Hotărârea nr. 60/2020

Hotărâre privind respingerea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal pentru construirea unui bloc de locuințe colective și funcțiuni complementare locuirii, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticală și branșamente / racorduri la rețelele de utilități tehnico - edilitare pe teren proprietate privată – solicitant S.C. Bioartemisia S.R.L.

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-duI 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind respingerea documentației de urbanism

PLAN URBANISTIC ZONAL pentru construirea unui bloc de locuințe colective și funcțiuni complementare locuirii, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticală și branșamente/racorduri Ia rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietatea privată

Solicitant: S.C. BIO ARTEMISIA S.R.L.

Consiliul Local al municipiului Suceava?

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat cu nr. 42905/18.12.2019, Raportul Compartimentelor de specialitate nr. 42906/18.12.2019 și Avizul Comisiei de amenajarea teritoriului, urbanism și protecția mediului;

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, Ordinul MDRL 839/12.10.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicată, ale Hotărârii de Guvern' nr. 525/1996, republicată, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism,

Cu respectarea reglementărilor conținute în Planul Urbanistic General al Municipiului Suceava cu Regulamentul local de urbanism aferent,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. 6 lit. „c”, art. 139 alin. (3) lit. „e” și art. 196 alin. 1 lit. „a” din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE: