Hotărârea nr. 59/2020

Hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal pentru complex rezidențial (locuințe și funcțiuni complementare locuirii) cu regim mic de înălțime, sistematizare verticală, împrejmuire, extinderi de rețele tehnico – edilitare și branșamente / racorduri la rețelele de utilități tehnico - edilitare pe teren proprietate privată – solicitant S.C. Operațional Autoleasing S.R.L.

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. SA, cod: 720224 www.prhnaiiasv.roA primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism

PLAN URBANISTIC ZONAL pentru complex rezidențial (locuințe și funcțiuni complementare locuirii) cu regim mic de înălțime,.sistematizare verticală, împrejmuire, extinderi de rețele tehnico-edilitare și branșamente/racorduri Ia rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietatea privată

Solicitant: S.C. OPERAȚIONAL AUTOLEASING S.R.L.

Consiliul Local al municipiului Suceava;'

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat cu nr. 43263/20.12.2019, Raportul Compartimentelor de specialitate nr. 43264/20.12.2019 și Avizul Comisiei de amenajarea teritoriului, urbanism și protecția mediului;

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, Ordinul MDRL 839/12.10.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicată, ale Hotărârii de Guvern nr. 525/1996, republicată, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism,

Cu respectarea reglementărilor conținute în Planul Urbanistic General al Municipiului Suceava cu Regulamentul local de urbanism aferent,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. 6 lit. „c”, art. 139 alin. (3) lit. „e” și art. 196 alin. 1 lit. „a” din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru complex rezidențial (locuințe și funcțiuni complementare locuirii) cu regim mic de înălțime sistematizare verticală, împrejmuire, extinderi de rețele tehnico-edilitare și branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață de 27891 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 51798, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe str. Mitocului, situat în intravilanul municipiului.

Solicitant: S.C. OPERAȚIONAL AUTOLEASING S.R.L.(cerere nr. 43247/19.12.2019)

  • a) Zonă funcțională: locuințe si funcțiuni complementare locuirii, cu următoarele subzone: LMu - subzone predominant rezidențială cu clădiri de tip urban (P, P+2) LI - subzone de instituții publice și servicii de interes general: Isa, ISco Indicatori urbanistici:

clădiri pentru locuințe: POT max. - 35,00% ;

CUTmax.-l

Regim de înălțime maxim = P, P+l

H max. la coarnă = 12,00 m de la C.T.A.

Spații verzi amenajate - 25%

clădire pentru birouri: POT max. - 30,00% ;

CUT max. = 1

Regim de înălțime maxim - P, P+l, P+2

H max. la coamă = 13,00 m de la C.T.A. Spații verzi amenajate = 25%

clădire pentru spații comerciale: POT max. = 35,00%;


CUTmax. = 1


Regim de înălțime maxim = P, P+l

H max. la coamă = 10,00 m de la C.TA

Spații verzi amenajate = 25%

Locuri de parcare - pentru locuințele individuale, parcajele vor fi soluționate pe fiecare lot în

parte

  • - pentru clădirea de birouri, locurile vor fi soluționate în limitele

suprafeței lotului

  • - pentru spațiile comerciale, locurile vor fi soluționate în imediata vecinătate a clădirii

Accesul auto și pietonal se realizează din str. Mitocului (DJ208D) prin intermediul drumurilor propuse prin PUZ în interiorul parcelei de teren.

Asigurarea utilităților se va realiza prin extindere și racordare/branșare la rețelele existente în zonă. Costurile pentru extindere/racordare/branșare la rețelele de utilități edilitare existente în zona vor fi suportate de către investitori/beneficiari.

  • b) . Documentația de urbanism-PUZ și Regulamentul de urbanism aferent fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

  • c) Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent va fi de 5 ani de la data aprobării.

Art.2. Primarul municipiului Suceava, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretar geffiwal aj municipiului Jrs/TOAT^CIUTAC

Nn 59 din 27 februarie 2020