020 și Avizul Comisiei economico-fînanciară, juridică, disciplinară a Consiliului Local al municipiului Suceava;

în temeiul prevederilor art.139, alin.(3) lit. “g”, ale art.140 și art.l 96 din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se completează HCL nr.26 din 30.01.2020 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava cu terenul identic cu nr. topografic Top:81/1, situat în Suceava, str. Aurel Vlaicu, evidențiat în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei, hotărâri.


Conteasemnează

Secretar geriȘraljd municipiului JrsJXMNCIUTAC

Nr. 61 din 27 februarie 2020