Hotărârea nr. 58/2020

Hotărâre privind respingerea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unui bloc de locuințe colective și funcțiuni complementare locuirii, amenajare locuri de parcare, împrejmuire, sistematizare verticală, pe teren proprietate privată – solicitant S.C. Imperium Palas S.R.L.

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind respingerea documentației de urbanism

PLAN URBANISTIC ZONAL și Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unui bloc de locuințe colective și funcțiuni complementare locuirii, amenajare locuri de parcare, împrejmuire, sistematizare verticală, pe teren proprietate privată

, Solicitant: S.C. IMPERIUM PALAS S.R.L.

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat cu nr. 43082/19.12.2019, Raportul Compartimentelor de specialitate nr. 43083/19.12.2019 și Avizul Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism și protecția mediului

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, Ordinul MDRL 839/12.10.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicată, ale Hotărârii de Guvern nr. 525/1996, republicată, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism,

Cu respectarea reglementărilor conținute în Planul Urbanistic General al Municipiului Suceava cu Regulamentul local de urbanism aferent,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 6 lit. ”c”, art. 139 alin. 3, lit. (’e” și art. 196, alin. 1, lit. ”a ” din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Se respinge Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unui bloc de locuințe colective și funcțiuni complementare locuirii, amenajare locuri de parcare, împrejmuire, sistematizare verticală, pe teren proprietate privată în suprafață de 728 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu nr. 41694, situată în intravilanul municipiului Suceava, pe strada I.G. Sbiera - Solicitant: SC IMPERIUM PALAS SRL (cerere nr. 42786/17.12.2019).


Contjpfflsemiiează Secretar gemeai al municipiului Jrs. I0ANOUTAC

Nr. 58 din 27 februarie 2020