Hotărârea nr. 6/2020

Hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia “10 pentru folclor” Udeşti, Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația "10 pentru folclor" Udești, Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Suceava înregistrat cu nr. 2174 din 22.01.2020 și Raportul Serviciului Buget și finanțări nerambursabile din fonduri publice, înregistrat cu nr. 2178 din 22.01.2020, precum și avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit "Regulamentului privind încheierea contractelor de asociere între Municipiul Suceava și persoane juridice, în vederea realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local", aprobat prin HCL nr. 4/30.01.2020 și a Bugetului Local aprobat prin HCL 2/30.01.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.e), alin. (9) lit.a), art. 139 alin. (3) lit,f) și art. 196 alin (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă asocierea între Municipiul Suceava și Asociația "10 pentru folclor" Udești, Suceava, pentru perioada 31.01.2020 - 26.02.2020, în vederea finanțării și realizării în comun a acțiunilor de interes local cuprinse în proiectul "Suceava - 632 ani de atestare documentară", care se va desfășura în Municipiul Suceava, în sala Casei de Cultură Suceava și la Cetatea de Scaun a Sucevei.

Art.2. Contribuția Municipiului Suceava la această asociere constă în alocarea sumei de 110.000 lei.

Art.3. Se aprobă contractul de asociere în forma prezentată în anexa la prezenta hotărâre și se mandatează Primarul Municipiului Suceava în vederea semnării acestuia.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Municipiului Suceava prin serviciile de specialitate.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAT AL MUNIC] Jrs.J£&?TCnJTAC

AL MUNICIPIULUI TCIUTAC