Hotărârea nr. 57/2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2020

. MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.orimariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2020

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi înregistrat cu nr. 5941/20.02.2020, Raportul Serviciului autoritatea locală de autorizare transport nr. 5942/20.20.2020 și Avizul Comisiei economico-fmanciară, juridică și disciplinară;

Având în vedere adresa S.C. Transport Public Local S.A. Suceava, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Suceava sub nr. 20/20.02.2020, Hotărârea nr. 1/19.02.2020 a Adunării Generale a Acționarilor privind aprobarea bugetului de venituri și Hotărârea nr.3/2020 a Consiliului de administrație al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava;

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) și alin (7) lit. n), ale art. 139 alin. (3) lit.a) și ale art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava, aprobat prin Hotărârea nr. 1/19.02.2020 a Adunării Generale a Acționarilor pentru anul 2020, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate și S.C. Transport Public Local S.A. Suceava, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Con Secretar ge Jrsemneaza

municipiului

AN CIUTAC

Nr. 57 din 27 februarie 2020