Hotărârea nr. 56/2020

Hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor – cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru Școli al României și a contractelor / acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Municipiului Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.nrimariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor - cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru Școli al României și a contractelor / acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Municipiului Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 6038/20.02.2020, Raportul Serviciului Finanțare învățământ și încasări directe înregistrat sub nr. 6039/20.02.2020, Adresa Consiliului Județean Suceava nr. 4067/12.02.2020 înregistrată la Primăria Suceava cu nr. 5.539/18.02.2020 și Avizul Comisiei Economico-fînanciare, juridică, disciplinară;

în temeiul art.l alin.(4) si (5) ale O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene;

în conformitate cu dispozițiile H.G nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.129, alin. (2) lit. „d”, âlin.(7) litera „a”, art.139, alin. (1) și art.196, alin.(l), litera „a” dinO.U.G 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru Școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Municipiului Suceava.

Art.2. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri care va fi comunicată Consiliului Județean Suceava.emnează

unicipiului CIUTAC

Nr. 56 din 27 februarie 2020